>

Apie supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų pareigas

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą

Pakuotė – grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams.


Pakuočių rūšys: stiklinė pakuotė, plastikinė pakuotė, PET (polietileno tereftalatas) pakuotė, kombinuota pakuotė, metalinė pakuotė, popierinė ir kartoninė pakuotė, kita pakuotė.


Prekinė (pirminė) pakuotė – pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams.


Grupinė (antrinė) pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio.


Transporto (tretinė) pakuotė – pakuotė, kuri palengvina prekinėje ar grupinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo bei tvarkymo metu apsaugo juos nuo pažeidimo. Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.


Gamintojas(pakuočių naudotojas) – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, gaminantis ir (ar) pakuojantis gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį), net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.

Pakuočių gamintojas – asmuo, kuris gamina ir (ar) įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją tuščias pakuotes, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.


Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos Respublikos teritoriją.


Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – tuščių ar gaminiais pripildytų pakuočių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba gaminiais pripildytų pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms.


Gamintojai ir importuotojai PRIVALO:

     1. registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas);

     2. organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

     3. Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos apraše (patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554) nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan.;

     4. apmokėti 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

     5. tvarkyti pakuočių apskaitą ir atsiskaitytiPakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, nustatyta tvarka.

Gamintojai ir importuotojai privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, jeigu nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių.


Gamintojai ir importuotojainustatytas PAREIGAS VYKDO:

     1. individualiai – organizuodami savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą, Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas tvarkydami patys arba perduodami jas tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;

     2. kolektyviai – steigdami Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti minėto įstatymo 7 straipsnyje nustatytas pareigas, arba, kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais.

Gamintojai ir importuotojai gali pasirinkti, kaip jie vykdys pareigą organizuoti pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų tvarkymą - individualiai ar kolektyviai.

Gamintojai ir importuotojai, pakuotes naudojantys savoms reikmėms ir už atlygį ar nemokamai perleidžiantys pakuotes kitam asmeniui, privalo pakuočių, perleidžiamų kitam asmeniui, atliekų tvarkymo organizavimą pavesti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje nurodytai gamintojų ir importuotojų organizacijai arba Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą tokių pakuočių atliekomis.

Nuo pareigos registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą atleidžiama:

  • jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalį taikoma užstato sistema);

  • toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.

Nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis ir teikti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas atleidžiami – gamintojai ir importuotojai, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių (neįskaitant vienkartinių pakuočių, kurioms pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, ir visų daugkartinių pakuočių).

REGISTRAVIMAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADE

Registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės.

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti pripildytas pakuotes gamintojai, importuotojai, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti tuščias pakuotes pakuočių gamintojai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gamintojai ir importuotojai turi užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki šių pakuočių patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai dienos.

Gamintojai, importuotojai, pakuočių gamintojai Sąvade registruojasi naudodamiesi Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS). Jie užregistruojami Sąvade automatiškai, kai GPAIS pildomame prašyme registruoti Sąvade (toliau – Prašymas) pateikia duomenis, nurodytus Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių priede.

Įmonė laikoma registruota Sąvade, kai gauna iš GPAIS pranešimą, patvirtinantį jos registraciją Sąvade, ir GPAIS paskelbiami duomenys apie šią registruotą įmonę.

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

 2009-2011 M. GALIOJUSIOS UŽDUOTYS

Pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas

Užduotis (procentais)*, atsižvelgiant į vidaus rinkai tiektą pakuočių kiekį

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

66

68

Plastikinė pakuotė

naudojimas, iš jo perdirbimas

30
26

30
26

32
27

PET (polietileno tereftalatas)

naudojimas, iš jo perdirbimas

23
21

30
26

32
27

Kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

25

25

Metalinė pakuotė

perdirbimas

48

50

52

Popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas, iš jo perdirbimas

70
70

74
72

78
74

Kita pakuotė, įskaitant ir medinę

naudojimas, iš jo perdirbimas

35
18

40
18

42
20

 2012-2015 M. GALIOJUSIOS UŽDUOTYS

Metai

Pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį

nuo 2012

stiklinė pakuotė

perdirbimas

70

nuo 2012

plastikinė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

32

27

nuo 2012

PET (polietilentereftalato) pakuotė

perdirbimas

32

nuo 2012

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

2012

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas,

iš jo perdirbimas

15

10

2013

naudojimas,

iš jo perdirbimas

20

15

nuo 2014

naudojimas,

iš jo perdirbimas

25

20

nuo 2012

metalinė pakuotė

perdirbimas

54

nuo 2012

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

80

76

nuo 2012

medinė pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

nuo 2013

perdirbimas

15

nuo 2012

kita pakuotė

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

* Pakuočių atliekų naudojimas ir (ar) perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, 4 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

NUO 2016 M. GALIOJANČIOS UŽDUOTYS

Metai

Pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį

2016

stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

2017

65

2018

68

2019

68

nuo 2020

70

2016

plastikinė, įskaitant PET (polietilentereftalato), pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

45

nuo 2017

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

37

nuo 2016

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

nuo 2016

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas, iš jo

perdirbimas

25

20

nuo 2016

metalinė pakuotė

perdirbimas

54

nuo 2016

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

80

76

nuo 2016

medinė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

35

nuo 2016

kita pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

22

Pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotys

2016

stiklinė pakuotė

plastikinė, įskaitant PET, pakuotė

metalinė pakuotė

surinkimas ir perdirbimas

55

2017

70

2018

80

2019

85

nuo 2020

90

___________________

*Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas energijai gauti ir (ar) perdirbimas (organinių medžiagų perdirbimas, įskaitant kompostavimą, metalų ir metalų junginių perdirbimas, kitų neorganinių medžiagų perdirbimas) Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

** Gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma 100 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose.

