BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Gyvsidabris

 

ES reglamento dėl gyvsidabrio pagrindiniai reikalavimai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. palaipsniui taikomi ES Reglamento (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio[1] (toliau – Reglamentas (ES) 2017/852) reikalavimai; kai kurie reikalavimai pradedami taikyti 2021 metais.

[1] 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1102/2008.

Gyvsidabris kelia grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Į žmogaus organizmą patekęs didelis kiekis gyvsidabrio gali pakenkti smegenims, plaučiams, inkstams, nervų ir imuninei sistemoms. Dėl šių priežasčių gyvsidabrio tinkamam tvarkymui skiriamas didelis dėmesys tiek tarptautiniame, tiek nacionaliniame lygyje.

Minėtas reglamentas yra integruotas specialusis gyvsidabrį reglamentuojantis teisės aktas, nustatantis priemones ir sąlygas, susijusias su gyvsidabrio, gyvsidabrio mišinių ir junginių, gyvsidabrio produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamyba, importu, eksportu, naudojimu ir laikinu saugojimu, gyvsidabrio atliekų tvarkymu. Į Reglamentą (ES) 2017/852 įtrauktas senasis Gyvsidabrio reglamentas (2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1102/2008) dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo.

Reglamentas (ES) 2017/852 yra skirtas įgyvendinti Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio (toliau – Minamatos konvencija). Šis reglamentas buvo priimtas siekiant visiškos ES teisės atitikties Minamatos konvencijai. Šiuo Reglamentu pašalinamos gyvsidabrio reglamentavimo spragos ir įvestos kai kurios nuostatos, kurių trūko ES teisėje.

Iš naujų šio Reglamento (lyginant su ankstesniu reglamentu) nuostatų pažymėtinos:

 • uždraudžiama eksportuoti daugiau gyvsidabrio junginių ir mišinių palyginus su senojo Gyvsidabrio Reglamento reikalavimais (3 str., I priedas);
 • draudimas importuoti gyvsidabrio mišinius, gyvsidabrio junginius gyvsidabrio regeneravimo tikslu (4.2 str.);
 • gyvsidabrio ir gyvsidabrio mišinių, nurodytų šio reglamento I priede, importo procedūra 4 str.);
 • draudimas importuoti gyvsidabrį naudoti amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavyboje ir perdirbti (4.3 str.);
 • draudimas eksportuoti, importuoti ir gaminti šio reglamento II priede išvardintus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, nuo tame priede nustatytų datų (5 str.);
 • draudimas naudoti gyvsidabrį ir gyvsidabrio junginius Reglamente nurodytuose „esamuose“ gamybos procesuose, gavyboje ir naujuose gamybos procesuose (7, 9 str.);
 • naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos ir tiekimo rinkai draudimas (nustatyta tvarka leidžiamos išimtys) (8 str.);
 • dantų amalgamų naudojimo kai kurių jautriausių visuomenės grupių dantims gydyti (pvz., vaikai iki 15 metų, nėščios ar krūtimi maitinančios moterys) ribojimas, draudimas naudoti dantų amalgamas pieniniams dantims taisyti (10.2 str.);
 • reikalavimas naudoti dantų amalgamas tik iš anksto paruoštose dozuotose kapsulėse. Odontologams draudžiama naudoti į vienkartines kapsules nesupakuotą gyvsidabrį (10.1 str.);
 • reikalavimas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose[2] įrengti amalgamos separatorius amalgamos dalelėms sulaikyti ir surinkti, įskaitant panaudotame vandenyje esančias daleles (10.4 str.);
 • reikalavimai, kad visos gyvsidabrio atliekos saugiai surenkamos iš ekonominės veiklos vykdytojų, turi būti stabilizuojamos konvertuojant į mažiau toksišką formą ir nuolatinai saugomos aplinkai saugiais būdais (11–14 str.).

[2] Amalgamos separatoriai turi būti įrengti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, kuriose naudojamos arba pašalinamos dantų amalgamos užpildai arba tokių užpildų turintys dantys.

Eksportuoti gyvsidabrį draudžiama, o į Reglamento (ES) 2017/852 I priedą įtrauktus gyvsidabrio junginius ir gyvsidabrio mišinius eksportuoti draudžiama nuo jame nustatytų datų (3 str.).

Importuoti gyvsidabrį ir į Reglamento (ES) 2017/852 I priedą įtrauktus gyvsidabrio mišinius, įskaitant gyvsidabrio atliekas iš bet kurio 11 straipsnio a-d punktuose nurodyto didelio šaltinio, kitais nei šalinimo kaip atliekas tikslais draudžiama. Toks šalinimui skirtų atliekų importas leidžiamas tik tada, kai eksportuojanti šalis neturi galimybės naudotis esamais konversijos pajėgumais savo teritorijoje (4.1 str.). Gyvsidabrio importas ir gyvsidabrio mišinių, išvardytų Reglamento (ES) 2017/852 I priede, importas leidžiamas valstybėje narėje leidžiamo naudojimo tikslu, jei importuojanti valstybė narė nustatyta tvarka davė raštišką sutikimą tokiam importui (4.1 straipsnio a ir b punktai).

