>

Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupės vadovo Raimondo Sakalausko einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Aplinkosauginių avarijų, ekstremalių situacijų ir krizių prevencijos ir valdymo efektyvumo didinimas (prisitaikymas prie pasikeitusių išorės rizikų, institucinių pokyčių ir pasikeitusio nacionalinio reglamentavimo).

2 užduotis. Valstybinio aplinkos monitoringo sistemos pertvarka (efektyvumo didinimas) siekiant pagerinti renkamų duomenų kokybę, tiksliau matuoti aplinkos apsaugos priemonių (politikos) poveikį (aplinkos pokytį) bei mažinti sistemos kaštus.

3 užduotis. Siekiant pagerinti aplinkos būklę šalyje ir užtikrinti „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą - pertvarkyti pažeistos aplinkos atkūrimo ir patirtų išlaidų bei likutinės žalos atlyginimo sistemas, didinant jų skaidrumą ir efektyvumą (į procesą įtraukiant visuomenę ir savivaldą, sukuriant būtinus finansinius instrumentus).

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

5 užduotis. Grupei priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, Aplinkos ministerijos teisėkūros plano, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, atsakymų į paklausimus/raštus parengimo/įgyvendinimo terminų laikymosi koordinavimas.

Atnaujinimo data: 2023-10-03