Pirmininkavimas ES Tarybai

PIRMININKAVIMAS ROTACIJOS TVARKA

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis, vadinamose trijų valstybių narių grupėse. Ši sistema buvo nustatyta Lisabonos sutartimi 2009 m. Trijų valstybių narių grupė nustato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustatydama temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų valstybių parengia savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą.

Pirmininkavimo Tarybai eilės tvarka iki 2030 m.

 

VOKIETIJOS pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai

2020 m. antrąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos prioritetai:

 • Koordinuotas ES atsakas siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltą krizę
 • Stipresnė ir inovatyvesnė Europa
 • Teisinga Europa
 • Darni Europa
 • Saugi ir bendras vertybes puoselėjanti Europa
 • Stipri Europa, gebanti efektyviai veikti pasauliniame lygyje

Vokietijos pirmininkavimo prioritetai aplinkos ir klimato kaitos srityse:

 • Klimato kaita
 • Bioįvairovė
 • Žiedinė ekonomika
 • Skaitmenizacija ir aplinka

Planai aplinkos srityje:

1. Baterijų direktyvos peržiūra

Spalį Komisija ketina pateikti Baterijų direktyvos pakeitimo projektą. Prasidės svarstymas Aplinkos darbo grupėje

 

2. Orhuso reglamento pakeitimas

Bendrasis požiūris dėl Orhuso konvencijos reglamento pakeitimo 2020–12–17 Aplinkos taryboje

3. Tarybos sprendimai dėl ES bendrosios pozicijos Europos Tarybos Berno konvencijos nuolatinių atstovų komitete (Finansavimas ir rūšių apsauga)

Planuojamas Tarybos sprendimų priėmimas

 

4. Biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.

ES Tarybos išvados 2020–10–23 Aplinkos taryboje

 

5. Žiedinės ekonomikos veiksmų planas

ES Tarybos išvados 2020–12–17 Aplinkos taryboje

6. Skaitmenizavimas ir darnus vystymasis

ES tarybos išvados 2020–12–17 Aplinkos taryboje

7. Cheminių medžiagų strategija iki 2030 m.

Planuojamas pasikeitimas nuomonėmis 2020–12–17 Aplinkos taryboje

 

8. Spec. Audito rūmų ataskaitų pristatymas ir svarstymas

Ataskaitos dėl apdulkintojų apsaugos; dėl plastiko atliekų; dėl jūrinės aplinkos

 

9. 8-oji Aplinkos veiksmų programa

Komisija planuoja pateikti projektą 2020 m. IV ketv. Planuojamas pasikeitimas nuomonėmis 2020–12–17 Aplinkos taryboje

 

Planai klimato kaitos srityje:

1. Europos klimato reglamentas

Bendrasis požiūris 2020–10–23 Aplinkos taryboje

2. EK poveikio vertinimas dėl ES 2030 m. ŠESD mažinimo tikslo didinimo iki 55 proc.

EVT patvirtinus sprendimą dėl ES 2030 m. ŠESD mažinimo tikslo didinimo iki 55 proc., bus rengiamas ES NDC pateikimas JTBKKK, kurį numatoma patvirtinti 2020–10–23 Aplinkos taryboje

3. Jūrinių emisijų stebėsenos reglamento pakeitimas

Siekiama bendro susitarimo su EP. Jei EP siūlys plėsti reglamento apimtį, įtraukiant jūrinį transportą į ES ATLPS, bus sprendžiama, kaip toliau svarstyti šio reglamento pakeitimą

 

4. Europos audito rūmų specialioji ataskaita dėl ES ATLPS po 2020 m.

Planuojamos Tarybos išvados

 

ES aplinkos ministrų susitikimai:

 • Neformali vaizdo konferencija žaliojo atsigavimo ir skaitmeninimo temomis liepos 13–14 d.,
 • Neformalus aplinkos ministrų susitikimas rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. Berlyne,
 • ES Aplinkos tarybos: spalio 23 d. Liuksemburge ir gruodžio 17 d. Briuselyje.

 

Spalio 23 d. Aplinkos taryboje:

Bus tvirtinamas:

 • Bendras požiūris dėl Europos klimato reglamento
 • ES NDC pateikimas JTBKKK sekretoriatui dėl ŠESD mažinimo tikslo didinimo iki 55 proc. pagal Paryžiaus susitarimą atnaujinimo
 • ES Tarybos išvados dėl ES Biologinės įvairovės strategijos

Gruodžio 17 d. Aplinkos taryboje:

Bus tvirtinamos:

 • Tarybos išvados dėl Europos žiedinės ekonomikos veiksmų plano
 • Tarybos išvados dėl  skaitmenizavimo ir darnaus vystymosi
 • Bendras požiūris dėl Orhuso konvencijos reglamento pakeitimo

Vyks ministrų diskusija

 • dėl 8-osios Aplinkosaugos veiksmų programos

Vyks pasikeitimas nuomonėmis

 • dėl Cheminių medžiagų strategijos

 

Daugiau informacijos apie Vokietijos pirmininkavimą ES Tarybai: https://www.eu2020.de/eu2020-en

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-24