BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

1 užduotis. Aplinkosauginių avarijų, ekstremalių situacijų ir krizių prevencijos ir valdymo efektyvumo didinimas (prisitaikymas prie pasikeitusių išorės rizikų, institucinių pokyčių ir pasikeitusio nacionalinio reglamentavimo).

2 užduotis. Valstybinio aplinkos monitoringo sistemos pertvarka (efektyvumo didinimas) siekiant pagerinti renkamų duomenų kokybę, tiksliau matuoti aplinkos apsaugos priemonių (politikos) poveikį (aplinkos pokytį) bei mažinti sistemos kaštus.

3 užduotis. Siekiant pagerinti aplinkos būklę šalyje ir užtikrinti „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą - pertvarkyti pažeistos aplinkos atkūrimo ir patirtų išlaidų bei likutinės žalos atlyginimo sistemas, didinant jų skaidrumą ir efektyvumą (į procesą įtraukiant visuomenę ir savivaldą, sukuriant būtinus finansinius instrumentus).

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

5 užduotis. Grupei priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, Aplinkos ministerijos teisėkūros plano, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, atsakymų į paklausimus/raštus parengimo/įgyvendinimo terminų laikymosi koordinavimas.
 

1 užduotis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, Aplinkos ministerijos teisėkūros plano, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, paklausimų atsakymų vykdymo terminų laikymosi koordinavimas.

2 užduotis. Koordinuoti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų rengimą, derinimą ir teikimą Lietuvos Respublikos Seimui.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

4 užduotis. Koordinuoti Europos Komisijos iniciatyvų atliekų ir žiedinės ekonomikos srityse svarstymui Aplinkos DG reikalingas veiklas.

1 užduotis. Užtikrinti, kad būtų parengti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo pakeitimai ir aplinkos ministrui patvirtinti pateiktas tinkamos kokybės projektas dėl architektūros kokybės kriterijų vertinimo metodikos.

2 užduotis. Užtikrinti, kad būtų peržiūrėtas ir, nustačius pagrįstą poreikį, pakeistas architektų/kraštovaizdžio architektų/urbanistų  atestavimo teisinis reguliavimas.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

4 užduotis. Užtikrinti, kad būtų parengti teisės aktų pakeitimai dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose.

5 užduotis. Užtikrinti, kad būtų parengtas geros kokybės ir įgyvendinantis pagrindines Europines iniciatyvas (žaliąjį kursą, NEB ir t.t.) tvarių miestų gairių projektas.

1 užduotis. Koordinuoti projekto „Žaliųjų pirkimų plėtra“ įgyvendinimą.

2 užduotis. Koordinuoti projekto „Planuojamų investicijų aplinkosauginio efektyvumo ir atitikties žaliojo kurso prioritetams vertinimo metodikos parengimas“ įgyvendinimą.

3 užduotis. Koordinuoti projekto „Teisėkūros ir investicinių priemonių (ex ante) vertinimo sistemos sukūrimas pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitus pamatuojamus aplinkosaugos rodiklius“ įgyvendinimą.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Koordinuoti pažangos priemonės "Išsaugoti biologinę įvairovę" parengimą.

2 užduotis. Identifikuoti ir į padalinio rizikos sąrašus įtraukti rizikas, susijusias su veiklos tikslų pasiekimu (bent vieną).

3 užduotis. Koordinuoti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo pakeitimų projekto ir jį lydinčių įstatymų projektų parengimą, sprendžiant procesų skaitmenizavimo ir geresnio medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių valdymo uždavinius.

4 užduotis. Koordinuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų projektą, sprendžiant geresnės saugomų rūšių ir buveinių apsaugos saugomose teritorijose uždavinius.

5 užduotis. Užtikrinti procesų biologinės įvairovės apsaugos srityje skaitmenizavimui skirto Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimo projekto tikslų pasiekimą.

1 užduotis. Siekiant užtikrinti klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimą, suformuoti efektyviausių įgyvendinimo priemonių paketus atskiriems sektoriams.

2 užduotis. Organizuoti trūkstamų lėšų ir finansavimo šaltinių planavimą klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 įgyvendinimui.

