Duomenų ir informacijos teikimas IS AIVIKS

PAAIŠKINIMAI DĖL DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TAIKYMO

Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su paskutiniais pakeitimais, padarytais LR aplinkos ministro 2015-07-13 įsakymu Nr. D1-537) (toliau – Įsakymas Nr. D1-462), nustato gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų ir Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais atvejais – eksportuotojų, duomenų ir informacijos apie jų pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas ir preparatus teikimo apimtį, terminus, jų teikimo ir surinktų duomenų ir informacijos Aplinkos apsaugos agentūroje kaupimo bei tolesnio paskirstymo būdus.

Duomenys apie chemines medžiagas ir preparatus teikiami viršijus minėtu įsakymu nustatytą gamybos, importo ar teikimo rinkai kiekį. Kiekis ir cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas lemia informacijos teikimo reikalavimų taikymą. Į atskirą grupę išskirti cheminiai preparatai (mišiniai) laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio. Cheminiai preparatai (mišiniai), galintys sukelti ūmius sveikatos pakenkimus, laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio. Pavojingumo klasės ir kategorijos, ir (arba) jiems suteikiamos pavojingumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nurodytos Tvarkos aprašo priede. Informacijos apie cheminius mišinius, kurie priskiriami pavojingiems dėl jų fizinio poveikio ar poveikio sveikatai, teikimo tvarka nustatyta įsakymu Nr. D1-462 kartu su LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1070 „Dėl Informacijos apie teikiamus rinkai ir naudojamus cheminius preparatus, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio, teikimo apsinuodijimų prevencijai ir gydymui užtikrinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su paskutiniais pakeitimais, padarytais LR sveikatos apsaugos ministro 2015-10-12 įsakymu Nr. V-1146).

Siekiant išvengti skirtingo abiejų teisės aktų nuostatų interpretavimo, Tvarkos apraše patikslinta duomenų apie cheminius mišinius, kurie priskiriami pavojingiems dėl jų fizinio poveikio ar poveikio sveikatai, teikimo tvarka ir apimtys. Aplinkos apsaugos agentūrai įdiegus IS AIVIKS ir atsiradus galimybei duomenų teikėjams teikti duomenis į IS AIVIKS arba pateikti kitomis elektroninėmis priemonėmis, Tvarkos apraše atsisakyta prievolės teikti duomenis raštu. Mažinama administracinė našta ūkio subjektams, nes kartą pateikus išsamius duomenis, vėliau reikia tik pranešti apie pasikeitimus; jeigu reikia, atnaujinti pateiktą informaciją ir nurodyti duomenis apie pagamintos, importuotos, pateiktos rinkai, sunaudotos pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje cheminės medžiagos ar preparato kiekį tonomis per kalendorinius metus.

 

Kodėl tokių duomenų ir informacijos reikia?

Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus rinkimo ir kaupimo tikslas apibrėžtas Tvarkos aprašo 2 punkte.

Tvarkos aprašo nustatyta tvarka surinkta iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų informacija ir sukaupti duomenys analizuojami, vertinami įvairiais aspektais ir naudojami priimant sprendimus dėl cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo rinkai tinkamo valdymo, užtikrinant tinkamą cheminių medžiagų ir preparatų teikimą rinkai reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę, sprendžiant dėl cheminių medžiagų ir preparatų rizikos mažinimo. Duomenys ir informacija būtini įgyvendinant Europos Sąjungos reglamentais ir tarptautinėmis sutartimis priimtų valstybės įsipareigojimų vykdymą. Informacija apie cheminius preparatus, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio, visą parą, darbo ir poilsio dienomis yra prieinama Ekstremalių sveikatos situacijų centro Apsinuodijimų centro informacijos biurui ir naudojama nustatant gydymo priemones ir imantis neatidėliotinų veiksmų žmonių sveikatai ir aplinkai ekstremaliomis situacijomis.

 

Kas teikia duomenis?

Duomenis ir informaciją apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikia:

  • gamintojai,
  • importuotojai,
  • tolesni naudotojai, įskaitant mišinių ruošėjus,
  • platintojai,
  • eksportuotojai – tik apie ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Duomenys ir informacija teikiama pagal Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, reikalavimus (OL 2014 L 150, p. 195).

