BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simonas Gentvilas
  Ministras
  218
  Laura Masiliauskaitė
  210
  Aistė Žilinskienė
  211
  Eimantas Norkūnas
  215
  Monika Juodvalkė
  206
  Kęstutis Šetkus
  Daiva Matusevičė
  205
  Raminta Radavičienė
  203
  209
  Jurga Valainytė
  Gintarė Gulbinė
  Arnas Liauksminas
  Ieva Budraitė (Visuomeninė konsultantė, konsultuojanti žaliosios politikos klausimais)
 • ATLIEKŲ POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Slavinskienė
  307
  Jovita Surdokienė
  309
  Greta Česnaitytė
  Mindaugas Kauzonas
  Neringa Paškauskaitė (Gamintojų organizacijų licencijavimo, gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos klausimai)
  305
  Saulė Deveikytė (Vienkartinio plastiko mažinimo strategijos formavimas, įgyvendinimas, koordinavimas, gamintojo atsakomybės principo taikymas žvejybos įrankių, kuriuose yra plastiko, vienkartinių plastikinių gaminių gamintojams, importuotojams)
  302
  Rasa Uselytė (Stebėsena ir analizė)
  Jelena Podymova (Komunalinių atliekų koordinavimas)
  Aistė Rakauskienė (Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai, atliekų nebelaikymas atliekomis, Atliekų tvarkytojų valstybės registras)
  308
  Donata Jankauskaitė (GPAIS vystymo klausimai, GPAIS tobulinimo darbo grupė)
  308
  Aistė Krinickaitė (Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas (maisto, sodo ir daržo „žaliosios“, nuotekų dumblo atliekos, kompostai), KAK biologiškai skaidi dalis)
  302
  Virginija Vingrienė (Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos ir žiedinės ekonomikos atliekų srityje formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas; žiedinės ekonomikos strateginių krypčių formavimo ir įgyvendinimo koordinavimas)
  302
  Kristina Sabaliauskienė (Atliekų tvarkymo leidimai, atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas, naudojimo ir šalinimo veiklos) nutraukimo planas)
  303
  Aurimas Jančiauskas (Baterijų, akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
  Eglė Ginčienė (Tekstilės, statybos ir griovimo, baldų, medienos (medienos kuro pelenų) atliekų srautų strategijos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas, maisto švaistymo prevencija)
  302
  Orinta Vaitkutė (Pavojingos atliekos (įskaitant licencijų išdavimą), medicinininės atliekos, tarpvalstybinis atliekų vežimas)
  Kamilė Petrauskienė (Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, aplinkosauginiai reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai, padangų, filtrų, amortizatorių, alyvos atliekos)

  APLINKOS MINISTERIJOS

  ATLIEKŲ POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas viceministrų veiklos sritis.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais,  Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Grupės uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuojant Lietuvos atliekų prevencijos ir tvarkymo politiką.

  6.2. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos atliekų prevencijos ir tvarkymo politiką, dalyvauti įgyvendinant atliekų sektoriaus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų reikalavimus ir tarptautinius įsipareigojimus.

   7. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Grupė atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia atliekų sektoriaus strateginius dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius atliekų prevenciją ir tvarkymą, mokesčių už pakuočių ir gaminių, sąvartyno mokesčio valdymo srityje, išskyrus mokesčių ir žalos dydžių indeksavimą, dalyvauja įgyvendinant atliekų sektoriaus strateginius dokumentus ir nacionalinius teisės aktus;

  7.2. pagal kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;

  7.3. organizuoja atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslų nustatymą, priemonių planų ir užduočių tikslams pasiekti parengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.4. organizuoja ir koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių susitarimų reikalavimų įgyvendinimą;

  7.5. pagal kompetenciją analizuoja kitų šalių patirtį atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje, teikia pasiūlymus dėl tokios patirties pritaikymo Lietuvoje;

  7.6. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat organizacijomis Grupės kompetencijos klausimais, nustatytąja tvarka administruoja visų atliekų prevenciją ir tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą, koordinuoja kitų valstybės institucijų, savivaldybių veiklą atliekų tvarkymo srityje;

  7.7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant Lietuvos 2021-2027 m. ES struktūrinės paramos investicijų programą, dalyvauja planuojant valstybės ir ES fondų paramos, skirtos atliekų prevencijai ir tvarkymui, poreikį ir panaudojimą;

  7.8. pagal kompetenciją organizuoja atliekų tvarkymo ekonominių priemonių, apskaitos tvarkos nustatymą;

  7.9. rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų ir ES teisės aktų reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo planus  Grupės kompetencijos klausimais ir koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius ES teisės aktų ir tarptautinių susitarimų reikalavimus, vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su atliekų sektoriaus ES teise;

  7.10. rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų, kitų dokumentų Grupės kompetencijos klausimais ir užtikrina Lietuvos pozicijų pristatymą ES institucijų organizuojamuose susitikimuose;

  7.11. nustatytąja tvarka rengia, organizuoja parengimą ir pateikimą ataskaitų ir duomenų dėl ES teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo ES ir tarptautinėms institucijoms;

  7.12. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų organizuojamuose susitikimuose, ministrui pavedus, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, ES ir užsienio institucijų organizuojamuose pasitarimuose, bendradarbiauja su Lietuvos, ES ir užsienio institucijų atsakingais pareigūnais  Grupės  kompetencijos klausimais;

  7.13. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją Grupės  kompetencijos klausimais;

  7.14. koordinuoja atliekų sektoriaus investicijų poreikio nustatymą, pagal kompetenciją dalyvauja investicinių projektų įgyvendinime;

  7.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, teikia siūlymus dėl sprendimų priėmimo ministerijos vadovybei, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  7.16.  Grupės  kompetencijos srityje dalyvauja tarptautinių sutarčių, nacionalinių bei tarptautinių programų projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   7.17. pagal kompetenciją inicijuoja atliekų prevencijos ir tvarkymo principų nustatymą, koordinuoja atliekų tvarkymo technologijų diegimą ir reikalavimų įgyvendinimą;

   7.18. dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais;

   7.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   GRUPĖS TEISĖS

   

  8.  Įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir  atlikdama funkcijas,  Grupė turi teisę:

  8.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus  Grupės  uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. esant reikalui, pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus  Grupės  sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

  8.3. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant gerinti atliekų prevencijos ir tvarkymo reglamentavimą.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

    GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės darbas organizuojamas pagal Aplinkos ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus, kitus planavimo dokumentus.

  11. Grupei vadovauja  Grupės vadovas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

  12. Grupės vadovas  tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas viceministrų veiklos sritis.

  13. Grupės vadovas:

  13.1. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl  Grupės  pareigybių sąrašo,  Grupės  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

   13.2. atsako už Grupės  vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja  Grupės  darbą;

   13.3. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už  Grupės  veiklą;

  13.4. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  13.5. pagal kompetenciją vizuoja Grupės  parengtus teisės aktus ir kitus dokumentus;

  13.6. atstovauja Grupei ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose.

   14. Grupės vadovas gali turėti kitų teisės aktų ir ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

  15. Kai Grupės vadovo nėra, jo pareigas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

   

  ______________________

   

   

 • APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimondas Sakalauskas
  Toma Leonova
  Eglė Paužuolienė
  Raimondas Merčaitis
  Andrius Girdziušas
  Sigita Gustaitė

  APLINKOS MINISTERIJOS

  APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas aplinkos ministro ir viceministrų koordinuojamas ir kontroliuojamas ar administruojamas veiklos sritis.

   

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais ir pavedimais, Ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Grupės veiklos uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinat ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų valdymo, žalos aplinkai atlyginimo, pažeistos aplinkos atkūrimo, ekstremaliųjų situacijų ir avarijų valdymo bei aplinkos monitoringo politiką;

  4.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą;

  4.3. koordinuoti civilinės saugos, civilinės mobilizacijos institucijos funkcijų įgyvendinimą Ministerijos kuravimo srityje.

