>

Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento apskaičiavimas ir pateikimas

Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento apskaičiavimas ir pateikimas

Atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta,  kad atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių, kurios privalo turėti taršos ar TIPK leidimą, išskyrus nuotekų dumblo apdorojimą vykdančias savivaldybės valdomas įmones, (toliau – įmonė) ATĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių, susijusių su atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimu, įvykdymas užtikrinamas galiojančia laidavimo draudimo sutartimi ir (arba) banko garantija, ir (arba) maksimaliąja hipoteka (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas).

Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti taikomas nuo atliekų tvarkymo veiklos pradžios iki tol, kol bus panaikintas taršos ar TIPK leidimo galiojimas ir įgyvendintos atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente išdėstytame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytos priemonės.

Veiklos vykdytojai privalo pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos apsaugos departamento (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą vadovaudamiesi Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašu (toliau – Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas)Prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti apskaičiuota vadovaujantis Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos vienai tonai numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų dydžio nustatymo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų rūšis, kiekį ir tvarkymo būdus, tvarkos aprašu (toliau – Apskaičiavimo tvarka)

Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento sumos dydis nustatomas Apskaičiavimo tvarkos aprašo 4 priede pateiktoje įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo pavyzdinėje formoje, (toliau – apskaičiavimo forma). Ši forma turi būti užpildyta vadovaujantis Apskaičiavimo tvarkos aprašo 5 priede pateikta įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo pildymo instrukcija ir suderinta su Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

Siekiant supaprasti prievolių užtikrinimo dokumento apskaičiavimą, yra parengta įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo forma (toliau - forma), pildoma internetinėje erdvėje, nuoroda:https://skaiciuokle.biip.lt/

Formos skiltis „Pagal srauto kodą“ skirta įmonėms, kurių atliekų naudojimo ar šalinimo techniniuose reglamentuose atliekos nėra suskirstytos į srautus, t. y. atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas buvo suderintas su AAA iki Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo ir Apskaičiavimo tvarkos įsigaliojimo.

Formos skiltis "Pagal atliekų kodą" skirta įmonėms, kurios pateikia apskaičiavimo formą kartu su paraiška (prašymu) gauti, pakeisti ar patikslinti TIPK leidimą, taršos leidimą, atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentą arba jei atsiranda prievolė pateikti naują prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentas buvo suderintas su AAA po Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo ir Apskaičiavimo tvarkos įsigaliojimo.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento suderinimas ir pateikimas prieš pradedant atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą

(kai įmonė dar neturi taršos ar TIPK leidimo)

 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento sumos dydis apskaičiuojamas Apskaičiavimo tvarkos 4 priede pateiktoje įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo pavyzdinėje formoje (toliau – apskaičiavimo forma).

Kai įmonė pateikia apskaičiavimo formą kartu su paraiška gauti TIPK ar taršos leidimą pildoma formos skiltis "Pagal atliekų kodą" .

 • Suderinusi apskaičiavimo formą su AAA, iki pranešimo pateikimo AAA apie planuojamą ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau ­– Aplinkos apsaugos departamentas) Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.
 • Jei Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi ir AAA neatlieka patikrinimo prieš eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią, įmonė, suderinusi apskaičiavimo formą su AAA, pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu su AAA sprendimo suderinti apskaičiavimo formą elektroninio dokumento nuorašu ir lydraščiu Aplinkos apsaugos departamentui Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo 17 punkte nustatyta tvarka. Teikdama draudimo įmonės išduotą laidavimo draudimo sutartį ar banko išduotą garantiją, įmonė kartu pateikia įmokos už šių dokumentų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą).
 • Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas atitinka reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamentas informuoja įmonę ir AAA apie priimtą prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos. Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas neatitinka reikalavimų,  Aplinkos apsaugos departamentas per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos kreipiasi į įmonę prašydamas pateikti papildomos informacijos ir (arba) patikslinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą.

Jei keičiamas ar patikslinamas taršos leidimas, TIPK leidimas ar (ir) atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas ir pakeitimai turi įtakos prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimui

 • Įmonė pateikia AAA apskaičiavimo formą kartu su paraiška (prašymu) pakeisti ar patikslinti taršos leidimą, TIPK leidimą, atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą ir suderina su AAA Taršos leidimų taisyklių nustatyta tvarka, jei keičiamas ar tikslinamas taršos leidimas, arba TIPK leidimų taisyklių nustatyta tvarka, jei keičiamas ar tikslinamas TIPK leidimas, arba Atliekų tvarkymo taisykliųnustatyta tvarka, jei keičiamas tik atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento sumos dydis apskaičiuojamas apskaičiavimo formoje. Kai įmonė pateikia apskaičiavimo formą kartu su paraiška (prašymu) pakeisti ar patikslinti TIPK leidimą, taršos leidimą ar (ir) atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą ir pakeitimai turi įtakos prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimui pildoma formos skiltis "Pagal atliekų kodą". 
 • AAA priėmus sprendimą dėl apskaičiavimo formos suderinimo, įmonė pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu su AAA sprendimo suderinti apskaičiavimo formą elektroninio dokumento nuorašu ir lydraščiu. Teikdama draudimo įmonės išduotą laidavimo draudimo sutartį ar banko išduotą garantiją, įmonė kartu pateikia įmokos už šių dokumentų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą).
 • Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas atitinka reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamentas informuoja įmonę ir AAA apie priimtą prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos. Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas neatitinka reikalavimų,  Aplinkos apsaugos departamentas per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos kreipiasi į įmonę prašydamapateikti papildomos informacijos ir (arba) patikslinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą.

Kai įmonė turi pateikti naują ar pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir nekeičiamas ir netikslinamas taršos leidimas, TIPK leidimas ar (ir) atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas arba taršos ir TIPK leidimų pakeitimai (patikslinimai) neturi įtakos prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimui

 • Įmonė apskaičiavimo formą kartu su lydraščiu pateikia AAA ne vėliau kaip prieš 40 darbo dienų iki prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento sumos dydis apskaičiuojamas apskaičiavimo formoje. Kai įmonė turi Aplinkos apsaugos departamentui pateikti naują ar pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir nekeičiamas ir netikslinamas TIPK ar taršos leidimas ir (ar) atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, pildoma formos skiltis "Pagal srauto kodą". 
 • AAA priėmus sprendimą dėl apskaičiavimo formos suderinimo, įmonė pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu su AAA sprendimo suderinti apskaičiavimo formą elektroninio dokumento nuorašu ir lydraščiu. Teikdama draudimo įmonės išduotą laidavimo draudimo sutartį ar banko išduotą garantiją, įmonė kartu pateikia įmokos už šių dokumentų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą).
 • Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas atitinka reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamentas informuoja įmonę ir AAA apie priimtą prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos. Jei prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas neatitinka reikalavimų,  Aplinkos apsaugos departamentas per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento gavimo dienos kreipiasi į įmonę prašydama pateikti papildomos informacijos ir (arba) patikslinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą.

Pildant formą kartu su paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti ar pakeistikonsultacijas teikia Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos skyriaus vedėja Dainora Puvačiauskienė (el. paštas [email protected], tel. 8 687 44371).

Pildant įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo formą kartu su paraiška taršos leidimui gauti ar pakeisti konsultacijas teikia Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų prevencijos skyriaus vedėja Danguolė Kazlauskienė (el. paštas [email protected], tel. 8 616 97836).

Atnaujinimo data: 2023-10-11