BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


CLP–klasifikavimas, ženklinimas, pakavimas

CLP reglamentas

Prekyba cheminėmis medžiagomis ir mišiniais vyksta ne tik Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pasaulinei prekybai, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos komitetas (ECOSOC) paruošė Pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (Globaly Harmonised System – angl. GHS). GHS yra tarptautinių rekomendacijų rinkinys, todėl teisiškai neprivalomas dokumentas.

Europos Sąjunga, priimdama 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) arba CLP (angl. classification, labelling and packaging) reglamentą, perkėlė GHS principus į Bendrijos teisę.  Šiame reglamente atsižvelgiama į GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles, tačiau taip pat remiamasi 40 metų patirtimi, įgyta įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius Bendrijos teisės aktus.

CLP reglamentas yra teisiškai privalomas visose valstybėse narėse ir tiesiogiai taikomas visuose pramonės sektoriuose. Pagal jį reikalaujama, kad cheminių medžiagų ar mišinių gamintojai, importuotojai ar tolesni naudotojai prieš pateikdami savo pavojingas chemines medžiagas rinkai jas atitinkamai suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų.

CLP reglamento tikslas – nustatyti į kurias savybes atsižvelgiant cheminės medžiagos ir mišiniai turėtų būti klasifikuojami kaip pavojingi siekiant tinkamai identifikuoti cheminių medžiagų bei mišinių pavojingumą; suderinti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijus ir pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo ir pakavimo taisykles; nustatyti įpareigojimus gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams – klasifikuoti rinkai tiekiamas chemines medžiagas ir mišinius; tiekėjams – ženklinti ir pakuoti rinkai tiekiamas chemines medžiagas ir mišinius; gamintojams, gaminių gamintojams ir importuotojams – klasifikuoti chemines medžiagas, kurios rinkai netiekiamos, tačiau kurias būtina registruoti arba apie jas pranešti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. CLP reglamentas nustato įpareigojimą cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie tokias klasifikacijas ir etiketės elementus, kurių ECHA neteikė registruojant chemines medžiagas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, teikti informaciją į Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių ir suderintą kai kurių cheminių medžiagų klasifikaciją.

Šiuo reglamentu užtikrinama griežta žmonių sveikatos bei aplinkos apsauga, taip pat laisvas cheminių medžiagų, mišinių ir tam tikrų konkrečių gaminių judėjimas kartu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas. Cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių vidaus rinka gali veiksmingai veikti tik jei atskirose valstybėse jiems taikomi reikalavimai beveik nesiskiria.

CLP reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams, išskyrus atvejus, kai specialiuose teisės aktuose yra nustatytos konkretesnės klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, pvz., gatavoms, galutiniam naudotojui skirtoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams, pvz. vaistams, veterinariniams vaistams, kosmetikos gaminiams; medicinos prietaisams, kurie yra invaziniai arba naudojami tiesioginiam fiziniam sąlyčiui su žmogaus kūnu; maistui ir pašarams; maisto priedams maisto produktuose; kvapiosioms medžiagoms maisto produktuose.

CLP reglamentas netaikomas pavojingų krovinių vežimui oru, jūra, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenų keliais, radioaktyvioms medžiagoms, neišsiskiriančioms tarpinėms cheminėms medžiagoms (išsamiau žr. CLP reglamento 1 straipsnio 2 dalį).

Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos Komisijos atstovai su valstybių narių ekspertais parengė dažniausiai užduodamų klausimų dokumentą, kuris nuolat atnaujinamas (Dažniausiai užduodami klausimai (DUK), dokumentas anglų kalba). Čia galima rasti praktinių ir techninių patarimų kaip taikyti CLP reglamente nustatytus reikalavimus.

Išsamiau apie CLP reglamento įgyvendinimą informuojama Europos cheminių medžiagų agentūros interneto svetainės porubrikėje apie CLP reglamentą ir jo įgyvendinimą.

Klasifikavimas ir ženklinimas

Cheminių medžiagų bei mišinių klasifikavimas ir ženklinimas yra pagrindinė priemonė, suteikianti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių naudotojui trumpą informaciją apie cheminių medžiagų ir mišinių pavojingąsias savybes. Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo tikslas yra identifikuoti visas esmines fizikines chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes, kurios gali sukelti pavojų žmogui ar aplinkai įprasto jų tvarkymo metu, užtikrinti griežtą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, kartu laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse.

Prieš teikdami rinkai pavojingas chemines medžiagas ir mišinius, šių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, surinkę informaciją apie jų savybes arba ištyrę cheminių medžiagų ir mišinių savybes CLP reglamento II antraštinėje dalyje nustatyta tvarka, privalo rinkai tiekiamas chemines medžiagas ir mišinius klasifikuoti, ženklinti ir tinkamai pakuoti pagal CLP reglamente nustatytus reikalavimus. Už pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą atsako fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys rinkai šias medžiagas ir mišinius.