  5. Grupė atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama 4.1 papunktyje jai pavestą uždavinį:

  5.1.1. padeda aplinkos viceministrui koordinuoti procesus, susijusius su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ekstremaliųjų situacijų ir avarijų valdymo, aplinkos monitoringo sričių politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;

  5.1.2. padeda aplinkos viceministrui organizuoti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

  5.1.3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų parengimo, pagal kompetenciją rengia ir (arba) derina kitų Ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, aplinkos monitoringu, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų reglamentavimu, žalos aplinkai atlyginimu, pažeistos aplinkos atkūrimu  ir ūkinės veiklos aplinkosauginiu reguliavimu, organizuoja jų aptarimą pagal kompetenciją su Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba);

  5.1.4. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos geologijos tarnybos veiklos prioritetų, derina šių įstaigų veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

  5.1.5. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos geologijos tarnybos vadovų tarnybinės veiklos vertinimo, jų skatinimo;

  5.1.6. teikia metodinę pagalbą Ministerijos administracijos padaliniams ir aplinkos ministrui  pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms aplinkos monitoringo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų reglamentavimo, žalos aplinkai atlyginimo, pažeistos aplinkos atkūrimo klausimais;

  5.1.7. pagal kompetenciją nustato Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos geologijos tarnybos rizikas jų veiklos srityse, teikia išvadas ir siūlymus dėl veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimo;

  5.1.8. koordinuoja ir organizuoja valstybinio aplinkos monitoringo programos rengimą ir vykdymą;

  5.2. įgyvendindama 4.2 papunktyje jai pavestą uždavinį:

  5.2.1. tikrina kaip aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar Aplinkos apsaugos departamentas efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

  5.2.2. vykdydami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą inicijuoja fizinių ir juridinių asmenų patikrinimus, kaip jie laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

  5.2.3. analizuoja ir identifikuoja problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikia išvadas ir pasiūlymus;

  5.3. įgyvendindama 4.3 papunktyje jai pavestą uždavinį pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Ministerijai pavestų civilinės saugos, civilinės mobilizacijos institucijos funkcijų įgyvendinimą;

  5.6. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, organizuoja pasitarimus, seminarus veiklos klausimais;

  5.7. analizuoja Ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, aplinkos monitoringu, civilinės saugos, ūkinės veiklos aplinkosauginiu reguliavimu, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą šiose srityse ir teikia išvadas ir pasiūlymus;

  5.8. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  5.9. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, bendradarbiauja su Ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;

  5.10. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos, ES ir tarptautinių institucijų atsakingais pareigūnais, atstovauja Ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitose Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;

  5.11. pagal kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, patikrinimų pažymas, kitus dokumentus;

  5.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  6.1. teikti Ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;

  6.2. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių reikia Grupės uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;

  6.3. prireikus pasitelkti Ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus.

  7. Grupė turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Grupės darbas organizuojamas remiantis Ministerijos strateginiais, metiniais veiklos planais ir kitais planavimo dokumentais.

  9. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras, arba, jam pavedus, aplinkos ministro įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui.

  10. Grupės vadovas:

  10.1. asmeniškai atsako už Grupės veiklos organizavimą, Grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą, paskirsto užduotis Grupės valstybės tarnautojams;

  10.3. atsiskaito viceministrui;

  10.4. teikia Ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Grupės nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Grupės valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į Grupės valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;

  10.5. vizuoja Grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal Grupės kompetenciją;

  10.6. vertina Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą; organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų veiklą; teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;

  10.7. atstovauja Grupei kituose Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  10.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

   

   

 • ARCHITEKTŪROS IR INOVACIJŲ POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Rokickienė
  413
  Edvardas Minkevičius
  Artūras Sakalauskas
  Daiva Vencienė
  Sandra Jeglinskė
  Edita Daraškaitė
  Paulius Kliučininkas
  Aurimas Petniūnas
  Algimantė Treinienė

  APLINKOS MINISTERIJOS

  ARCHITEKTŪROS IR INOVACIJŲ POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui ir viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas veiklos sritis.

  2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuojant valstybės darnaus vystymosi politiką architektūros, urbanistikos, teritorinės sanglaudos ir inovacijų srityse, koordinuoti šios politikos ir strategijų įgyvendinimą, dalyvauti architektų atestavimo ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo procese;

  6.2. dalyvauti pagal kompetenciją formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos architektūros, urbanistikos, teritorijų sanglaudos ir inovacijų srityse ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus šiose srityse, atstovauti Lietuvos Respublikai kitose tarptautinėse organizacijose, bendradarbiauti su kitomis valstybėmis architektūros, urbanistikos ir inovacijų srityse;

  6.3. dalyvauti formuojant ir tobulinant architektūros, urbanistikos, teritorijų planavimo, teritorinės sanglaudos, statybos produktų ir inovacijų teisinį reguliavimą.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.1.1. pagal kompetenciją rengia planavimo dokumentus architektūros, urbanistikos, teritorinės sanglaudos ir inovacijų politikos formavimo srityse ar koordinuoja jų įgyvendinimą arba dalyvauja jas rengiant, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

  7.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės investicijų programą architektūros, urbanistinės plėtros, teritorinės sanglaudos ir inovacijų srityse;

  7.1.3. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų raštus, teisės aktų projektus,  teikia pasiūlymus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

  7.1.4. rengia ir dalyvauja rengiant architektų (statinio projekto vadovų ir teritorijų planavimo specialistų) atestavimo, architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles, nustato architektų kvalifikacinius reikalavimus, dalyvauja pripažįstant architektų profesinę kvalifikaciją;

  7.1.5. vykdo kompetentingos institucijos, atsakingos už architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimą, ir kitas jos kompetencijai priskirtas funkcijas;

  7.1.6. dalyvauja rengiant, analizuojant ir vertinant regioninę politiką teritorijų planavime ir plėtroje, urbanistinius procesus nacionaliniu ir vietos lygmeniu, šių procesų pasikeitimų tendencijas ir prognozes, rengia pranešimus apie jos rezultatus;

  7.1.7. dalyvauja rengiant ir vertinant šalies regioninės plėtros programą, regioninės plėtros planus, kitų institucijų parengtas strategijas ir programas (plėtros programas ir priemonių planus);

  7.1.8. užtikrina valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus dėl jo keitimo, pagal kompetenciją prižiūri jų įgyvendinimą;

  7.1.9. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir jos dalių teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą, pagal kompetenciją prižiūri jų nuostatų įgyvendinimą, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie valstybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą;

  7.1.10. pagal kompetenciją kartu su kitomis ministerijos politikos grupėmis rengia išvadas dėl valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, projektų;

  7.2. įgyvendindama 6.2 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.2.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu ar įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  7.2.2. pagal kompetenciją bendrauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja veiklą Lietuvos Respublikoje vykdant tarptautinius susitarimus ir konvencijas, šiais klausimais nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

  7.2.3. organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, susijusius su architektūra, urbanistika, teritorijų sanglauda, teritorinės erdvinės struktūros formavimu, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano planavimo stebėsena ir inovacijomis;

  7.2.4. atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje, Jungtinių Tautų organizacijos, Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Baltijos jūros regiono mastu ir dvišalio bendradarbiavimo atvejais darbų koordinavimui sukurtose struktūrose – komitetuose ir darbo grupėse;

  7.2.5. dalyvauja organizuojant, koordinuojant ir vertinant ministerijos rengiamų nacionalinio lygmens ir tarptautinių teritorijų planavimo projektų rengimą;

  7.3. įgyvendindama 6.3 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.3.1. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant ar tobulinant architektūros, urbanistikos ir inovacijų ir statybos produktų teisinį reguliavimą, rengia teisės aktus, metodinius nurodymus, metodines rekomendacijas;

  7.3.2. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  7.3.3. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių parengtų teisės aktų projektų, teisės aktuose nustatyta tvarka pateiktų derinti Aplinkos ministerijai;

  7.4. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos teisę ir praktiką atitinkančią statybos produktų tiekimo rinkai tvarką, šiame procese dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, jų priežiūros tvarką;

  7.5. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

   

   

   III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  8.1. teikti Aplinkos ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  8.2. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti, prireikus pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

  11. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. atsako už Grupės vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja Grupės darbą;

  12.2. atsiskaito už Grupės veiklą;

  12.3. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės  valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo;

  12.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose ir įstaigose;

  12.5. vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo procedūras;

  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Kai Grupės vadovo nėra, jo funkcijas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

  ___________________________

   

 • ERDVINIŲ DUOMENŲ POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Kalantaitė
  402
  Saulius Urbanas
  Aušra Balsytė
  Jurgita Milieškaitė
  Tomas Boldorevas
  Renata Tracevičienė
  Jolita Aldonienė

  APLINKOS MINISTERIJOS

   ERDVINIŲ DUOMENŲ POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Erdvinių duomenų politikos grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui ir viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas veiklos sritis.

