>

Žaliųjų viešųjų pirkimų aplinkosauginio poveikio analizė (Kauno technologijos universitetas, 2024)

Žaliųjų pirkimų vykdymo atmintinė

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo atmintinė

Net-Zero Government Roadmap of Lithuania (informacija pateikiama anglų k.)

Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® ir PEFC sertifikatai

AM specialistų nuomonė dėl aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto atnaujinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.1 (kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas) ir 4.4.3 papunkčių (kai perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga)

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2174 2015 m. lapkričio 24 d. dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų

Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos (UNEP) leidinys „2022 m. visuotinė tvarių viešųjų pirkimų apžvalga“ ir leidinio priedas „Faktų suvestinė apie Lietuvoje vykdomus darniuosius viešuosius pirkimus (2022 m.)“ (informacija pateikiama anglų k.)

Europos Komisijos žaliųjų viešųjų pirkimų vadovas „Pirmenybė žaliajam pirkimui!“ - 3-iasis leidimas

Atnaujinimo data: 2024-04-08