Fizikinė (radiologinė) tarša

Branduolinės saugos konvencija

Seimo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. I-1063 „Dėl Branduolinio saugumo konvencijos ratifikavimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1058 „Dėl Branduolinės saugos konvencijos nuostatų įgyvendinimo“

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija

Lietuvos Respublikos  įstatymas dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1921

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 674 „Dėl institucijų, atsakingų už Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo"

Konvencija dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1994 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl prisijungimo prie 1986 metų konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją“

Konvencija dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1994 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl prisijungimo prie 1986 metų konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją“

Konvencija dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui ratifikavimo 2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1882

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas 1996 m. lapkričio 14 d. Nr. I-1613

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas 2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1539

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas 1999 m. sausio 12 d. Nr. VIII-1019

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas 1999 m. gegužės 20 d. Nr. VIII-1190

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-584/486 „Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-136/22.3-15 „Dėl Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 248 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandenis ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo“ ("LAND 36-2013 Aplinkos objektų taršos radionuklidais matavimas – gama spektrometriniai mėginių tyrimai spektrometru, turinčiu germanio detektorių“)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03