  2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

   II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuoti valstybės politiką geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, Lietuvos erdvinės infrastruktūros plėtojimo, Nekilnojamojo turto kadastro, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šių sričių politikos įgyvendinimą;

  6.2. pagal kompetenciją padėti ministerijai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius, susijusius su valstybės kadastrų ir (ar) registrų informacinių sistemų, informacinių technologinių priemonių valdymu, erdvinių duomenų rinkinių kūrimu ir tvarkymu geodezijos, kartografijos, teritorijų, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo, teritorijų planavimo ir jo stebėsenos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, Nekilnojamojo turto kadastro, statybos ir jos priežiūros srityse;

  6.3. pagal kompetenciją koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro klausimais.

  6.4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant valstybės politiką dėl valstybinių ir (ar) tarptautinių programų, planų Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtros, erdvinių duomenų rinkinių darbų finansavimo, valstybinių ir savivaldybių atliekamų geodezijos, kartografijos darbų, kaupiamų savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių priežiūros;

  6.5. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos užstatytos aplinkos ir jos objektų gyvavimo ciklo procesų skaitmeninimo ir modeliavimo taikant informacinių sistemų, geografinių informacinių sistemų, statinio informacinio modeliavimo, išmaniųjų miestų ir kitoms sritims priskirtus metodus ir (ar) priemones, kitų statybos sektoriaus pažangos krypčių srityje ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus šioje srityje, atstovauti Lietuvos Respublikai kitose tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.1.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teikės aktų projektus nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos srityse ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.1.2. pagal kompetenciją kontroliuoja valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programų įgyvendinimą;

  7.1.3. pagal kompetenciją koordinuoja erdvinių duomenų rinkinių ir naudojimosi jais paslaugų unifikavimą ir sąveikumą, užtikrina valstybinių ir savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių ryšį;

  7.1.4. nustato Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros koordinavimo struktūrą, koordinuoja jos veiklą;

  7.1.5. pagal kompetenciją kontroliuoja ir užtikrina geodezijos, kartografijos, valstybinių ir savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių techninių reglamentų ir specifikacijų suderinamumą su tarptautiniais Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) standartais ir reikalavimais geodezijos, kartografijos ir erdvinių duomenų rinkinių kaupimo srityse;

  7.1.6. kartu su valstybių narių, turinčių su Lietuvos Respublika bendrą valstybės sieną, kompetentingomis institucijomis prireikus bendru sutarimu sprendžia dėl bendrų elementų vaizdavimo ir padėties; 

  7.1.7. atlieka institucijos, atsakingos už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančio objekto – Struvės geodezinio lanko – apsaugą, funkcijas;

  7.2. įgyvendindama 6.2 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.2.1. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant, koordinuojant ir kontroliuojant geodezijos, kartografijos, teritorijų planavimo ir jo stebėsenos, teritorijų, kuriose nustatytos  specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo, teritorijų planavimo ir jo stebėsenos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, nekilnojamojo turto kadastro, statybos ir jos priežiūros sričių erdvinių duomenų rinkinių kūrimo, tvarkymo darbus, dalyvauja rengiant šių rinkinių specifikacijas ir tvarkymo aprašus;

  7.2.2. pagal kompetenciją planuoja ir prižiūri savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą;

  7.2.3. dalyvauja formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų registravimo ir jų duomenų tvarkymo Nekilnojamojo turto registre srityje, rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su šių teritorijų registravimu Nekilnojamojo turto registre, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.2.4. rengia erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąrašą ir stebėsenos rezultatų suvestinę;

  7.2.5. pagal kompetenciją atlieka šių registrų / kadastrų ir informacinių sistemų valdytojo funkcijas: Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (toliau – TPS „Vartai“), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (toliau – TPDR), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (toliau – TPSIS), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – Infostatyba), Georeferencinio pagrindo kadastro (toliau – GRPK), Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEIP), Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau – LitPOS), Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIIS), Nekilnojamojo turto kadastro (toliau – NTK), Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS), Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro (toliau – ŽeMgr);

  7.3. įgyvendindama 6.3 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.3.1. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos reguliavimo srities institucijų, įgyvendinančių geodezijos, kartografijos, Nekilnojamojo turto kadastro srityje, veiklą;

  7.3.2. pagal kompetenciją vadovauja valstybiniams ir savivaldybių geodezijos ir kartografijos darbams, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros funkcionalumo užtikrinimo ir tobulinimo darbams, juos koordinuoja;

  7.4. įgyvendindama 6.4 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.4.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikiant Vyriausybei pasiūlymus dėl geodezijos, kartografijos ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo, užstatytos aplinkos ir jos objektų gyvavimo ciklo procesų skaitmeninimo, Nekilnojamojo turto kadastro politikos krypčių;

  7.4.2. pagal kompetenciją rengia tarptautines programas, valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines programas, priemones geodezijos, kartografijos ir erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo, užstatytos aplinkos ir jos objektų gyvavimo ciklo procesų skaitmeninimo, nekilnojamojo turto kadastro politikos srityse ir (arba) koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.4.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir kontroliuoja valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo programų įgyvendinimą;

  7.4.4.pagal kompetenciją atstovauja atstovauja INSPIRE komitete ir techninio įgyvendinimo darbo grupėse 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), reglamentuojamais klausimais, pagal kompetenciją atlieka erdvinių duomenų infrastruktūros diegimo ir naudojimo stebėseną, teikia Europos Komisijai ataskaitas;

  7.4.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikiant siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atskirų sričių priemonėms ir programoms įgyvendinti pagal koordinuojamą sritį, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą, atlieka priežiūrą ir kontrolę;

  7.4.6. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie nekilnojamojo turto kadastrą, geodeziją, kartografiją, valstybinių ir savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių rengimą, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą;

  7.5. įgyvendindama 6.5 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu ar įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  7.5.2. pagal kompetenciją bendrauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja veiklą Lietuvos Respublikoje vykdant tarptautinius susitarimus ir konvencijas, šiais klausimais nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

  7.5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teikės aktų projektus, susijusius su užstatytos aplinkos ir jos objektų gyvavimo ciklo procesų skaitmeninimo ir modeliavimo taikant informacinių sistemų, geografinių informacinių sistemų, statinio informacinio modeliavimo, išmaniųjų miestų ir kitoms sritims priskirtus metodus ir (ar) priemones, kitų statybos sektoriaus pažangos krypčių politikos formavimu;

  7.6. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  8.1. teikti Aplinkos ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  8.2. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti, prireikus pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  9.  Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

  11. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. atsako už Grupės vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja Grupės darbą;

  12.2. atsiskaito už Grupės veiklą;

  12.3. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo;

  12.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose ir įstaigose;

  12.5. vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo procedūras;

  12.6. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Kai Grupės vadovo nėra, jo funkcijas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

  ___________________________

   

 • STATYBOS IR BŪSTO POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Čergelis
  Žilvinas Sperauskas
  Aleksandra Černiauskienė (teisėkūros statybos srityje klausimais galima kreiptis pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.)
  Aurelija Bielskytė-Petrenko (teisėkūros statybos srityje klausimais galima kreiptis pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.)
  Marius Rimkevičius (teisėkūros statybos srityje klausimais galima kreiptis pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.)
  Vilia Kriaučiukaitė (teisėkūros statybos srityje klausimais galima kreiptis pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.)
  Sigita Kuzmickienė (teisėkūros statybos srityje klausimais galima kreiptis pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 12.00 val.)
  Rūta Barisaitė-Klimavičienė
  Emanuelis Mituzas
  Laura Lukoševičienė (Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) sritis)
  Živilė Liberienė (Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) sritis)
  Gintarė Janiškienė
  Martinas Nyderis (Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) sritis)
  Vaiva Rumbutienė
  Ramūnas Gatautis (Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) sritis pagal LIFE20 projektą "Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje")

  APLINKOS MINISTERIJOS

  STATYBOS IR BŪSTO  POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui ir viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas veiklos sritis.

