Mokestis už teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis

Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio tarifai 2015 - 2019 m.

Gaminys

Kodas(1)

Tarifas, Eur/t

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:

   

Naujos

Ex40.11

86

Restauruotos

Ex40.12

86

Naudotos

Ex40.12

104

Akumuliatoriai

85.07

144

Baterijos (galvaniniai elementai)

85.06

2896

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

8421.23

463

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

8421.31

463

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

8708.80

347

¹ Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22