Jei ūkio subjektas per paskutinius kalendorinius metus pagamino, importavo, pateikė rinkai ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje kiekvienos cheminės medžiagos ar preparato 1000 kg ir daugiau, privalo teikti duomenis ir informaciją į IS AIVIKS, išskyrus chemines medžiagas ir mišinius, priskiriamus lentelėje nurodytoms pavojingumo klasėms ir kategorijoms ir (arba) jeigu jiems priskiriama nurodyta pavojingumo frazė:

Cheminių medžiagų ir preparatų, priskiriamų pavojingumo klasėms ir kategorijoms, kiekis (kg), kurį pagaminus, importavus ir pateikus rinkai, privaloma teikti duomenis ir informaciją

Pavojingumo klasių ir kategorijų kodai ir pavojingumo frazės Reglamento (EB) Nr. 1272/2008* nustatyta tvarka

Kiekis (kg), kurį viršijus privaloma teikti duomenis į IS AIVIKS

Cheminės medžiagos

Preparatai (mišiniai)

Acute tox. 1, Acute tox. 2, H300, H310, H330

10

1

Acute tox. 3, H301, H311, H331

100

10

Carc. 1A ir 1B, H350

10

10

Muta. 1A ir 1B, H340

10

10

Repr.1A ir 1B, H360

10

10

Stot RE 1, H372

100

10

Stot RE 2, H373

1000

10

Stot SE 1, H370

100

10

Stot SE 2, H371

1000

10

Skin Corr. 1A, 1B, 1C, H 314

100

10

Eye Dam. 1, H318

100

10

Asp. Tox. 1, H304

100

10

Resp. Sens. 1, H334

100

10

Skin.Sens.1, H317

100

10

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

100

100

*2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1).

Lentelėje nurodytoms pavojingumo klasėms ir kategorijoms priskiriamos cheminės medžiagos ir preparatai pasižymi tam tikru poveikiu žmogaus sveikatai ir aplinkai, todėl kiekis, kurį viršijus teikiami duomenys ir informacija, yra daug mažesnis nei 1000 kg. Apie lentelėje nurodytoms pavojingumo klasėms ir kategorijoms priskiriamas cheminės medžiagas ir preparatus informacija teikiama atsižvelgiant į pagamintą, importuotą ar patiektą rinką kiekį ir klasifikavimą.

 

Dėmesio!

Kodėl skiriasi kiekis, kurį viršijus teikiama informacija į IS AIVIKS, cheminėms medžiagoms ir mišiniams?

Vienas iš tikslų IS AIVIKS sukauptų duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus yra skubus informacijos teikimas gydytojams, kurie teikia neatidėliotiną pagalbą apsinuodijus cheminėmis medžiagomis ir preparatais (mišiniais).

Atsižvelgus į apsinuodijimų statistiką ir kitų valstybių patirtį, galima teigti, kad dažniausiai netinkamai chemines medžiagas ir preparatus naudoja neprofesionalūs vartotojai (naudojimas ne profesinėje veikloje). Profesionalūs cheminių medžiagų ir mišinių naudotojai turi pakankamai patirties ir žinių apie cheminių medžiagų saugų naudojimą ir rizikos mažinimo priemones, turi būtinas asmenines apsaugos priemones ir jas tinkamai naudoja.

Neprofesionalūs vartotojai dažniausiai naudoja naudojimui paruoštus cheminius preparatus. Siekiant sukaupti apsinuodijimų prevencijai ir gydymui reikalingą informaciją apie žmogaus sveikatai pavojingus cheminius preparatus, kiekis, kurį viršijus privaloma teikti duomenis į IS AIVIKS, yra mažesnis cheminiams preparatams nei cheminėms medžiagoms dėl didesnės apsinuodijimo jais rizikos.

 

Lentelėje nenurodytoms pavojingumo klasėms ir kategorijoms priskiriamoms cheminės medžiagos ir preparatai taikomas 1000 kg kiekis, t. y. jei ūkio subjektas per paskutinius kalendorinius metus pagamino, importavo, pateikė rinkai ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje kiekvienos cheminės medžiagos ar preparato 1000 kg ir daugiau, privalo teikti duomenis ir informaciją į IS AIVIKS, jei veiklai netaikoma išimtis.

