>

Taršos prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio einamųjų metų veiklos užduotys

1 užduotis. Koordinuoti Nacionalinio oro taršos mažinimo plano atnaujinimą, privalomą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/2284 reikalavimus, o taip pat imtis reikiamų veiksmų ir iniciatyvų, siekiant uždaryti Europos Komisijos pažeidimo procedūrą dėl Lietuvos nepasiektų oro taršos mažinimo tikslų 2020 metams - parengti veiksmingas oro taršos mažinimo priemones 2025 ir 2030 metams.

2 užduotis. Vykdyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo priežiūrą.

3 užduotis. Grupei priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, Aplinkos ministerijos teisėkūros plano, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, atsakymų į paklausimus parengimo/įgyvendinimo terminų laikymosi koordinavimas.

4 užduotis. Koordinuoti Lietuvos pozicijų rengimą svarstant naujų redakcijų Europos Sąjungos direktyvų iniciatyvas (Pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės; Miestų nuotekų; Vandens politikos pagrindų; Požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės; Aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje; Aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje).

5 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

Atnaujinimo data: 2023-10-03