BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Nacionalinis oro taršos mažinimo planas

Nacionalinis oro taršos mažinimo planas parengtas vadovaujantis 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, 1979 m. Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija, Nacionaline aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ ir jos įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir kitais oro taršos valdymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Plano tikslas - apriboti nacionaliniu mastu iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamą į aplinkos orą SO2, NOx, NH3, KD2.5 ir NMLOJ kiekį, kad būtų laikomasi Aplinkos apsaugos strategijoje Lietuvai nustatytų 2020 m. tikslų ir 2030 m. tikslų, taip pat siekiant valdyti nacionaliniu mastu iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamų kitų oro teršalų kiekį, kad nebūtų viršijamas ataskaitiniais 1990 m. išmestas kiekvieno jų kiekis.

Nacionalinis oro taršos mažinimo planas

Plane numatytos oro taršos mažinimo priemonės (2 priedas)

NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV)

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punkto nuostatomis, atlikta Nacionalinio oro taršos mažinimo plano (toliau – Planas) atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (toliau – SPAV) atlikti.

Plano SPAV subjektai  pastabų ir pasiūlymų nepateikė Plano atrankos dokumentui, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu parengė UAB „Smart Continent LT“. Atsižvelgiant į SPAV subjektų pasiūlymus neatlikti vertinimo,  atrankos dokumente apibūdintą ir nustatytą Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumą ir remiantis tuo, kad nei vienam aplinkos komponentui nebus tikėtinų reikšmingų neigiamų Plano įgyvendinimo pasekmių, priimtas sprendimas – neatlikti Plano SPAV.

Išsamesnė informacija:

Plano rengimo organizatorius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. +370 5 2663661, faks. +370 5 2663663, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.am.lrv.lt.

Plano rengėjas: Smart Continent LT UAB, Olimpiečių 1A-6, 09235, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2196679, faks.: +370 5 2196679, el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.smartcontinent.com/lt.

Plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (toliau – SPAV) atlikti dokumento rengėjas ir atrankos procedūros vykdytojas: Smart Continent LT UAB, Olimpiečių 1A-6, 09235, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2196679, faks.: +370 5 2196679, el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.smartcontinent.com/lt.

Plano pavadinimas ir tikslas: Nacionalinis oro taršos mažinimo planas (toliau – Planas). Plano tikslas – apriboti nacionaliniu mastu iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamą į aplinkos orą sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx), amoniako (NH3), ketųjų dalelių (KD2.5) ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) kiekį, kad būtų laikomasi Aplinkos apsaugos strategijoje Lietuvai nustatytų 2020 m. tikslų ir 2030 m. tikslų, taip pat siekiant valdyti nacionaliniu mastu iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamų kitų oro teršalų kiekį, kad nebūtų viršijamas ataskaitiniais 1990 m. išmestas kiekvieno jų kiekis.

Priimtas sprendimas ir motyvai: išnagrinėjus SPAV subjektų (Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) išvadas dėl Plano atrankos dokumento ir pasiūlymus dėl vertinimo atlikimo / neatlikimo, ir atsižvelgiant į atrankos dokumente apibūdintą ir nustatytą Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumą ir remiantis tuo, kad nei vienam aplinkos komponentui nebus tikėtinų reikšmingų neigiamų Plano įgyvendinimo pasekmių, plano rengimo organizatorius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-136 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą – neatlikti Plano SPAV.

Susipažinti su Plano atrankos dokumentu ir SPAV subjektų išvadų dėl Plano atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma galima: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos buveinėje adresu A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius; Smart Continent LT UAB buveinėje adresu Olimpiečių g. 1A-6, 09235, Vilnius.

________________

Priedai:

 

Visuomenės teikimų dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projekto rengimo registracija ir įvertinimas

Visuomenės siūlymų Nacionalinio oro taršos mažinimo planui vertinimas atliktas ir skelbiamas vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui,  nustatyta tvarka.

Visuomenės teikimų dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projekto rengimo registracija ir įvertinimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27