Prieš teikdami duomenis ir informaciją į IS AIVIKS, pasitikslinkite, ar veiklai taikomas Tvarkos aprašas, t y. ar jūsų vykdomai veiklos rūšiai numatytos duomenų ir informacijos teikimo išimtys atsisakant nereikalingų duomenų kaupimo ir mažinant administracinę naštą ūkio subjektams. Duomenų ir informacijos teikti nereikia, jeigu vykdoma veikla priskiriama Tvarkos aprašo 7 punkte numatytiems atvejams, pvz., esate ūkio subjektas, užsiimantis mažmenine prekyba (ne importuotojas) cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos parduodate galutiniam vartotojui asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti arba užsiimate naftos produktų ir kitų energijos išteklių prekyba.

Dėmesio!

Informacijos šaltinis yra teisės aktas. Todėl dėl galbūt taikomos išimties neteikti duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) būtina vadovautis Tvarkos aprašo 7 punktu.

 

Kada reikia pateikti duomenis?

Ūkio subjektai, kuriems privaloma teikti duomenis ir informaciją į IS AIVIKS, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikti praėjusių kalendorinių metų duomenis. Kadangi į IS AIVIKS duomenys ir informacija teikiami internetu, jau pateikusiems pirminę informaciją, pakanka atnaujinti pasikeitusią informaciją ir nurodyti kiekį.

Ūkio subjektai, kurie importuoja, naudoja (tolesni naudotojai, įskaitant cheminių preparatų (mišinių) ruošėjus) ir teikia rinkai laikomus pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio cheminius preparatus (mišinius) (šių mišinių pavojingumo klasės ir kategorijos išvardintos LR aplinkos ministro 2015-07-13 įsakymo Nr. D1-537 priede) duomenis ir informaciją į IS AIVIKS pateikia ne vėliau kaip cheminio preparato teikimo rinkai dieną.

 

Kaip teikti duomenis?

Ūkio subjektai Tvarkos apraše nurodytus duomenis teikia internetu į IS AIVIKS nemokamai. Aplinkos apsaugos agentūra suteikia prieigą prie IS AIVIKS cheminių medžiagų ir preparatų gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams, platintojams, teikiantiems duomenis ir informaciją į IS AIVIKS.

Prieiga prie IS AIVIKS suteikiama nemokamai, užpildžius interneto svetainėje http://aplinka.lt nurodytą paraišką ir ją pateikus Aplinkos apsaugos agentūrai. Ūkio subjektai, kurie neužsiregistravę IS AIVIKS sistemoje, dėl duomenų teikėjų registracijos į IS AIVIKS turi kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą ir užpildyti paraišką internetu arba atsiųsti paraiškas el. paštu chemija@aaa.am.lt arba aaa@aaa.am.lt.  

Ne Lietuvos Respublikoje registruoti ūkio subjektai, jei nėra techninių galimybių duomenis ir informaciją teikti į IS AIVIKS, duomenis ir informaciją teikia kita elektronine forma Aplinkos apsaugos agentūrai.  

Siekiant tobulinti sistemą ir skubiai spręsti problemas, prašome apie problemas, kylančias dėl prisijungimo prie IS AIVIKS, rašyti admin@aiviks.lt.

Kilus neaiškumų dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus teikimo į IS AIVIKS, prašome kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiąjį specialistą Tomą Smilgių, tel. 8 5 212 6097 arba el. paštu chemija@aaa.am.lt.

 

Kokia atsakomybė už reikalavimo teikti duomenis ir informaciją nevykdymą?

Administracinė atsakomybė už Tvarkos apraše numatytų prievolių nevykdymą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 841 straipsnio 19 dalyje. Jei nevykdoma prievolė teikti informaciją apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), jų savybes ir poveikį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jei ši informacija nuslepiama ir (arba) iškraipoma arba nevykdoma prievolė teikti su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų mišinių (preparatų) cheminę sudėtį, tai užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų. Nuo 2016-04-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas neteks galios. Administracinė atsakomybė už duomenų ir informacijos teikimo reikalavimų nevykdymą nuo 2016-04-01 numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 308 straipsnio 18 dalyje.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Taršos prevencijos departamento

Cheminių medžiagų skyrius

2015-10-28

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-04