Klasifikuojant, ženklinant ir pakuojant pavojingas chemines medžiagas ir mišinius cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ar platintojai gali naudotis Europos cheminių medžiagų agentūros parengtomis rekomendacinėmis gairėmis. Gaires galima rasti Europos cheminių medžiagų agentūros interneto svetainėje https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-clp.

Klasifikuojant chemines medžiagas ir mišinius, įvertinami visi galimo pavojaus atvejai, kylantys įprastai naudojant pavojingas chemines medžiagas bei mišinius, tokius, kokie jie yra tiekiami į rinką.

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikacija gali būti peržiūrima atsiradus naujų duomenų. Kai cheminės medžiagos ar mišinio savybės nustatomos tyrimais, naujiems duomenims gauti bandymai turi būti atliekami vadovaujantis CLP Reglamento II antraštine dalimi, laboratorinių gyvūnų gerovę ir geros laboratorinės praktikos principus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Ženklinimas ir saugos duomenų lapai

Ženklinimo tikslas – informuoti visus su chemine medžiaga ar mišiniu dirbančius ar ją naudojančius asmenis apie jo keliamą pavojų, pateikti pagrindinę saugos informaciją. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui parduoti skirtų daiktų (prekių) ženklinimo reikalavimus, tačiau prieš tiekdami pavojingas chemines medžiagas ar mišinius rinkai, tiekėjai privalo juos suklasifikuoti ir paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus.

Ženklinant ir pakuojant pavojingas chemines medžiagas ir mišinius, rekomenduojama atsižvelgti į šias nuostatas:

 • Tiekėjas privalo užtikrinti, kad etiketės būtų skaitomos horizontaliai, kai pakuotė normaliai padėta. Ženklinimo elementai, ypač pavojaus piktogramos, turi aiškiai išsiskirti etiketės fone. CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti etiketės elementai turi būti tokio dydžio ir išdėstyti taip, kad juos būtų lengva perskaityti. Kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios etiketės, skirtos informacijai, kurios reikalaujama CLP reglamento 17 straipsnyje, ploto dydžio, tačiau mažiausias plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 cm2. CLP reglamente nustatytas piktogramas galite rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje arba nemokamai atsisiųsti iš interneto: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.
 • Tikslus signalinių žodžių, pavojingumo frazių, atsargumo frazių ir papildomos informacijos šrifto dydis nereglamentuojamas, t. y. tiekėjas pasirenka, tačiau etiketė privalo būti lengvai perskaitoma. Tiekėjas gali nuspręsti, ar padidinti šriftą kartu su bendrąja pakuotės talpa ir etiketės matmenimis, ar palikti vienodo dydžio visoms talpoms ir etiketėms.
 • Kai pakuotės etiketėje arba ant pakuotės neįmanoma pateikti būtinąją ženklinimo informaciją pagal CLP reglamento 31 straipsnio reikalavimus, atsižvelgiama į CLP reglamento 29 straipsnyje ir I priedo 1.5.1 skirsnyje numatytas išlygas pakuotėms. Specialiosios tam tikrų cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo taisyklės nustatytos CLP reglamento II priede. Jei parduodamas mažas medžiagos ar mišinio kiekis ir techniškai neįmanoma priklijuoti nustatyto dydžio etiketės, numatytos CLP reglamento taikymo išimtys (žr. CLP reglamento 29 straipsnį) ir yra siūlomi kiti sprendimai, pvz., pateikiama etiketės kopija. Plačiau apie konkrečius problemų sprendimus skaitykite Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje apie cheminių medžiagų ar mišinių ženklinimą arba Europos cheminių medžiagų agentūros parengtose gairėse (pridedama). Nepažeidžiant CLP reglamento I priedo 1.2 skirsnyje apibrėžiamo etiketės dydžio, nustatant mažiausius etiketės matmenis ir susiejant su jais piktogramos dydį, etiketė turi būti pakankamai didelė, kad joje tilptų ir būtų įskaitomi visi CLP reglamente nustatyti ženklinimo elementai.

