>

Kokiais atvejais privaloma / neprivaloma vykdyti pakuočių apskaitos

Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, nuo pareigos registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą naudojantis GPAIS atleidžiama:

1) jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalį taikoma užstato sistema);

2) toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.

Atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM, reglamentuoti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo V skyriuje.

Jei įmonei netaikytini minėti punktai, turi registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą naudojantis GPAIS.

Apibendrinant, naudojantis GPAIS registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą bei teikti pakuočių apskaitos ataskaitas privalo subjektai, kurie pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 ir 16 dalių nuostatas ir Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 36 ir 38 dalių nuostatas laikytini gamintojais (pakuočių naudotojais) ir (ar) importuotojais arba pakuočių gamintojais  – asmenys, vykdantys ūkinę veiklą Lietuvos teritorijoje, kurie yra PVM mokėtojai ir

a) gamina ir (ar) pakuoja gaminius (net jei pakavimo paslaugas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) Lietuvos teritorijoje,

b) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją supakuotus gaminius (gaminių pripildytą pakuotę), kuriems taikomas importo PVM,

c) gamina ir (ar) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją tuščias pakuotes.

Atnaujinimo data: 2023-10-11