>

Pakuočių apskaitos reikalavimai

Reikalavimai pakuočių apskaitai reglamentuoti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse:

  • bendrieji pakuočių apskaitosreikalavimai – taisyklių V skyrius;
  • tuščių pakuočiųapskaitos reikalavimai – taisyklių VI skyrius;

  • gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai – taisyklių VII skyrius;

  • gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai – taisyklių VIII skyrius;

  • gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams – taisyklių IX skyrius;

  • gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui – taisyklių X skyrius;

  • gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai gamintojams ir importuotojams – taisyklių XI skyrius;

  • gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitos reikalavimai užstato už daugkartines pakuotes sistemosadministratoriui – taisyklių XII skyrius;

Atsiskaitymo pagal pakuočių apskaitos duomenis tvarka

Gamintojas ir (ar) importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra įregistruotas mokesčio mokėtoju mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją (forma FR0524).

Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius turi kasmet iki einamųjų metų vasario 20 d. elektroniniu būdu pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodą, kur šio administratoriaus interneto svetainėje paskelbtas aktualus (su naujausiais duomenimis) daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašas, taip pat suminiai duomenys apie Lietuvos rinkai gamintojų ir importuotojų patiektą daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, kiekį ir suminiai duomenys apie gamintojų ir importuotojų susigrąžintą iš pakuočių pardavėjų tokių tuščių daugkartinių pakuočių kiekį.

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius suvestinius suminius praėjusių kalendorinių metų duomenis iš pakuočių pardavėjų surinktą vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų kiekį pateikia Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka ir Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-10-11