Mokestis už teršimą iš mobilių taršos šaltinių

Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys naudojantys transporto priemones ūkinei - komercinei veiklai vykdyti.

Mokesčio bazė degalai sunaudoti vidaus degimo varikliuose Lietuvos teritorijoje.

Mokesčio tarifai už sunaudotus degalus vidaus degimo varikliuose nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priedėlyje

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai nustatyti LR Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

Transporto priemonės apibūdinimas

Koeficientai

1. Motorinės M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį:

 

1.1. 1991 m. spalio 1 d. Tarybos direktyvos 91/542/EEB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius teršalus (Euro I) (OL 1991 L 295, p. 1), reikalavimus

0,43

1.2. direktyvos 91/542/EEB (Euro II) reikalavimus

0,37

1.3. 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 24 tomas, p. 269) (Euro III), reikalavimus

0,3

1.4. direktyvos 1999/96/EB (Euro IV) reikalavimus

0,2

1.5. 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL 2005 L 275, p. 1) (Euro V), reikalavimus

0,12

1.6. 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu (Euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai“ (OL 2011 L 167, p. 1), reikalavimus

0,08

2. Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios dyzelinio variklio konstrukcijos ypatumų:

 

deginių recirkuliavimo sistemą

0,5

suodžių filtrą

0,4

3. Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos:

 

mažiau nei prieš 5 metus

0,4*

daugiau nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10 metų

0,8*

daugiau nei prieš 20 metų

1,1

4. Lėktuvai:

 

SAAB 2000 (variklis AE2100A)

0,5

„Boeing 737-524“ (variklis CFM56-3C-1)

0,6

(* ) - netaikoma kelių transporto priemonėms.

Mokesčio lengvatos

1. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiami asmenys, eksploatuojantys transporto priemones su veikiančiomis išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemomis, kurių veikimą patvirtina dokumentai, kaip nustatyta Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo  tvarkos apraše

2. Asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla, jei gaunamos iš šios veiklos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gaunamų pajamų

3. Asmenys besiverčiantys individualia veikla taip kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja nuosavybės teise priklausančias transporto priemones.

4. Asmenys teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkiančius biodegalus.

Mokestinis laikotarpis

1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių mokestinis laikotrapis kalendoriniai metai.

2. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių sumokamas ir deklareacija pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaracija užpildoma pagal mokesčio administratoriaus nustatytas ir patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 pildymo taisykles.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytas mokesčio mokėtojas, mokestinė bazė ir mokesčio tarifai bei mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka.

 

Degalų iš tūrio (litrų) į svorio (kg) vienetus vidutiniai perskaičiavimo koeficientai:

Benzinas

0,75

Dyzelinas

0,84

Suskystintos naftos dujos

0,54

Suslėgtos gamtinės dujos

0,69

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20