Pakuotės talpa

Etiketės dydis

≤ 3 litrų

ne mažesnis kaip 52 x 74 mm

>3, ≤ 50 litrų

ne mažesnis kaip 74 x 105 mm

>50, ≤ 500 litrų

ne mažesnis kaip 105 x 148 mm

>500 litrų

ne mažesnis kaip 148 x 210 mm

 • Etiketė nebūtina, jeigu CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti ženklinimo elementai aiškiai matomi ant pačios pakuotės.
 • Kai CLP reglamento nuostatos dėl signalinių žodžių, pavojaus piktogramų ir pavojingumo frazių vartojimo yra gana vienareikšmės, dėl tinkamiausio atsargumo frazių rinkinio pasirinkimo etiketei sprendžia tiekėjas, nepažeisdamas CLP reglamento 22 ir 28 straipsnių nuostatų bei atsargumo frazių atrankos kriterijų, nurodytų CLP reglamento IV priede, kuriuose pateikiamos atsargumo frazių atrankos rekomendacijos atsižvelgiant į numatytas cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo sritis ir fizines savybes.
 • REACH reglamento XVII priede (Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai) nurodytos ribojamos tiekti rinkai ir naudoti cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti papildomai ženklinami pagal REACH reglamento XVII priede nustatytus reikalavimus.
 • Lietuvos Respublikos rinkai teikiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys CLP reglamentu nustatytus kriterijus, privalo būti paženklinti lietuvių kalba. Tiekėjas gali etiketėje vartoti daugiau kalbų, jeigu etiketė atitinka CLP reglamento I priedo 1.2 skirsnyje nurodytus mažiausio dydžio reikalavimus ir užtikrinama, kad etiketės teksto elementai lengvai perskaitomi ir visomis kalbomis pateikiama vienoda informacija.
 • Jei užtikrinama, kad CLP reglamento III antraštinėje dalyje nurodyta informacija etiketėje bus lengvai perskaitoma, tiekėjas gali užrašyti tam tikrus etiketės elementus didesnėmis raidėmis, palikdamas kitus elementus smulkesniu šriftu. Neprivaloma papildoma informacija etiketėje arba ant pakuotės neturi prieštarauti cheminės medžiagos ar mišinio klasifikacijai.
 • Jeigu cheminei medžiagai ar mišiniui, klasifikuojamiems kaip pavojingi, taikomi specialieji tam tikrų mišinių (biocidinių produktų, augalų apsaugos produktų) tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai, šių medžiagų ir mišinių papildomo ženklinimo elementus nustato specialieji reglamentai ar kiti teisės aktai.  

Dėmesio! Transporto priemonės, vežančios pavojingus krovinius, žymimos kitais ženklais nei ženklinamos pakuotės.

Pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys pavojingųjų krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje: Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje“.

Dėmesio! Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai nustato minimalius reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos ženklams ir jų naudojimui darbovietėse, ženklų reikšmę, formą, spalvas, taip pat darbdavių pareigas įrengiant juos darbovietėse.

Kai pervežamoms cheminėms medžiagoms ar mišiniams galioja pavojingų krovinių vežimo teisės aktais nustatyti ženklinimo reikalavimai, taikomos CLP reglamento 33 straipsnyje numatytos išimtys dėl pavojaus piktogramų.

Cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas

Siekiant užtikrinti visuomenės ir ypač tų asmenų, kurie turi sąlytį su didžiausią susirūpinimą dėl pavojingumo sveikatai ir aplinkai keliančiomis cheminėmis medžiagomis, vienodą apsaugą, tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai, jei įmanoma, susitaria ir sprendimas klasifikuoti ir ženklinti cheminę medžiagą, ją priskiriant tam tikrai pavojingumo, priimamas ES.

Klasifikavimo ir ženklinimo suderinimo reikalavimai paprastai taikomi cheminei medžiagai, kuri atitinka šiuos kriterijus:

- kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija;

- mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A, 1B arba 2 kategorija;

- kancerogeniškumas, 1A, 1B arba 2 kategorija;

- toksinis poveikis reprodukcijai, 1A, 1B arba 2 kategorija

Augalų apsaugos produktų ir biocidų veikliosioms medžiagoms paprastai taikomi klasifikavimo ir ženklinimo derinimo reikalavimai.

Kai cheminė medžiaga atitinka kitų pavojingumo klasių kriterijus ir nėra augalų apsaugos produkto ar biocido veiklioji medžiaga, gali būti derinamas klasifikavimas ir ženklinimas sprendžiant kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, jei pagrindžiama, kad tokių veiksmų būtina imtis ES lygmeniu (CLP reglamento 36 straipsnio 3 dalis).

Valstybės narės kompetentinga institucija, cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas ir tolesnis naudotojas gali pateikti pasiūlymą dėl cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo. Plačiau apie pasiūlymo rengimą skaitykite čia. (žr. Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling – angl.).

Kai valstybės narės kompetentinga institucija pateikia dokumentaciją dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo kitoms pavojingumo klasėms nei CLP reglamento 36 straipsnio 1 dalyje nurodytoms pavojingumo klasėms ir kategorijoms, nereikia mokėti mokesčių, tačiau kai dokumentacijas pateikia gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas, mokesčiai mokami (CLP reglamento 37 straipsnio 3 dalis). Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių nustato mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką.