  2. Savo veikloje  Grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai Grupės  uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką ir strategiją statybos, būsto valdymo, priežiūros, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), pastatų energinio naudingumo srityse, koordinuoti politikos ir strategijos įgyvendinimą;

  6.2. dalyvauti pagal kompetenciją formuojant Lietuvos Respublikos poziciją statybos, būsto valdymo, priežiūros, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), pastatų energinio naudingumo srityse ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus šiose srityse, atstovauti Lietuvos Respublikai kitose tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis statybos, būsto valdymo, priežiūros, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), pastatų energinio naudingumo srityse;

  6.3. dalyvauti formuojant ir tobulinant statybos, būsto valdymo, priežiūros, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), pastatų energinio naudingumo, sodininkų bendrijų, žmonių palaikų laidojimo teisinį reguliavimą.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.1.1. pagal kompetenciją rengia planavimo dokumentus, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Aplinkos ministerijos struktūrinius padalinius, įstaigas prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas;

  7.1.2. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos statybos sektoriaus, jo pažangos, būsto valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) planavimo dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius statybos normavimą ir procesus, gyvenamųjų namų valdymą, priežiūrą ir atnaujinimą (modernizavimą), organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.1.3. pagal Aplinkos ministerijai priskirtas normavimo sritis rengia ar dalyvauja rengiant normatyvinius statybos techninius dokumentus;

  7.1.4. rengia statybos inžinierių, siekiančių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarką, kvalifikacinius reikalavimus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams;

  7.1.5. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos teisę ir praktiką atitinkančias: nacionalinę statybos techninio normavimo dokumentų sistemą, šiame procese dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, jų priežiūros tvarką;

  7.2. įgyvendindama 6.2 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.2.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu ar įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  7.2.2. pagal kompetenciją bendrauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja veiklą Lietuvos Respublikoje vykdant tarptautinius susitarimus ir konvencijas, šiais klausimais nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

  7.2.3. organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, susijusius su statybos techniniu normavimu, statybos sektoriaus pažanga;

  7.3. įgyvendindama 6.3 papunktyje nustatytą uždavinį:

  7.3.1. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant ar tobulinant statybos, būsto ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) teisinį reguliavimą, rengia teisės aktus, metodinius nurodymus, metodines rekomendacijas;

  7.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  8.1. teikti Aplinkos ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės  kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  8.2. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia  Grupės  uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti, prireikus pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

  11. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. atsako už Grupės vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Grupės darbą;

  12.2. atsiskaito už Grupės veiklą;

  12.3. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės  valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo;

  12.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose ir įstaigose;

  12.5. vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo procedūras;

  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Kai Grupės vadovo nėra, jo funkcijas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

  ___________________________

   

 • ŽEMĖS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Algė Staniūnaitė-Tonkich (laikinai vykdanti grupės vadovo funkcijas)
  Gintarė Tamašauskaitė-Janickė

  APLINKOS MINISTERIJOS

  ŽEMĖS TVARKYMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Žemės tvarkymo ir teritorijų planavimo politikos grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui ir viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas veiklos sritis.

  2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  6.1. formuoti bendrą valstybės politiką teritorijų planavimo, savivaldybių infrastruktūros plėtros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą;

  6.2. pagal kompetenciją padėti ministerijai pavaldžioms įstaigoms įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius teritorijų planavimo, savivaldybių infrastruktūros plėtros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse;

  6.3. pagal kompetenciją koordinuoti ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių institucijų veiklą;

  6.4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos  teritorijų planavimo, savivaldybių infrastruktūros plėtros, regioninės politikos teritorijų planavimo, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės  srityse ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus šiose srityse, atstovauti Lietuvos Respublikai kitose tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis  teritorijų planavimo, savivaldybių infrastruktūros plėtros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės  srityse.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindama 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

  7.1.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines programas teritorijų planavimo, savivaldybių infrastruktūros plėtros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės  politikos formavimo srityse ir (arba)  dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

  7.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės investicijų programą teritorijų planavimo, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse, formuojant darnaus teritorijų  vystymosi pagrindines nuostatas;

  7.1.3. dalyvauja rengiant ir teikiant siūlymus dėl valstybės lėšų teritorijų planavimo, teritorijų planavimo priežiūros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbams skyrimo;

  7.1.4. pagal kompetenciją rengia teritorijų planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir juos derina; 

  7.2. įgyvendindama 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

  7.2.1. teikia pasiūlymus rengiant žemės tvarkymo programas, orientuotas į racionalų žemės valdymą ir naudojimą, išteklių naudojimą, žemės naudmenų formavimą;

  7.2.2. dalyvauja analizuojant valstybės lėšų, skiriamų teritorijų planavimo, teritorijų planavimo priežiūros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbams, poreikį, panaudojimo tikslingumą, atliekant lėšų panaudojimo priežiūrą ir kontrolę;

  7.2.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl valstybinės žemės valdymo gerinimo, žemės naudojimo efektyvinimo;

  7.2.4. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja  informaciją apie teritorijų planavimo, teritorijų planavimo priežiūros, žemės tvarkymo: žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbų vykdymą, nuosavybės teisių į žemę atkūrimą ir kitais klausimais;

  7.3. įgyvendindamas 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  7.3.1. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių institucijų  pateiktų veiklos planų, prioritetinių darbų organizavimo ir veiklos gerinimo;

  7.4. įgyvendindama 6.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  7.4.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu ar įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  7.4.2. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja veiklą Lietuvos Respublikoje, vykdant tarptautinius susitarimus ir konvencijas, nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

  7.4.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant mokslinius tyrimus, susijusius su teritorijų planavimu ir (ar) žemės tvarkymu;

  7.5. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų;

  7.6. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų parengtų teisės aktų projektų, teisės aktuose nustatyta tvarka pateiktų derinti Aplinkos  ministerijai;

  7.8. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įstaigų ar juridinių asmenų raštus, teikia specialistų nuomonę ir pasiūlymus, metodines rekomendacijas, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

  7.9. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  8.1. teikti Aplinkos ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės  kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  8.2. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia  Grupės  uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti, prireikus pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

  11. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. atsako už Grupės vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Grupės darbą;

  12.2. atsiskaito už Grupės veiklą;

  12.3. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės  valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo;

  12.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose ir įstaigose;

  12.5. vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo  procedūras;

  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Kai Grupės vadovo nėra, jo funkcijas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

  ___________________________

 • GAMTOS APSAUGOS POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Algirdas Klimavičius (koordinavimas gamtos apsaugos, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio srityse)
  402
  Justina Čunderova (teisinio reguliavimo tobulinimas gamtos apsaugos, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio srityse)
  Vilmantas Graičiūnas (žvejyba, medžioklė)
  420
  Lina Čaplikaitė-Denisovienė (biologinės įvairovės politika)
  404
  Džiugas Anuškevičius (saugomos teritorijos, paukščių apsaugai svarbios teritorijos, HELCOM, poveikio „Natura 2000“ vertinimas, monitoringas)
  404
  Virginija Kalesinskienė (Biologinės įvairovės ekonominiai instrumentai ir GMO)
  Mindaugas Žolynas (kraštovaizdis, saugomos teritorijos)
  313-314
  Sigutė Ališauskienė (buveinių apsaugai svarbios teritorijos, saugomų teritorijų valdymas)
  313-314
  Kristina Klovaitė (laukinės gyvūnijos, augalijos apsauga ir naudojimas)
  416
  Laura Janulaitienė (gyvūnų, augalų rūšių apsauga ir naudojimas, saugomos ir invazinės rūšys)
  416
  Tomas Tukačiauskas („Natura 2000“ tinklas, saugomos teritorijos)
  313-314
  Giedrė Šarkutė-Stončienė (saugomos teritorijos, gamtotvarka)
  313-314
  Eduardas Vaitkevičius (kraštovaizdis, gamtinis karkasas, saugomų teritorijų valdymas)
  313-314
  Povilas Paukštė (mėgėjų žvejyba)
  420
  Ieva Čaraitė (ekosisteminės paslaugos, genetiniai ištekliai)
  404
  Stasys Antušas (Kraštovaizdžio apsauga, jūros gamtos išteklių apsauga,pajūrio juostos apsauga, tvarkymas ir valdymas)
  Jolanta Urbelionytė (medžioklė)
  416
  Giedrius Ladukas (verslinė žvejyba)
  420
  Odeta Pivorienė (GMO klausimai)
  420
  Aleksandra Voicechovska (Gamtos apsauga, gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos klausimai))
  404
  Kristina Kavaliauskaitė (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos, saugomos teritorijos, poveikio "Natura 2000" vertinimas)
  404
  Kristina Jankauskaitė (Invazinių rūšių ir biologinės įvairovės išsaugojimo žemės ūkyje klausimai)
  Kamilė Kisieliūtė (kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo klausimai, gamtinis karkasas, pakrantės)
  Lina Burbaitė (LIFE projekto „Naturalit” įgyvendinimas, agrarinė aplinkosauga)
  404
  Laimutis Runkevičius (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" informacinių technologijų grupės vadovas)
  Pranciškus Ambrazas (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierius-programuotojas)
  Dovilė Maminskaitė (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierė-programuotoja)
  Lukas Vanglikas (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierius-programuotojas)
  Arūnas Smaliukas (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierius-programuotojas)
  Inga Pauliūnienė (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos naudotojo patirties ir sąsajos (web) dizainerė - kompiuterių sistemų analitikė)
  Giedrius Vaivilavičius (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" inžinierius - programuotojas)
  Gediminas Bazilevičius (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" inžinierius - programuotojas)
  Petras Pauliūnas (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" inžinierius - programuotojas)
  Jaroslavas Siroic (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierius - programuotojas)