3 užduotis. Organizuoti pasirengimą “Fit for 55” paketo priimtų teisės aktų perkėlimui į nacionalinę teisę ir įgyvendinimui.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Organizuoti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo naujos redakcijos parengimą, viešus svarstymus ir pristatymus, derinimą su institucijomis, pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui.

2 užduotis. Organizuoti nacionalinio lygmens strateginio miškų politikos dokumento, numatančio Nacionalinio miškų susitarimo įgyvendinimą iki 2030 metų, parengimą, svarstymus ir pateikimą tvirtinti.

3 užduotis. Identifikuotos (į politikos grupės rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir per teisėkūros ir (ar) skaitmeninimo rezultatus įgyvendinti (su vadovybe suderinti) pasiūlymai, kuriais būtų sumažinta administracinė našta Statybos ir būsto politikos grupės kuruojamose politikos formavimo srityse.

2 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir pateikti priimti Statybos kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektai.

3 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir pateikti priimti reikiami teisės aktai, kuriais būtų supaprastintas valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo administravimas, (įskaitant ir fiksuoto įkainio taikymo galimybės nustatymą), savivaldybės įgalintos pasirengti ir įgyvendinti efektyvias kvartalinės kompleksinės renovacijos programas.

4 užduotis. Grupės veiklą planuoti, organizuoti ir koordinuoti taip, kad būtų parengti ir pateikti priimti reikiami teisės aktai, kuriais siekiant efektyvesnio ir skaidresnio pastatų valdymo ir priežiūros, būtų peržiūrėti daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo reikalavimai.

5 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Koordinuoti Nacionalinio oro taršos mažinimo plano atnaujinimą, privalomą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/2284 reikalavimus, o taip pat imtis reikiamų veiksmų ir iniciatyvų, siekiant uždaryti Europos Komisijos pažeidimo procedūrą dėl Lietuvos nepasiektų oro taršos mažinimo tikslų 2020 metams - parengti veiksmingas oro taršos mažinimo priemones 2025 ir 2030 metams.

2 užduotis. Vykdyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo priežiūrą.

3 užduotis. Grupei priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių, Aplinkos ministerijos teisėkūros plano, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, atsakymų į paklausimus parengimo/įgyvendinimo terminų laikymosi koordinavimas.

4 užduotis. Koordinuoti Lietuvos pozicijų rengimą svarstant naujų redakcijų Europos Sąjungos direktyvų iniciatyvas (Pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės; Miestų nuotekų; Vandens politikos pagrindų; Požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės; Aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje; Aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje).

5 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Paskirstyti 100 proc. 2014-2020 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų.

2 užduotis. Parengti ir patvirtinti 2021-2027 m. laikotarpio ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir gaires regioninio planavimo projektams.

3 užduotis. Identifikuotos rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu.
 

1 užduotis. Koordinuoti ir metodiškai vadovauti 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planavimo ir atsiskaitymo procesui, siekiant pasirašyti sutarčių už 100 proc. Europos Sąjungos lėšų iki 2023 III ketv., išmokėti projektų vykdytojams visas numatytas ES lėšas.

2 užduotis. Koordinuoti ir metodiškai vadovauti 2021-2027 Europos Sąjungos fondų veiksmų programos ir ją įgyvendinančių priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir gairių rengimui.

3 užduotis. Koordinuoti ir metodiškai vadovauti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonių ir jų įgyvendinimui reikalingų dokumentų rengimui, atsiskaitymui.

1 užduotis. Organizuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato veiksmų programos (LIFE) 2023 m. kvietimo bendrojo finansavimo paraiškų vertinimą, atranką.

2 užduotis. Organizuoti projektų, kurie bus finansuojami 2021-2027 Europos Sąjungos lėšomis, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir projektų finansavimo gairių parengimą ir tvirtinimą.

3 užduotis. Prisiimti įsipareigojimus dėl visų 2014 - 2020 m. finansavimo periodo Europos Sąjungos lėšų, skiriant projektams papildomą finansavimą.
 

1 užduotis. Atlikti CVAS veiklos brandos vertinimą pagal Vidaus audito instituto parengtus Tarptautinius vidaus audito standartus ir Etikos kodeksą (pagal TOOL 19 standartą).