Gamintojai, importuotojai ar tolesni naudotojai negali pateikti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo pasiūlymo tokioms cheminėms medžiagoms, kurios yra biocidinių arba augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos (CLP reglamento 36 straipsnio 2 dalis).

Gavusi pasiūlymą, ECHA skelbia viešas konsultacijas, kurių trukmė iki 45 dienų. Siekdama sudaryti galimybę atsakyti į gautus komentarus, juos ECHA perduoda valstybės narės kompetentingai institucijai ar organizacijai, pateikusiai klasifikavimo pasiūlymo dokumentus. Šiuo metu vykstančios konsultacijos skelbiamos čia.

Suderinta klasifikacija ir ženklinimas, esant atitinkamam Europos Komisijos sprendimui, įrašoma į CLP reglamento VI priedo 3 dalies lentelę 3.1 ir iki 2015 m. gegužės 31 d. atitinkamas įrašas buvo įtraukiamas į VI priedo 3 dalies 3.2 lentelę.

Svarbu!

Kur rasti CLP reglamento VI priedo 3 dalies 3.1 ir 3.2 lenteles?

Europos Komisija priima reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos. Profesinėje kalboje vadinama ATP (Adaptations to Technical Progress – angl.). ATP yra CLP reglamento VI priedo 3 dalies 3.1 ir 3.2 lentelių papildymai.

Žr.: ATP

Atnaujinta 3.1 lentelė skelbiama ECHA Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje:

Atkreipiame dėmesį, kad ši duomenų bazė atnaujinama ne iš karto po ATP paskelbimo.

Priderinimas susijęs su skystais skalbimo plovikliais tirpiose vienkartinėse pakuotėse (Reglamentas (EB) Nr. 1297/2014). Jame buvo nustatytos papildomi reikalavimai skystų skalbimo ploviklių tirpiose vienkartinėse pakuotėse (kapsulėse) ženklinimui ir pakavimui. Priimtas 2014 m. gruodžio 5 d. Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.

CLP reglamento konsoliduotą versiją (neoficialią versiją) galite rasti čia

Rekomenduojame atkreipti dėmesį, kada tekstas buvo suderintas ir kokius ATP apima konkreti CLP reglamento versija.

Remiantis CLP reglamento VI priedo 1 dalies 1.1.2.2 punktu, ženklinimo elementai įtraukiami į Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašą. Ruošiant etiketę, būtina šiuos ženklinimo elementus nurodyti etiketėje. Etikėje turi būti atsargumo frazės. Atkreipiame dėmesį, kad atsargumo frazėms netaikoma suderinimo tvarka, todėl jas turi nustatyti pavojingos cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas.

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo įrašo peržiūrą arba pavojingumo klasės pašalinimą iš įrašo, arba viso įrašo ištrynimą Europos Cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) gali pasiūlyti tiktai valstybės narės kompetentinga institucija (CLP reglamento 37 straipsnio 1 dalis).

Jeigu cheminė medžiaga yra įtraukta į CLP reglamento VI priedo „Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas“ 3 dalį, tokia cheminė medžiaga turi būti klasifikuojama pagal tą įrašą, o cheminių medžiagų pavojingumo klasės, kurios neįtrauktos į CLP reglamento VI priedą, turi būti klasifikuojamos savarankiškai.

Ką reikia žinoti norintiems teikti pasiūlymus dėl suderinto klasifikacijos ir ženklinimo?

Pirmiausia rekomenduojama patikrinti Ketinimų registrą „Registry of Intentions“ (RoI), nes jame yra sąrašas cheminių medžiagų, dėl kurių ECHA jau gavo ketinimus (angl. current intentions), pasiūlymus (angl. submitted dossiers), išbrauktus ketinimus (angl. withdrawn intentions and submissions). Atkreipiame dėmesį, kad neleidžiama tai pačiai cheminei medžiagai suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentaciją teikti kelioms suinteresuotoms šalims, tačiau suinteresuotos šalys kviečiamos teikti pastabas ir pasiūlymus viešųjų konsultacijų metu.