  APLINKOS MINISTERIJOS

  GAMTOS APSAUGOS POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas aplinkos ministro ir viceministrų koordinuojamas ir kontroliuojamas ar administruojamas veiklos sritis.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės  nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.  Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  5.1. dalyvauti formuojant kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių (toliau – saugomų rūšių), laukinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos, želdynų ir želdinių apsaugos ir naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. dalyvauti formuojant, vidaus vandenų žuvų išteklių išsaugojimo, atkūrimo, naudojimo ir kontrolės (priežiūros) politiką, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, saugaus genetiškai modifikuotų organizmų bei jų kaip produktų ar esančių kituose produktuose naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  5.3. dalyvauti organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti Europos Sąjungos politikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą šių nuostatų 5.1–5.2 papunkčiuose nurodytose srityse.

   6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1.  rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir programas kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, laukinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos, želdynų ir želdinių apsaugos ir naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.2. rengia ar dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, strategijas, planus ir programas žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, genetiškai modifikuotų organizmų saugaus naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.3. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, laukinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos, želdynų ir želdinių, žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių, genetiškai modifikuotų organizmų, mokesčių už gyvosios gamtos išteklių naudojimą srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

  6.4. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, užtikrina Lietuvos pozicijos  Grupei pavestose srityse pristatymą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, aplinkos ministro pavedimu atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos institucijose;

  6.5. rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir koordinuoja jos įgyvendinimą, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  6.6. pagal kompetenciją koordinuoja saugomų teritorijų steigimo projektus, kitų įgaliotų institucijų veiklą steigiant saugomas teritorijas;

  6.7. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiklą, įgyvendinant Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos, Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijos, Europos kraštovaizdžio konvencijos, Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens ir pelkių paukščių buveinių (Ramsaro konvencijos), nuostatų ir kitų tarptautinių susitarimų, susijusių su biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ar kraštovaizdžio apsauga, įgyvendinimu, koordinuoja Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ steigimą ir apsaugą;

  6.8. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos pajūrio juostos apsaugą bei krantotvarkos klausimus;

  6.9. rengia žalos, padarytos aplinkai asmenų neteisėta veika, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliams, apskaičiavimo metodikas;

  6.10. rengia genetinių išteklių apskaitos, kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo tvarką;

  6.11. rengia reikalavimus introdukcijai, reintrodukcijai ir perkėlimui, invazinių rūšių organizmų kontrolei ir naikinimui, laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje, leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimui, prekybai laukiniais gyvūnais ir augalais, taip pat zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės, saugomų rūšių apsaugos ir naudojimo  reikalavimus;

  6.12. rengia verslinės, mėgėjų ir specialiosios žvejybos reglamentavimo priemones, dalyvauja koordinuojant žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo politikos įgyvendinimą, rengia pasiūlymus dėl saugomų rūšių žuvų ir jų buveinių bei migracijos kelių išsaugojimo;

  6.13. koordinuoja ir teikia nustatyta tvarka rengiamą informaciją genetiškai modifikuotų organizmų informacinėje sistemoje ir biosaugos informacijos centrui, rengia reikalavimus veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir mikroorganizmai, dalyvauja nustatant genetinės modifikacijos metodus;

  6.14. dalyvauja rengiant genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų rizikos aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai įvertinimą ir rizikai įvertinti būtinus duomenis, nustatant genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijus;

  6.15. organizuoja valstybinę genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką stebėseną (monitoringą);

  6.16. organizuoja genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto ir genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komiteto sudarymą ir koordinuoja jų darbą;

  organizuoja ir koordinuoja veiklą, vykdant Lietuvos Respublikoje ratifikuotų ar pasirašytų tarptautinių susitarimų ir konvencijų reikalavimus, susijusius su genetinių išteklių apsauga ir naudojimu, saugiu gyvų genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu;

  6.17. rengia pasiūlymus dėl leidžiamų naudoti laukinių augalų ir gyvūnų išteklių apskaitos ir koordinuoja kitų institucijų veiklą šioje srityje;

  6.18. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių dėl kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, genetinių išteklių, biosaugos projektus;

  6.19. koordinuoja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo veiklą;

  6.20. rengia teisės aktus dėl Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ir Lietuvos zoologijos sodo kainų nustatymo;

  6.21. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu, taip pat pagal kompetenciją vykdo pareiškėjo ir projekto vykdytojo funkcijas;

  6.22. pagal  Grupės kompetenciją koordinuoja aplinkos būklės stebėsenos priemonių sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą;

  6.23. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų  Grupei pavestose srityse;

  6.24. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

  6.25. pagal Grupės kompetenciją analizuoja valstybės institucijų veiklą  Grupei pavestose srityse;

  6.26. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Grupei pavestose srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  6.27. organizuoja ir koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, formuoja taikomojo pobūdžio mokslo ir projektavimo darbų užsakymų tematiką  Grupei pavestose srityse, dalyvauja organizuojant mokslo naujovių, inovacijų bei informacinių technologijų įgyvendinimą;

  6.28. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą Grupei pavestose srityse, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus;

  6.29. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius Grupei pavestose srityse;

  6.30. organizuoja duomenų apie Grupei pavestas sritis kaupimą, sisteminimą, taip pat analizuoja ir apibendrina informaciją šiose srityse;

  6.31. dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius  Grupei pavestose srityse;

  6.32. rengia ir teikia duomenis ir ataskaitas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms;

  6.33. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, siūlo sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

  6.34. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   GRUPĖS TEISĖS

   

   7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, šių įstaigų vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas, kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

   8. Grupė  gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais,  kitais planavimo dokumentais.

  10. Grupei  vadovauja  Grupės vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. atsako už  Grupės  vykdomus, šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja  Grupės darbą;

  11.2. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už  Grupės veiklą;

  11.3. vizuoja visus  Grupės parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su  Grupe;

  11.4. atstovauja  Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose;

  11.5. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl Grupės  pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.6. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina  Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo  Grupės  valstybės tarnautojams procedūrą.