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kuriuos draudžiama eksportuoti, importuoti ir gaminti nuo Reglamento (ES) 2017/852 II priede nustatytų datų (daugumoje atvejų atitinkamai nuo 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d.): baterijos ir akumuliatoriai, tam tikra elektros ir elektroninė įranga (pavyzdžiui, jungikliai ir relės), lempos, kosmetikos gaminiai, pesticidai (augalų apsaugos produktai), biocidai ir vietiškai vartojami antiseptikai, matavimo prietaisai, kt.

Primintina, kad Reglamente (ES) 2017/852 nustatytos gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir mišinių importo taisyklės papildo REACH reglamento[3] 67.1 str. ir XVII priede (įrašai Nr. 18, 18a, 30, 62) nustatytus tam tikrų gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir mišinių gamybos, tiekimo rinkai (įskaitant importą) ir naudojimo apribojimus.

[3] 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

Nustatyti gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių bei gyvsidabrio mišinių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 I priede, laikino saugojimo aplinkai saugiu būdu reikalavimai (7.3 str.). Pažymėtina, kad gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių bei gyvsidabrio mišinių laikino saugojimo aplinkai saugiu būdu reikalavimai ir ribiniai kiekiai, yra nustatyti šiuose nacionaliniuose teisės aktuose: Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatuose (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966) ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528).

Nauji produktai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio – tai produktai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kurie iki 2018 m. sausio 1 d. nebuvo gaminami (8.1 str.). Draudžiama ekonominės veiklos vykdytojams gaminti ir tiekti rinkai naujus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Reglamente (ES) 2017/852  8 straipsnio 6 dalį priimtu Europos Komisijos sprendimu arba vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES[4]. Minimas Europos Komisijos sprendimas, suteikiantis leidimą ekonominės veiklos vykdytojui gaminti ir tiekti rinkai naujus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, priimamas Komisijos įgyvendinimo aktų forma (8.5 str.). Minėtų leidimų suteikimo tvarka, informacijos/pranešimų, kuriuos turi pateikti ekonominės veiklos vykdytojai, teikimo tvarka nustatyta Reglamento (ES) 2017/852  8 straipsnio 3– 5 dalyse.

[4] 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

Analogiška tvarka ir procedūros taikomos naujiems gamybos procesams. Nauji gamybos procesai, kuriuose naudojamas gyvsidabris arba gyvsidabrio junginiai – tai gamybos procesai, kuriuose naudojamas gyvsidabris arba gyvsidabrio junginiai ir kurie nebuvo vykdomi iki 2018 m. sausio 1 d. Draudžiama vykdyti naujus gamybos procesus, nebent ekonominės veiklos vykdytojui leidžiama pagal Reglamente (ES) 2017/852 8 straipsnio 6 dalį priimtu Europos Komisijos sprendimu.

Gyvsidabrio turinčios atliekos tvarkomos pagal pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus. Į Reglamentą (ES) 2017/852 perkeltos senojo Gyvsidabrio reglamento nuostatos, susijusios su gyvsidabrio, susidarančio dideliuose šaltiniuose, atliekų tvarkymu. Reikalaujama, kad gyvsidabrio turinčios atliekos būtų tvarkomos aplinkai saugiais būdais. Pažymėtina, kad prie didelių pramoninių šaltinių priskiriami: chloro ir šarmų pramonė, gamtinių dujų valymas, spalvotųjų metalų gavybos bei lydymo operacijos, išgavimas iš cinoberio rūdos.

Gyvsidabrio atliekų tvarkymo reikalavimai yra susiję su laikino gyvsidabrio atliekų skystoje formoje saugojimo specialiose antžeminėse saugyklose terminu ir reikalavimu atlikti konversiją/sukietinti tokias gyvsidabrio atliekas prieš galutinį pašalinimą.

Kituose tiesioginio taikymo Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytos ir taikomos gyvsidabrio išmetimų į aplinką mažinimo/kontrolės priemonės, monitoringo ir atliekų tarpvalstybinių vežimų reikalavimai. Produktų, turinčių gyvsidabrio, gamybos, tiekimo rinkai, importo ribojimai Lietuvoje (kaip ir visoje ES) jau taikomi daugelį metų ir įmonės šių reikalavimų laikosi. Todėl Reglamente (ES) 2017/852 nustatyti gyvsidabrio turinčių produktų eksporto ribojimai/draudimai neturi žymaus poveikio atitinkamiems sektoriams. Lietuvoje nėra chloro–šarmų pramonės, nevykdomas gamtinių dujų valymas susidarant gyvsidabriui, nevykdomos spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo operacijos. Todėl nesusidaro gyvsidabrio iš šių šaltinių atliekų ir šalyje nėra atitinkamų specialių tokio gyvsidabrio atliekų saugojimo įrenginių, kuriems Reglamentas (ES) 2017/852 nustato specialius reikalavimus. Tačiau visos gyvsidabrio turinčios atliekos turi būti tvarkomos aplinkai saugiais būdais, kad nebūtų sukeltas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai.

Konkrečius reikalavimus, taikomus veikloms, susijusioms su gyvsidabriu, rasite Reglamente (ES) 2017/852: spauskite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-07