 Daugiau informacijos rasite:

Europos cheminių medžiagų agentūros interneto svetainėje

Pranešimas Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui

CLP reglamente numatyta, kad prieš tiekiant rinkai chemines medžiagas ir mišinius privaloma juos suklasifikuoti ir tinkamai paženklinti, t. y. tiekėjai privalo informuoti vartotojus apie pavojus ir saugų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimą. Gamintojai, importuotojai ar kiti tiekimo grandinės dalyviai, patys suklasifikavę cheminę medžiagą, praneša cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – ECHA), kad informacija būtų įtraukta į Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Šis procesas vadinamas savarankišku klasifikavimu. CLP reglamento 36 straipsnis numato kriterijus kada taikomi klasifikavimo ir ženklinimo derinimo reikalavimai. Įrašai apie suderintą cheminės medžiagos klasifikaciją skelbiami Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje. Jei cheminei medžiagai taikomas reikalavimas suderinti klasifikaciją (CLP 36 str.), suderinta cheminės medžiagos klasifikacija naudojama visoje ES. Kai netaikomas suderintos klasifikacijos reikalavimas, siekiama, kad informacijos teikėjai susitartų dėl įrašo, kuris bus įtraukiamas į duomenų bazę, nors neretai apie tą pačią cheminę medžiagą Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje yra keli įrašai. Vienodi pranešimai apie tą pačią cheminę medžiagą Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje sujungiami, nurodamas pranešėjų skaičius. Keli skirtingi tos pačios medžiagos įrašai galimi dėl į rinką teikiamo skirtingo fizinio būvio arba dėl skirtingos cheminės sudėties (grynumo).

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius yra ECHA duomenų bazė. Šis inventorius visiems cheminių medžiagų naudotojams yra pagrindinis informacijos šaltinis apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą.

Gamintojai ar importuotojai arba gamintojų ir importuotojų grupės, kurie suklasifikuoja chemines medžiagas ir mišinius, praneša ECHA apie:

- chemines medžiagas, kurios registruojamos pagal REACH reglamentą (jei ir nepriskiriamos pavojingoms medžiagoms);

- pavojingas chemines medžiagas remiantis CLP reglamento kriterijais (neatsižvelgiant į rinkai tiekiamos medžiagos kiekį);

- pavojingas chemines medžiagas mišiniuose, kai jos viršija nustatytą ribinę koncentraciją.

Vadovaudamiesi CLP reglamento 40 straipsniu, gamintojai ar importuotojai ar jų grupė privalo pranešti (pateikti į inventorių):

- atsakingo už cheminės medžiagos tiekimą rinkai pranešėjo vardą, pavardę ir ryšio duomenis (žr. REACH reglamento VI priedo 1 skirsnį);

- cheminės medžiagos tapatybę (žr. REACH reglamento VI priedo 2.1-2.3.4);

- cheminės medžiagos klasifikaciją pagal CLP ir nurodoma, kai trūksta duomenų ar jų nepakanka klasifikacijai;

- ribines koncentracijas ir m – faktorius;

- etiketės elementus, nurodytus CLP reglamento 17 str. 1 dalies d, e, f punktuose (pavojaus piktogramas, signalinius žodžius ir pavojingumo frazes) ir papildomas pavojingumo frazes (žr. CLP 25 straipsnio 1 dalį).

Apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą privaloma pranešti per vieną mėnesį nuo dienos, kai ją pradedama teikti rinkai. Importuotojams vieno mėnesio laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atskiros ar mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos fizinio įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją dienos.

Išsamią instrukciją kaip parengti pranešimą į Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių galima rasti čia. Plačiau apie pranešimo rengimą į Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių aprašyta ECHA parengtame 7-ajame praktiniame vadove „Kaip į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių siųsti pranešimą apie chemines medžiagas“. Praktinis vadovas lietuvių kalba pridedamas, žr. priedą.

ECHA informaciją apie chemines medžiagas – atskiras ir esančias mišinio ar gaminio sudėtyje skelbia viešai internete (išskyrus konfidencialią informaciją); su ja galima susipažinti nemokamai. Viešai prieinama informacija, nepažeidžiant REACH reglamento 119 straipsnio 1 dalies, yra klasifikavimo ir ženklinimo informacija, specialios koncentracijų ribos ir daugikliai (m-faktorius). Pranešėjo tapatybė, cheminės medžiagos pavadinimas IUPAC nomenklatūroje, kuriam taikomas konfidencialumas (pvz., tarpinėms medžiagoms, vykdant mokslinius tyrimus, vykdant produkto tyrimą ir plėtrą), viešai neskelbiami.

Plačiau apie Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių skaitykite čia arba lankstinuke Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius pagal CLP reglamentą.

Pakavimas

Cheminės medžiagos ir mišiniai, prieš tiekiant rinkai, turi būti suklasifikuoti, paženklinti ir tinkamai supakuoti. CLP reglamentas nustato, į kokias savybes atsižvelgiant cheminės medžiagos ir mišiniai turėtų būti klasifikuojami kaip pavojingi siekiant tinkamai identifikuoti cheminių medžiagų bei mišinių pavojingumą; nustato pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo ir pakavimo taisykles ir įpareigojimus ūkio subjektams (pvz., gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams).