2 užduotis. Gerinti įstaigų veiklos kokybę.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

2 užduotis. Užtikrinti visų nuolat saugomų elektroninių dokumentų, esančių Vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

3 užduotis. Pakeisti ne mažiau kaip 3 veiklos procesai, kurie sumažintų administracinę naštą.

1 užduotis. Gerinti atstovavimą Lietuvos interesams ES ir tarptautiniuose formatuose, pradėti pasirengimą LT pirmininkavimui ES Tarybai.

2 užduotis. Organizuoti EK pateiktos LT aplinkosauginio įgyvendinimo ataskaitos (EIR) pristatymą Lietuvoje.

3 užduotis. Užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvai JT ir kituose tarptautiniuose susitikimuose.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Aplinkos ministerijos duomenų centre esančių serverių migravimas į valstybinį duomenų centrą.

2 užduotis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tinklo dalies migravimo į valstybinį duomenų centrą darbų koordinavimas.

3 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

4 užduotis. Gerinti Aplinkos ministerijos informacinių sistemų bei kompiuterinių darbo vietų vartotojų aptarnavimą.

1 užduotis. Aplinkos ministerijos srityse įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones (atlikti vidaus tyrimus ar korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymus, teikti rekomendacijas dėl atsparumo korupcijai stiprinimo, organizuoti mokymus, dalinimąsi gerąja patirtimi, imtis kitų priemonių) užtikrinant, kad Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus toje pačioje valdymo srityje korupcijos rizikos analizę, antikorupcinį teisės aktų vertinimą ar kitą vertinimą, nebus pateikta kritinių pastabų; visuomenės informavimo priemonėse nebus pateikta nauja informacija apie Aplinkos ministerijos korupcinio pobūdžio veiklas ar sudarytas prielaidas jai kilti.

2 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

1 užduotis. Didinti Aplinkos ministerijos komunikacijos efektyvumą įtraukiant skirtingas tikslines auditorijas: pilietinę visuomenę, žiniasklaidos atstovus ir socialinius partnerius.

2 užduotis. Gerinti vidinės komunikacijos efektyvumą organizacijos viduje, organizuoti veiklas, didinančias darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą.

3 užduotis. Pavaldžių įstaigų komunikacijos komandos įgūdžių tobulinimas, efektyvumo didinimas, atskirties mažinimas, rezultatų analizė.

4 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

5 užduotis. Perorientuoti skyriaus specialistus ir specializuoti j veiklą pagal Aplinkos ministerijos veiklos sritis.

1 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

2 užduotis. Užtikrinti 2024-2026 m. lėšų poreikių planavimo procesą pagal vidines suderintas lėšų poreikio planavimo proceso gaires.

3 užduotis. Aplinkos ministerijos valstybės biudžeto (išskyrus ES, bendrojo finansavimo, ne administravimui skirtas Klimato kaitos programos, lėšas) asignavimų stebėsenos kasmėnesinis vykdymas, siekiant užtikrinti tolygų skirtų lėšų panaudojimą.

4 užduotis. Užtikrinti Aplinkos ministerijos valdymo srities finansinių poreikių ateinantiems laikotarpiams modelio sukūrimą ir jam įgyvendinti reikalingų atlikti veiksmų koordinavimą.
 

1 užduotis. Užpildymas laisvų etatų naujai įsteigtuose padaliniuose.

2 užduotis. Efektyviai valdyti rizikas.

3 užduotis. Atlikti Aplinkos ministerijos sudarytų sutarčių įgyvendinimo problemų analizę ir parengti metodinę medžiagą sutarčių koordinatoriams.

4 užduotis. Parengti, suderinti su pavaldžiomis įstaigomis ir pateikti tvirtinti Komandiruočių organizavimo tvarką, atsisakant perteklinių dokumentų rengimo.
 

1 užduotis. Prekes, paslaugas ar darbus įsigyti tik žaliųjų pirkimų būdu.

2 užduotis. Identifikuotos (į padalinio rizikos sąrašus įtrauktos) rizikos, susijusios su veiklos tikslų pasiekimu (bent viena).

3 užduotis. Vykdomi viešieji pirkimai iš ES turi būti atlikti tinkamai, kad kontroliuojančios institucijos netaikytų finansinių korekcijų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-10