   12. Grupės vadovas gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

   13. Grupės vadovas yra asmeniškai atsakingas už Grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  _____________________________

   

   

 • MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nerijus Kupstaitis (koordinavimas miškų politikos srityje)
  409
  Donatas Vaikasas (prekyba mediena, tarptautinis bendradarbiavimas miškų ūkio klausimais)
  301
  Zbignev Glazko (sanitarinė miškų apsauga, miško kirtimai)
  321
  Vytautas Martuzevičius (miškotvarka, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis)
  321
  Anžela Valainė
  320
  Vilija Masaitienė
  320
  Edvinas Emarta
  320
  Zita Bitvinskaitė (miško atkūrimas ir įveisimas, miško medžių dauginamoji medžiaga, miško medžių genetiniai ištekliai, selekcija)
  321
  Ada Tebėrienė (vidinės miškotvarkos projektai)
  301
  Rūta Vižlenskienė (bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa)
  320
  Svetlana Repšienė (priešgaisrinė miškų apsauga, biokuras)
  320
  Skirmantas Kadziauskas (Miškų ūkio valstybinis reguliavimas ir strateginis planavimas)
  301
  Daiva Kazlauskienė

  APLINKOS MINISTERIJOS

  MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupė (toliau – Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas aplinkos ministro ir viceministrų koordinuojamas ir kontroliuojamas ar administruojamas veiklos sritis.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  5.1. dalyvauti formuojant miškų (miškų ūkio) politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  organizuoti miškų tvarkymą pagal darnaus miškų ūkio principus, miško išteklių racionalų naudojimą, miškų apsauginių savybių stiprinimą, Lietuvos teritorijos miškingumo ir miškų produktyvumo didinimą;

  5.2. dalyvauti organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti Europos Sąjungos politikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą miškų politikos srityje.

  6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ar dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, strategijas, planus ir programas miškų ūkio ir jo plėtros, miško tvarkymo, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.2. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus miškų ūkio ir jo plėtros, miško tvarkymo, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos, prekybos mediena srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

  6.3. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, užtikrina Lietuvos pozicijos Grupei pavestose srityse pristatymą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, aplinkos ministro pavedimu atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos institucijose;

  6.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir koordinuoja jos įgyvendinimą, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  6.5. organizuoja ir koordinuoja miškų priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams ir miškų priskyrimo miškų grupėms projektų, miškų tvarkymo schemų rengimą;

  rengia privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas VĮ Valstybinių miškų urėdijai;

  6.6. pagal kompetenciją rengia valstybės biudžeto Miškų programos priemonių planą, nustato finansavimo kryptis, atlieka paraiškų ir pasiūlymų kokybinį vertinimą, dalyvauja koordinuojant šios programos lėšų panaudojimą;

  6.7. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valdytojo funkcijas;

  teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl miškų inventorizacijos, miškų apskaitos, miškų būklės monitoringo, kirtimų normos nustatymo valstybiniuose miškuose, statistinės atskaitomybės miškų ūkio klausimais, miškų ūkio valdymo tobulinimo;

  6.8. analizuoja ir vertina miško išteklių naudojimą (įskaitant biokurui), miško kirtimus, miškų atkūrimą, įveisimą, jų kokybę ir miškų apsaugą, sanitarinę bei priešgaisrinę miškų būklę, valstybinio miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;

  6.9. formuoja ir koordinuoja miško medžių genetinių išteklių, miško dauginamosios medžiagos auginimo ir miško selekcijos ir sėklininkystės plėtrą, apsaugą, koordinuoja miškų įveisimą ne miško žemėje, rengia ir teikia pasiūlymus ekologinės miškininkystės klausimais;

  6.10. teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą privačių miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais, kaupia ir tvarko duomenis apie privačių miškų tvarkymą, naudojimą, atkūrimą ir apsaugą;

  6.11. dalyvauja koordinuojant informacinių sistemų miškų ūkyje diegimą ir taikymą, miškų ūkio informacinės statistinės medžiagos rinkimą ir kaupimą;

  6.12. pagal kompetenciją koordinuoja Valstybinės miškų tarnybos veiklą;

  6.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu;

  6.14. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų Grupei pavestose srityse;

  6.15. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

  6.16. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Grupei pavestose srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  6.17. organizuoja ir koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, formuoja taikomojo pobūdžio mokslo ir projektavimo darbų užsakymų tematiką Grupei pavestose srityse, dalyvauja organizuojant mokslo naujovių, inovacijų bei informacinių technologijų įgyvendinimą;

  6.18. pagal kompetenciją koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus;

  6.19. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius Grupei pavestose srityse;

  6.20. dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius Grupei pavestose srityse;

  6.21. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir ataskaitas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms;

  6.22. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, siūlo sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

  6.23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

   7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, šių įstaigų vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas, kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

   8. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

   9. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

  10. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui.

   11. Grupės vadovas:

  11.1. atsako už Grupės vykdomus, šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Grupės darbą;

  11.2. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už Grupės veiklą;

  11.3. vizuoja visus Grupės parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Grupe;

  11.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose;

  11.5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.6. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Grupės valstybės tarnautojams procedūrą.

   12.Grupės vadovas gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

   13. Grupės vadovas yra asmeniškai atsakingas už Grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

   

  ____________________________

   

   

   

   

 • KLIMATO POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilija Augutavičienė
  317
  Tomas Aukštinaitis (Apyvartiniai taršos leidimai, degalų būvio ciklo metu išmetamas ŠESD kiekis)
  Stasilė Znutienė
  Lina Čeičytė (Klimato kaitos finansai, Modernizavimo fondas)
  Jolanta Merkelienė (Nacionalinė ŠESD apskaita)
  Emilija Šaulytė (Klimato kaitos programa ir finansuojamos priemonės)
  Judita Liukaitytė-Kukienė (Nacionalinis energetikos ir klimato veiksmų planas, Hidrometeorologijos politika, Prisitaikymas prie klimato kaitos)
  108
  Paulius Zvicevičius
  Vakaris Atkočiūnas
  Konstantinas Šumskas
  Marilė Kosaitė (Klimato kaitos komunikacija, prisitaikymas prie klimato kaitos)
  108
  Karolina Petniūnienė (Klimato kaitos valdymas ir reguliavimas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos, prognozės ir mažinimo tikslai.)
  Irma Kragnytė
  Skaistė Garlaitė (LIFE20 projekto "Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje" vyriausioji specialistė)

  APLINKOS MINISTERIJOS

                             KLIMATO POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

   

  I  SKYRIUS

  BendroSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (toliau – Grupė) yra Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys, pavaldus viceministrui, kuriam nustatyta Grupės veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  Grupės uždavinIAI ir funkcijos

   

  5. Grupės uždaviniai:

  5.1. sudaryti sąlygas veiksmingam klimato kaitos valdymo politikos formavimui ir įgyvendinimui, rengiant strateginius dokumentus, teisės aktų projektus ir užtikrinant klimato kaitos padarinių švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių vykdymą;

  5.2. prisidėti prie hidrometeorologijos politikos formavimo ir įgyvendinimo, užtikrinti hidrometeorologinės informacijos, reikalingos Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus dėl neigiamo klimato kaitos poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo, parengimą.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų projektus klimato kaitos valdymo ir reguliavimo srityje;

  6.2. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant klimato kaitos ar aplinkos taršą reglamentuojančių mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  6.3. nustato leidimų išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas išdavimo tvarką, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;

  6.4. rengia Lietuvos pozicijų projektus ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas  Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos valdymu, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, energijos efektyvumo didinimu, eko-inovatyviu, mažo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio technologijų diegimu ir kt.;

  6.5. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina tarptautinių, Europos Sąjungos ir nacionalinių strateginių dokumentų ir kitų teisės aktų klimato kaitos valdymo srityje reikalavimus;

  6.6. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant hidrometeorologinių stebėjimų tobulinimo, hidrometeorologinės informacijos vertinimo ir valdymo srities strateginius dokumentus;

  6.7. nagrinėja ir teikia išvadas dėl ministerijos administracinių padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su klimato kaitos valdymo, energinio efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, hidrometeorologinės informacijos vertinimo ir valdymo klausimais;

  6.8. organizuoja ir koordinuoja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų, Paryžiaus susitarimo  lanksčiųjų mechanizmų ir  ES teisės aktais reglamentuotų  projektų vykdymo administravimą;

  6.9. organizuoja tarptautinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančių sektorių metinės kvotos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių sudarymu, rengimą;

  6.10. Grupės kompetencijai priskirtose srityse koordinuoja Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus veiklą ir teikia metodinę pagalbą;

   6.11. organizuoja informacijos ir duomenų apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio surinkimą, kaupia ir sistemina šiuos duomenis, rengia išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas ir prognozes, atlieka kitų  duomenų, priskirtų Grupės kompetencijai, kaupimą ir  priežiūrą;

  6.12.  organizuoja ir koordinuoja fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;