Siekiant užtikrinti saugų pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių tiekimą, CLP reglamentas nustato bendruosius pakavimo reikalavimus. Cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjas privalo užtikrinti, kad pavojinga cheminė medžiaga ar mišinys, prieš pateikiant juos rinkai, būtų paženklinti ir supakuoti pagal CLP reglamento III ir IV antraštinių dalių reikalavimus.

Pakuotės, į kurias pakuojamos pavojingos cheminės medžiagos ar mišiniai, turi būti pagamintos taip, kad pakuotės turinys netyčia nepatektų į aplinką, pakuotės turinys negalėtų sugadinti pakuotės. Pakuotė ir jos tvirtinimai turi būti sukonstruoti taip, kad pakartotinai atidarant pakuotę, jos turinys nepatektų į aplinką.

Pakuotė negali būti panaši į maisto produktų, gyvūnų pašarų, kosmetikos produktų pakuotes ir neklaidintų vartotojų, netrauktų vaikų dėmesio.

Spręsdamas apie tinkamą cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimą, tiekėjas gali naudotis Ženklinimo ir pakavimo gairių 5.4 dalimi (Sprendimo dėl vienintelės pakuotės ir daugiasluoksnių pakuočių ženklinimo pagal CLP reglamentą ir krovinių vežimo taisykles algoritmas).

Cheminei medžiagai ar mišiniui judant tiekimo grandine, tos pačios cheminės medžiagos ar mišinio ženklinimas gali kisti atsižvelgiant į pakuotės tūrį arba atsižvelgus į papildomus pakavimo sluoksnius. Kai tiekėjas pakeičia pakuotę taip, kad CLP reglamento 17 straipsnyje nurodytus ženklinimo elementus prireikia išdėstyti kitaip, jis turėtų papildomai nurodyti savo ryšio duomenis arba pakeisti savo tiekėjo ryšio duomenis savais duomenimis. Kai tiekėjas nekeičia pakuotės, kad reiktų naujo ženklinimo, jis neprivalo etiketėje nurodyti savo ryšio duomenų, tačiau gali tai padaryti. Kai tiekėjas pakeičia etiketėje vartojamą (-as) kalbą (-as), jis turėtų nurodyti savo ryšio duomenis prie originalią etiketę sudariusio tiekėjo ryšio duomenų, kadangi jis yra atsakingas už tikslų etiketės teksto vertimą.

Išorinė pakuotė gali būti naudojama CLP reglamento 17 straipsnio reikalaujamiems etiketės elementams išdėstyti, jeigu šioje pakuotėje yra daug pakuočių, kurios per mažos ženklinti arba sunkiai paženklinamos dėl formos (pavidalo). Kai ženklinama išorinė pakuotė, platintojas arba mažmenininkas privalo užtikrinti, kad visi CLP reglamentu nustatyti etiketės elementai būtų pateikti pirkėjui, jeigu nusprendžiama pardavinėti vidines pakuotes po vieną, įsitikinus, kad leidžiama taikyti mažos pakuotės ženklinimo išimtis, nurodytas CLP reglamento 29 straipsnio 2 dalyje.

Jeigu pakuotė tokia maža arba tokio pavidalo ar formos, kad ant jos neįmanoma pateikti reikalaujamų ženklinimo elementų, privalomieji etiketės elementai nurodomi sulankstomose arba pririšamose etiketėse, arba ant išorinės pakuotės.

Nepažeidžiant pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių pakavimo kriterijų, nustatytų CLP reglamento 35 straipsniu ir specialiųjų tam tikrų cheminių medžiagų ir mišinių pakavimo taisyklių, nustatytų CLP reglamento II priedo 3 dalyje, tam tikros cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti tiekiami visuomenei be pakuotės. Tokiu atveju kartu su chemine medžiaga arba mišiniu pateikiama etiketės elementų kopija, kaip nurodyta CLP reglamento 29 straipsnio 3 dalyje. Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas, kuriam taikoma 29 straipsnio 3 dalis, pateikiamas CLP reglamento II priedo 5 dalyje. Ši išimtis taikoma tik paruoštam cemento mišiniui ir nesukietėjusiam betonui.

Visuomenei tiekiamų cheminių medžiagų ir mišinių pakuotėms taikomos CLP reglamento II priedo 3.1 skirsnyje nustatytos taisyklės dėl sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso naudojimo ir II priedo 3.2 skirsnyje nustatytos taisyklės dėl liestinės pavojaus žymės naudojimo. Šie reikalavimai taikomi tam tikroms pavojingumo klasėms (kategorijoms) arba esant atitinkamoms tam tikrų cheminių medžiagų koncentracijoms kitose cheminėse medžiagose ar mišiniuose. Pakuotėms taikomi standartai nustatyti CLP reglamento II priede.