2017 kalendoriniais metais ir kitais einamaisiais kalendoriniais metais taikoma ne mažiau kaip 80 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose. Ši užduotis turi būti vykdoma gamintojų ir importuotojų, pakuočių atliekas tvarkančių individualiai.

Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys

Pakartotinio naudojimo pakuočių pavadinimas

Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektą vidaus rinkai pakartotinio naudojimo pakuočių kiekį (tonomis)

2007–2009 m.

Nuo 2010 m.

Stiklinės pakartotinio naudojimo pakuotės, už kurias privaloma imti užstatą

80

85

Kitos pakartotinio naudojimo pakuotės

80

80

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI

Neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių, o pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą.

Pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta ir patvirtinta tvarka ir vadovaujantis šiais principais:

1) tuščia pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

2) pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, PET, popierines ir kartonines, metalines, kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes;

3) apskaitant kombinuotąsias pakuotes, papildomai nurodoma vyraujanti medžiaga šiose kombinuotosiose pakuotėse;

4) gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į prekinę (pirminę), grupinę (antrinę) ir transporto (tretinę) pakuotę, kurios pagal naudojimo būdą skirstomos į vienkartinę ir daugkartinę pakuotę, o pagal tiekimo Lietuvos rinkai būdą – į savoms reikmėms sunaudotą ir perleistą kitam asmeniui pakuotę;

5) vienkartinė gaminių pripildyta pakuotė ir daugkartinė gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

6) savoms reikmėms sunaudota gaminių pripildyta pakuotė ir perleista kitam asmeniui gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

7) gaminių pripildyta pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė, už kurią pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnį privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

8) vienkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, ir daugkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

9) pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai;

10) pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos pakartotinai be pradinio apdirbimo (pavyzdžiui, mediniai padėklai), privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės. Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar) importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip;

11) apskaitant vienkartines pakuotes papildomai nurodoma, kaip apdorojama tokia pakuotė (jos atliekos) – perdirbama ar neperdirbama.

Pakuočių apskaita vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis GPAIS:

1) sudaromi prekinių vienetų ir jų pakuočių sąrašai;

2) ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio (toliau – ketvirtis) pakuočių apskaitos žurnalas;

3) pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;

4) pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo.

Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.

Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina pakuočių apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris, nurodant asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika.

Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, prekinių vienetų vienkartinių pakuočių ir prekinių vienetų daugkartinių pakuočių sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai).

Pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą, pateikta informacija.

Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitoje ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su brūkšninio kodo atpažinimo programų duomenimis.

Tuščių pakuočių apskaitos reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių VI skyriuje.

Pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių VII skyriuje.

Pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių VIII skyriuje.

Vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių IX skyriuje.

Vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių X skyriuje.

Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių XI skyriuje.

Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriui reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių XII skyriuje.

Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius nenaudoja GPAIS vykdydamas daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą. Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitos suminius duomenis ir aktualų daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą jis turi viešai skelbti savo interneto svetainėje (šie duomenys turi būti nuolat viešai prieinami).

ATSISKAITYMO PAGAL PAKUOČIŲ APSKAITOS DUOMENIS TVARKA

Gamintojas ir (ar) importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje įregistruotas mokesčio mokėtoju mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją pagal Deklaracijos FR0524 formą.

Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius turi kasmet iki einamųjų metų vasario 20 d. elektroniniu būdu pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodą, kur paskelbti suminiai daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitos duomenys ir aktualus daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašas.

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius suvestinius suminius praėjusių kalendorinių metų duomenis pateikia Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka ir Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ už pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą

Pakuočių, kuriose viršijamas ribinis leistinas kenksmingų medžiagų kiekis, pagaminimas arba tokių pakuočių importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respubliką

užtraukia baudą pareigūnams nuo 1448 iki 2896 eurų.

Pagamintų arba importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respubliką pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo 1737 iki 3475 eurų.

Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo 231 iki 434 eurų.

Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo 115 iki 231 eurų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitose ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo 434 iki 868 eurų.

Atsisakymas priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ar užstato negrąžinimas –

užtraukia baudą nuo 724 iki 1448 eurų.

Informacijos apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes, nepateikimas –

užtraukia baudą nuo 289 iki 579 eurų.

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo 231 iki 434 eurų.

Pakuočių išleidimas į vidaus rinką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo 434 iki 868 eurų.


TEISĖS AKTAI:


     1. LR atliekų tvarkymo įstatymas

     2. LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

     3. LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

     4. LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis atliekų tvarkymo planas

     5. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės

     6. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

     7. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

     8. LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys

     9. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotys

     10. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas

     11. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas

     12. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės

      13. LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

      14. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos ir gautų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių (įrodančių) dokumentų ataskaitos teikimo aprašas

      15. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės

       16. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas

      17. LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

      18. LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas

      19. LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

      20. LR Administracinių nusižengimų kodeksas

      21. LR Mokesčių administravimo įstatymas

Atnaujinimo data: 2023-10-11