  6.13. bendradarbiauja su mokslo, tyrimų įstaigomis, organizuoja ir koordinuoja tikslinius tiriamuosius darbus, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimu;

  6.14. rengia ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms Grupės kompetencijos klausimais;

  6.15. teikia metodinę pagalbą ministerijos administraciniams padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, kitoms suinteresuotoms institucijoms klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;

  6.16. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Klimato kaitos programos tikslinį lėšų panaudojimą, organizuoja šios programos lėšų panaudojimo metinių sąmatų ir ataskaitų parengimą, klimato kaitos projektų finansavimą, valdymą ir priežiūrą;

  6.17. vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal Klimato kaitos programą finansuojamų projektų atranką ir administravimą, priežiūrą;

  6.18. organizuoja informacijos ir duomenų apie Klimato kaitos programos lėšas ir jos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, kaupimą ir analizę, teikia ataskaitas ir atlieka kitų duomenų, priskirtų Grupės kompetencijai, kaupimą ir analizę;

  6.19. pagal kompetenciją organizuoja projektų atranką ir paraiškų pateikimą ES programoms ir finansiniams instrumentams (LIFE, , Inovacijų fondas, Modernizavimo fondas ir kt.), dvišalės paramos programoms klimato kaitos srityje;

  6.20. rengia Lietuvos pozicijas dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) teisinių instrumentų ir kitų dokumentų klimato kaitos valdymo politikos ir įgyvendinimo klausimais ir atstovauja Lietuvą EBPO komitetų ir ekspertų darbo grupių  posėdžiuose klimato kaitos srityje;

  6.21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, organizuoja administracines procedūras, teikia pasiūlymus sprendimui priimti;

  6.22. nustatyta tvarka pagal kompetenciją bendradarbiauja ir atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir užsienio valstybių atsitinkamose institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  6.23. nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  6.24. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  6.25. Grupės kompetencijai priskirtose srityse rengia informaciją ir nustatyta tvarka ją skelbia ministerijos tinklalapyje;

  6.26. nustatyta tvarka dalyvauja informuojant visuomenę apie klimato kaitos valdymo politikos formavimą ir įgyvendinimą;

  6.27. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  7. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, Grupė turi teisę:

  7.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. esant reikalui pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus.8. Grupė gali turėti ir kitų  teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

   GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui, kuriam nustatyta Grupės veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija.       

  10. Grupės vadovas:10.1. planuoja ir organizuoja Grupės darbą, paskirsto užduotis Grupės darbuotojams;

  10.2. atsako už Grupei pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  10.3. atsiskaito aplinkos viceministrui, kuriam nustatyta Grupės veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija. už Grupės veiklą;

  10.4. teikia aplinkos ministrui pasiūlymus Grupės kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Grupės nuostatų ir pareigybių aprašymų, Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Grupėje konkursų komisijų darbe;

  10.5. vizuoja Grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos pagal kompetenciją reikia vizuoti;

  10.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Grupės darbuotojų tarnybinę veiklą;

  10.7. aplinkos ministrui pavedus, atstovauja Grupei kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

   10.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   11. Jei Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Grupės vyriausiasis ar vyresnysis patarėjas ar patarėjas arba aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės vyriausiasis specialistas.

  _________________________

   

   

 • STRATEGINIO VALDYMO IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTAS
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Auksė Spundzevičienė
  Inesis Kiškis

  APLINKOS MINISTERIJOS

   EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Aplinkos ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos kancleris).

  2. Departamentą sudaro:

  2.1. ES investicijų planavimo skyrius;

  2.2. ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyrius.

  3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  4. Departamento struktūrą, skyrių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  5. Departamento raštvedyba tvarkoma ministerijos darbo reglamente Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka.

  6. Departamentas turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  7. Svarbiausieji departamento uždaviniai:

  7.1. formuoti ES struktūrinių fondų, kitų tarptautinių programų ir mechanizmų investicinę (toliau – investicijos) politiką ministerijos kompetencijai priskirtose srityse rengiant lėšų panaudojimo programinius, planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitiktį nacionalinėms strategijoms, ministerijos nustatytiems prioritetams;

  7.2. vykdyti investicinių programų įgyvendinimo planavimą, valdymą ir kontrolę, priežiūrą ir atsiskaitymą užtikrinant, kad lėšos nebūtų prarastos ir būtų panaudotos pagal ES, kitų tarptautinių programų ir mechanizmų  reglamentuojančias ir nacionalines taisykles.             

  8. Vykdydamas pavestus uždavinius, departamentas atlieka šias funkcijas:

  8.1. organizuoja ir dalyvauja rengiant pagal ministerijos kompetencijos sritis 2014–2020 m. nacionalinę pažangos programą, 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą,  Partnerystės sutartį ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, 2021–2027 m. Partnerystės sutartį, 2021–2027 metų ES fondų investicijų programą, ES aplinkos ir klimato kaitos politikos programą LIFE, 2009–2014 m. ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programas,  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių (RRF) planą, prireikus teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;  

  8.2. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius investicinių programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus, regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo; dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus, vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Aplinkos projektų valdymo agentūra) įvestų duomenų kontrolę, rengia investicinių lėšų valdymo ir kontrolės sistemų aprašymus, taiko rizikos valdymo priemones, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus, teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

  8.3. planuoja investicinių programų įgyvendinimą: teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priedo ir jo pakeitimų, pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo, rengia ministerijos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planą, kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą, ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus, kitus teisės aktuose nustatytus ar vadovaujančios institucijos prašomus planus;

  8.4. rengia paramos projektų atrankos kriterijus, stebėsenos rodiklių aprašus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia paaiškinimus ir konsultacijas apie jų nuostatų taikymą, pasiūlymus savivaldybių integruotų teritorijų vystymo programoms ir regionų plėtros planams, rengia valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, dalyvauja rengiant finansinių priemonių projektų finansavimo sąlygas;

  8.5. dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, vertina planuojamus įrašyti į valstybės projektų sąrašus projektus, sudaro valstybės projektų sąrašus ir teikia juos aplinkos ministrui tvirtinti;

  8.6. rengia ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti sprendimus dėl finansavimo paramos projektams skyrimo, sumažinimo ar panaikinimo, informuoja vadovaujančiąją instituciją apie didelės apimties projektus;

  8.7. organizuoja finansavimo sutarties sudarymą, teikia pasiūlymus dėl projektų sutarčių pakeitimų, atlieka veiksmus, susijusius su trišalių paramos sutarčių sudarymu, priežiūros komitetų sudarymu ir jų veiklos užtikrinimu; atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės ir visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu, jei tokia priemonė numatyta;

  8.8. planuoja paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį, dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliuosius prioritetus įgyvendinančius tarpinstitucinius veiklos planus, atsiskaito už jų įgyvendinimą; pagal kompetenciją atlieka veiksmus dėl lėšų išmokėjimo, susigrąžinimo ir (ar) nurašymo teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai informuoja atsakingas institucijas;

  8.9. vykdo lėšų panaudojimo ir išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai prognozes ir priežiūrą, rengia ataskaitas apie paramos panaudojimą, programų įgyvendinimo eigą ir užbaigimą;

  8.10. vykdo paramos programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vertina įgyvendintų ir vykdomų projektų numatytus ir pasiektus rezultatus, jų eigą ir rizikas, vykdo projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją ir kryžminio finansavimo priežiūrą, pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, apie įtariamą pažeidimą, nusikalstamą ar korupcinio pobūdžio veiką praneša atsakingoms institucijoms, dalyvauja nagrinėjant projektų pažeidimus, nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendimai dėl paraiškų atmetimo;

  8.11. dalyvauja kuriant ir plėtojant paramos programų viešinimo svetaines, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina jose informaciją, teisės aktuose nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, stebėsenos komitetams, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie paramos programų įgyvendinimą;

  8.12. dalyvauja stebėsenos komitetų ir veiksmų programų valdymo komitetų veikloje, kitų komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su paramos programų administravimu ir  įgyvendinimu, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą, pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;

  8.13. dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, organizuoja ES struktūrinės paramos vertinimus, rengia vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planus, stebi jų įgyvendinimą;

  8.14. dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant ES struktūrinės paramos komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, organizuoja paramos viešinimą ir informavimo veiklą, teikia informaciją apie atliktą veiklą vadovaujančiajai institucijai;

  8.15. organizuoja paramos programų techninės paramos planavimą, panaudojimą ir atsiskaitymą, administruoja ministerijai teikiamos techninės paramos projektus, pagal kompetenciją koordinuoja Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikiamos ES techninės paramos projektų įgyvendinimą;

  8.16. užtikrina bendradarbiavimą su partneriais rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant paramos programas;

  8.17. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti; vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  8.18. atstovauja ministerijai paramos klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose struktūrinės paramos klausimais;

  8.19. nustatytąja tvarka teikia informaciją suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms apie teikiamą valstybės pagalbą;

  8.20. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti, ir ministerijos vadovybės pavedimus;

  8.21. administruoja 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramą;

  8.22. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Strateginio valdymo įstatyme apibrėžtus planavimo dokumentus, vykdo strateginio valdymo dalyviams priskirtas funkcijas, susijusias ES fondų, kitų tarptautinių programų ir mechanizmų lėšų planavimu ir tinkamu panaudojimu.