Skystų ploviklių vienkartinėse pakuotėse pakavimas ir ženklinimas

Kad mažamečiai vaikai būtų apsaugoti nuo netyčinio apsinuodijimo buityje naudojamais cheminiais mišiniais, 2014 m. gruodžio 5 d. priimtu Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 sugriežtintos CLP reglamento nuostatos dėl skystų ploviklių vienkartinėse pakuotėse pakavimo ir ženklinimo. Pakeitimai įsigaliojo 2015 m. birželio 1 d. Nauji pakavimo ir ženklinimo reikalavimai numato, kad skysti skalbimo plovikliai tirpstančiose vienkartinėse pakuotėse turi būti teikiami rinkai su išorine pakuote.

Išorinė pakuotė turi būti:

- nepermatoma arba užtamsinta, kad nebūtų galima matyti produkto ar atskirų jo komponentų;

- matomoje vietoje ir dėmesį patraukiančia forma ant jos turi būti užrašyta atsargumo frazė P102 „Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“;

- lengvai darinėjama, stabili atskira talpykla;

- turi turėti uždarymo įtaisą, kuriam atidaryti būtų reikalingi koordinuoti abiejų rankų judesiai ir jėga, kad mažiems vaikams būtų sunku atidaryti pakuotę, ir kuris per visą išorinės pakuotės naudojimo laiką, ją nuolat atidarant ir uždarant, nesugestų.

Tirpstančioje pakuotėje turi būti pavojaus nekeliančios koncentracijos atgrasymo medžiagų, kurioms atsitiktinai patekus į burną, ne vėliau kaip per šešias sekundes jos sukeltų išspjovimo reakciją. Tirpstanti pakuotė turi išlaikyti skystą turinį bent 30 sekundžių ją panardinus į 20 °C temperatūros vandenį. Pakuotė turi būti atspari bent 300 N ( t. y. šiek tiek daugiau nei 30 kg) mechaninio spaudimo jėgai įprastomis bandymo sąlygomis.

Alternatyvaus pavadinimo cheminėms medžiagoms suteikimas

CLP reglamentas numato galimybę nenurodyti cheminės medžiagos tapatybės pranešime apie pavojų ženklinant, vietoj jos nurodant alternatyvų pavadinimą. Remiantis CLP reglamento 24 straipsnio 1 dalimi, jei cheminė medžiaga atitinka CLP reglamento 1 priedo 1 dalies 1.4.1 nustatytus kriterijus (pvz. cheminei medžiagai nenustatyta ribinė vertė darbo vietoje, cheminė medžiaga priskiriama tik vienai ar kelioms iš CLP reglamento 1 priedo 1 dalies 1.4.1 punkte nurodytų pavojingumo kategorijų ir kt.) ir jeigu mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos ar mišinio gamintojas, importuotojas ar tolesnis naudotojas gali įrodyti, kad cheminės tapatybės atskleidimas etiketėje ar saugos duomenų lape keltų pavojų jo verslo konfidencialumui, ypač dėl intelektinės nuosavybės, gali kreiptis į Europos cheminių medžiagų agentūrą (ECHA) dėl alternatyvaus pavadinimo suteikimo užpildydamas tokį prašymą: Alternatyvaus pavadinimo suteikimo prašymo pateikimas. Prašymai ECHA pateikiami IUCLID 5 arba vėlesnės IUCLID versijos formatu. Visas susirašinėjimas vyksta per REACH-IT sistemą, todėl būtina susikurti REACH-IT paskyrą. Informacija kaip teikti prašymą ECHA dėl alternatyvaus pavadinimo suteikimo yra čia.

Pateikus prašymą, ECHA jį patikrina dėl pateikimo sąlygų atitikties (angl. Business Rules check). Jei prašymas atitinka nustatytus reikalavimus, ECHA išsiunčia išankstinio apmokėjimo sąskaitą, nes už alternatyvaus pavadinimo suteikimą mokamas CLP reglamento 24 straipsnio 2 dalyje nurodytas mokestis. Mokesčio dydis ir kitos sąlygos nustatytos Komisijos Reglamentu Nr. 440/2010. Mokesčio dydis priklauso nuo prašymą pateikusios įmonės dydžio (mažoms įmonėms taikomas sumažintas mokestis) ir nuo mišinių, kuriose yra minima cheminė medžiaga, skaičiaus. Gavus apmokėjimą, sprendimas dėl alternatyvaus pavadinimo suteikimo priimamas per 6 savaites. ECHA suteiktas alternatyvus pavadinimas galios visose ES valstybėse narėse.

