Mokestis už teršimą iš stacionarių taršos šaltinių

Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ir (ar) Taršos leidimas

Mokesčio bazė

Mokesčio mokėtojų išmestas į aplinką (orą, vandenį ir žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius) teršalo kiekis. 

Mokesčio tarifai

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

I. Teršalai, išmetami į atmosferą

Teršalai

Mokesčio tarifai, Eur/t

SO2

104

NOx

196

Vanadžio pentoksidas

3 855

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*

61

Teršalų grupės

 

I

406

II

191

III

24

IV

4

II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius

 Teršalai

Mokesčio tarifai, Eur/t

BDS7

256

Bendras azotas

201

Bendras fosforas

1 007

Suspenduotos medžiagos

103

Sulfatai

0,58

Chloridai

2,8

Teršalų grupės

 

I

2 920 479

II

266 088

III

43 385

IV

9 831

V

963

*Išskyrus:

kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

asbesto turinčias kietąsias daleles.

Mokesčio lengvatos:

1. Taikomos teršėjams už išmetamą į aplinką normatyvinį teršalo kiekį, kai teršalai susidaro naudojant (deginant) biokurą stacionariuose deginimo įrenginiuose.

2. Teršėjai, įgyvendinantys taršą mažinančias priemones, kurios sumažina konkretaus teršalo išmetimą į aplinką 5 ir daugiau proc. skaičiuojant nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo. Lengvatos suteikimo sąlygos ir tvarka nustatyta LR Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“

Mokestinis laikotarpis

Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir deklaracija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kurio paskirtis ekonominėmis priemonėmis mažinti aplinkos teršimą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų bei kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti, nustato mokesčio mokėtojus, mokesčio bazę, tarifus ir mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20