   

  III SKYRIUS
   DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  9. Departamentas turi teisę:

  9.1. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl efektyvaus investicijų planavimo, administravimo ir programų įgyvendinimo;

  9.2. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

  9.3. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų, jų administruojamų duomenų bazių, veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti;

  9.4. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus;

  9.5. prašyti metodinės pagalbos centro metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

  9.6. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

  9.7. sudaryti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

  9.8. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

  9.9. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.10. prireikus pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus departamento sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

  9.11. rengti pasitarimus, kitus renginius su departamento veikla susijusiose srityse;

  9.12. dalyvauti žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

  9.13. dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, susijusiose su departamento funkcijų vykdymu;

  9.14. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo siekiant gerinti ES paramos planavimą, administravimą ir programų įgyvendinimą;

  9.15. departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

   DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Departamentui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

  11. Kai departamento direktoriaus nėra, jo pareigas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

  12. Departamento direktorius:

  12.1. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento darbo organizavimo, struktūros, darbuotojų priėmimo, atleidimo, jų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

  12.2. atsako už departamento vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja departamento darbą;

  12.3. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už departamento veiklą;

  12.4. turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose suteiktas teises.

   

  ___________________

   

   

   

   

   

  • Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Raimonda Juknaitė
   Daiva Astasevičiūtė (potvynių rizikos valdymo, užterštų teritorijų tvarkymo, vandens telkinių valymo, vandens išteklių valdymo, valstybinių parkų tvarkymo projektai)
   Roma Būtėnienė (vandentvarkos sektoriaus, paviršinių nuotekų tvarkymo projektai)
   Deniza Leontjeva
   Sigita Alčauskienė (LIFE programa, aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimo, biologinės įvairovės išsaugojimo, vandens išteklių valdymo projektai)

    

   APLINKOS MINISTERIJOS

   EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus NUOSTATAI

    

   I BENDROSIOS NUOSTATOS 

   1. Europos Sąjungos investicinių priemonių skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

    

   II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ES fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos (toliau – Parama) panaudojimo politiką ministerijos kompetencijai priskirtose srityse;

   3.2. užtikrinti Paramos administravimą, stebėseną, Paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą pagal ES, kitą tarptautinę paramą reglamentuojančias ir nacionalines taisykles;

   3.3. koordinuoti Paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.

   4. Vykdydamas pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. administruoja 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą:

   4.1.1. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planą;

   4.1.2. rengia nacionalinių rodiklių aprašymus;

   4.1.3. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

   4.1.4. rengia ir derina su Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąją institucija) projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir teikia juos tvirtinti aplinkos ministrui, teikia paaiškinimus projektų vykdytojams dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų, užtikrinant:

   4.1.4.1. bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;

   4.1.4.2. kad projektai būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis;

   4.1.4.3. priemonių kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte, įgyvendinimą;

   4.1.4.4. kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

   4.1.5. rengia projektų atrankos kriterijus, o jeigu projektas apima finansines priemones, – kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;

   4.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

   4.1.7. sudaro valstybės projektų sąrašus ir teikia juos tvirtinti aplinkos ministrui;

   4.1.8.rengia ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo ar panaikinimo;

   4.1.9. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;

   4.1.10. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;

   4.1.11. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

   4.1.12. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

   4.1.13. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami APVA sprendimai dėl paraiškų atmetimo.

   4.1.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;

   4.1.15. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija organizuoja finansavimo sutarties sudarymą, steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;

   4.1.16. vykdo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, vertina įgyvendintų ir vykdomų projektų numatytus ir pasiektus rezultatus, rizikas, informuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl priemonių įgyvendinimo eigos;

   4.1.17. koordinuoja ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimą, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, rengia dokumentus, reikalingus sprendimams priimti dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;

   4.1.18. rengia valstybės pagalbos dokumentus ir derina juos su Europos Komisija;

   4.1.19. teikia pasiūlymus dėl pateiktų derinti savivaldybių parengtų integruotų teritorijų vystymo programų, atsižvelgiant į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

   4.1.20. projektų finansavimo sąlygų apraše numatytais atvejais organizuoja trišalių sutarčių sudarymą, projektų, įgyvendinamų pagal trišales sutartis, priežiūros komiteto sudarymą ir jo veiklą, derina dvišalių projektų sutarčių keitimus;

   4.2. administruoja 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą:

   4.2.1. vykdo projektų užbaigimo stebėseną;

   4.2.2. nagrinėja projektų vykdytojų skundus dėl APVA veiksmų, priimtų sprendimų ar neveikimo;

   4.2.3. vykdo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, vertina įgyvendintų ir vykdomų projektų numatytus ir pasiektus rezultatus, informuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl priemonių įgyvendinimo eigos;

   4.2.4. organizuoja APVA parengtų siūlomų grąžinti lėšų formų tvirtinimą ir lėšų susigrąžinimą iš projektų vykdytojų;

   4.2.5. dalyvauja paramos teikimo užbaigimo procedūrose;

   4.3. administruoja  ES finansinį instrumentą LIFE + (toliau – LIFE +) bei aplinkos ir klimato politikos programą LIFE (toliau – LIFE):

   4.3.1. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos dalyvavimą LIFE+ ir LIFE įgyvendinime;

   4.3.2. organizuoja pirminę projektų atranką;

   4.3.3. dalyvauja LIFE+ ir LIFE darbo grupėje;

   4.4. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS ir SFMIS2014), įveda duomenis į SFMIS ir SFMIS2014, vykdo APVA įvestų duomenų kontrolę;

   4.5. pagal kompetenciją saugo gaunamus ir rengiamus su ES paramos administravimu susijusius dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

   4.6. pagal ministerijos kompetenciją dalyvauja rengiant ar derinant ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimų ar papildymų;

   4.7. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams, regionų plėtros taryboms ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

   4.8. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriaus pavedimus;

   4.9. tvarko skyriaus raštvedybą.

    

   III SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, skyrius turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl Paramos lėšų panaudojimo ir projektų įgyvendinimo tobulinimo, skyriaus darbo organizavimo klausimais, vykdyti veiksmus, būtinus skyriaus veiklai užtikrinti ir pagerinti;

   5.2. pagal kompetenciją kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

   5.3. pagal kompetenciją gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

   5.4. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus;

   5.5. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

   5.6. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

   5.7. sudaryti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

   5.8. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

   5.9. kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir gauti iš jų informaciją ir dokumentus, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.10. esant reikalui pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

   5.11. kreiptis į metodinės pagalbos centrus dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

   5.12. tikrinti projektus jų įgyvendinimo vietose.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam nustatytų teisių.

    

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu - ministerijos kancleris.

   8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   9.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   9.3. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus veiklą;

   9.4. vizuoja visus skyriaus parengtus dokumentus, kuriuos reikia derinti pagal kompetenciją;

   9.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. teikia departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigas, skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja skyriui ir departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   9.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   10. Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas kitas valstybės tarnautojas.

    

   ________________

    

    

  • Europos Sąjungos investicijų planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Valūnė
   Rimvydas Dilba (ES lėšomis finansuojamų programų planavimas ir valdymas)
   Aušra Genevičiūtė (ES techninės paramos projektų administravimas)