Jeigu ECHA atsisakė jums suteikti alternatyvų cheminės medžiagos pavadinimą, per du mėnesius nuo sprendimo priėmimo galite prašyti sprendimą peržiūrėti: alternatyvaus pavadinimo suteikimo prašymo peržiūra. Kitus skundus, susijusius su ECHA priimtais sprendimais, nagrinėja Apeliacinė taryba (angl. Board of Appeal).

Atkreipiame dėmesį, kad kai mišinio tiekėjas iki 2015 m. birželio 1 d. pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką* (kuri įgyvendino Direktyvą 1999/45/EB) ES valstybių narių kompetentingai institucijai įrodė, kad mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos tapatybės atskleidimas keltų pavojų jo verslo konfidencialumui ir buvo suteiktas alternatyvus pavadinimas, gali šį pavadinimą naudoti.

Kontrolė ir atsakomybė

Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir jų įgaliotos institucijos, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos įgaliotos muitinės įstaigos pagal kompetenciją, atsižvelgdami į jiems teisės aktų nustatytą veiklos sritį, vykdo cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo valstybinę kontrolę. Pagal veiklos sritį cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo valstybinę kontrolę pavesta vykdyti Aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, teritorinėms muitinėms.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai  kontroliuoja, kaip gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai laikosi cheminių medžiagų tvarkymą reglamentuojančių tiesioginio taikymo ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento kompetencijos sričiai priskirtos pramoninės cheminės medžiagos.

 Kitos CLP reglamento įgyvendinimą kontroliuojančios institucijos:

 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau - VVTAT), atlikdama rinkos priežiūrą, tikrina, ar tiekiamos rinkai cheminės medžiagos, mišiniai ir gaminiai, skirti vartotojų (asmeniniams ir namų ūkio) poreikiams tenkinti, atitinka teisės aktuose (tarp jų CLP reglamente) nustatytus reikalavimus. VVTAT kontroliuoja mažmeninę prekybą. VVTAT kompetencijos sričiai priklauso tam tikrų produktų/gaminių grupių kontrolė, tarp jų – plovikliai, biocidai, kosmetikos produktai, trąšos, dažai, žaislai, elektrotechnikos (elektronikos) gaminiai, tekstilės gaminiai, statybos produktai, naftos produktai.
 • Valstybinė darbo inspekcija pagal jai priskirtą kompetenciją tikrina cheminių medžiagų naudojimą darbo vietose (t. y. „tikrina, ar darbdaviai saugiai organizuoja kenksmingų ir pavojingų medžiagų gamybą ir naudojimą, ar vykdomos pramoninių avarijų prevencijos priemonės“), tinkamą ženklinimą.
 • Muitinės departamentas/teritorinės muitinės kontroliuoja, ar laikomasi pavojingų cheminių medžiagų, jų turinčių mišinių ar gaminių importo į Lietuvos Respublikos teritoriją ar eksporto iš Lietuvos Respublikos teritorijos reikalavimų.
 • Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimų ( įskaitant ženklinimą, pakavimą).
 • Sankcijos už CLP reglamento reikalavimų nevykdymą numatytos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 308 straipsnyje, kuriame nustatytos sankcijos už cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo reikalavimų pažeidimus.

Pavojaus piktogramos

Ženklinimo elementai, ypač pavojaus piktogramos, turi aiškiai išsiskirti etiketės fone. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti etiketės elementai turi būti tokio dydžio ir išdėstyti tokiais tarpais, kad juos būtų lengva perskaityti. Kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios etiketės, skirtos informacijai, kurios reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 17 straipsnyje, ploto dydžio, tačiau mažiausias plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 cm2. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytas piktogramas galima nemokamai atsisiųsti iš interneto svetainės: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.

Pavojaus piktogramas taip pat galite parsisiųsti paspaudę žemiau prieduose pateiktas nuorodas.

Priedai:

Priedai:

Priedai:

REACH-CLP pagalbos tarnyba

Aplinkos apsaugos agentūra, vykdydama nacionalinei kompetentingai institucijai pavestas nacionalinės pagalbos tarnybos funkcijas, konsultuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dėl CLP reglamento įgyvendinimo.

Aplinkos apsaugos agentūroje veikia REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo pagalbos tarnyba. Jei turite klausimų dėl tam tikrų medžiagų ir mišinių klasifikavimo ar ženklinimo, galite kreiptis [email protected] arba telefonu:

·  Agnė Janonytė         8 706 68 081

·  Beata Volujevič        8 706 62 033

·  Jurgita Balčiūnienė    8 706 62 017

·  Žilvinas Užomeckas  8 706 62 031

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27