Pirmininkavimas ES Tarybai

PIRMININKAVIMAS ROTACIJOS TVARKA

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis, vadinamose trijų valstybių narių grupėse. Ši sistema buvo nustatyta Lisabonos sutartimi 2009 m. Trijų valstybių narių grupė nustato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustatydama temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų valstybių parengia savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą.

Pirmininkavimo Tarybai eilės tvarka iki 2030 m.

 

PORTUGALIJOS pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai

2021 m. pirmąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos prioritetai:

 • Atspari Europa
 • Žalia Europa
 • Skaitmeninė Europa
 • Socialinė Europa
 • Globali Europa

 

Portugalijos pirmininkavimo prioritetai aplinkos ir klimato kaitos srityse:

 • Klimato kaita
 • Žiedinė ekonomika
 • Bioįvairovė
 • Nulinė tarša ir cheminės medžiagos
 • Horizontalūs klausimai

 

Planai aplinkos srityje:

Žiedinė ekonomika

1. Baterijų ir baterijų atliekų reglamentas

2. Atliekų vežimo reglamento peržiūra

Bioįvairovė

1. Tarybos išvados dėl ES pozicijos Bioįvairovės konvencijos šalių susitikimui (COP15)

2. Tarybos išvados dėl Europos Audito Rūmų ataskaitos "Jūros aplinka: ES apsauga – plati, bet ne išsami"

3. EK komunikatas dėl ES miškų strategijos 

4. FLEGT reglamento pakeitimas

Nulinė tarša ir cheminės medžiagos

1. Tarybos išvados dėl Cheminių medžiagų strategijos

2.  EK komunikatas dėl Nulinės taršos veiksmų plano

3.  Patvariųjų organinių teršalų reglamento peržiūra

 Horizontalūs klausimai

1. 8-oji aplinkosaugos veiksmų programa

2. Europos semestro žalinimas

3. Orhuso reglamento pakeitimas

4. Europos Audito rūmų specialioji ataskaita dėl teršėjas moka principo taikymo

5. ES metano strategija

 

Planai klimato kaitos srityje:

1. Europos klimato reglamentas

2. Jūrinio transporto išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reglamento pakeitimas

3. EK komunikatas dėl Klimato pakto   

4. ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

5. ES klimato ir energetikos tikslų iki 2030 m. (Fit for 55% package) teisėkūros pasiūlymai (ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) direktyvos, Pastangų pasidalinimo reglamento dėl ES VN ŠESD mažinimo tikslų ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) reglamento pakeitimai ir kt.)

6. Europos Audito rūmų specialioji ataskaita dėl klimato kaitos ir žemės ūkio

 

ES aplinkos ministrų susitikimai:

 • Neformalus aplinkos ministrų susitikimas balandžio 23 d., Evoroje (Portugalija)
 • ES Aplinkos tarybos: kovo 18 d.  Briuselyje ir birželio 21 d. Liuksemburge

 

Kovo 18 d. Aplinkos taryboje:

Bus tvirtinamas:

 • Bendrasis požiūris dėl 8-osios Aplinkos veiksmų programos
 • Tarybos išvados dėl Cheminių medžiagų strategijos

Vyks pasikeitimas nuomonėmis:

 • Dėl Baterijų ir baterijų atliekų reglamento  
 • Dėl Europos semestro žalinimo Atsigavimo ir atsparumo planų kontekste
 • Dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos

 

Birželio 21 d. Aplinkos taryboje:

Bus tvirtinamas:

 • Bendras požiūris dėl Baterijų ir baterijų atliekų reglamento (arba bus pristatyta pažangos ataskaita)
 • Tarybos išvados dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos

Vyks pasikeitimas nuomonėmis:

 • Komunikatas dėl Nulinės taršos veiksmų plano

EK pristatys:

 • ES klimato ir energetikos tikslų iki 2030 m. teisėkūros pasiūlymus (Fit for 55% package)
 • Atliekų vežimo reglamento pakeitimą
 • ES miškų strategiją

 

Daugiau informacijos apie Portugalijos pirmininkavimą ES Tarybai: https://www.2021portugal.eu/en/

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-15