Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

 

SĄJUNGAI SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ INVAZINIŲ SVETIMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

2016 m. liepos 13 dieną patvirtinas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL 2016 L 189/4) (toliau - Sąjungos sąrašas). Šis Sąjungos sąrašas yra pirmasis ir į jį yra įrašytos 37 invazinės gyvūnų ir augalų rūšys. 2017 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1263 Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas papildytas 12 rūšių. Šias invazines rūšis laikyti, veisti, auginti, dauginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką griežtai draudžiama. Naudoti gyvu gyvūnus, gyvybingus augalus, grybus ir mikroorganizmus bei gyvybingas jų dalis, kai šios rūšys įtrauktos į Sąjungos sąrašą, leidžiama tik gavus leidimą moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje arba tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės interesais, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus.

Kadangi Sąjungos sąraše yra gyvūnų ir augalų rūšių, kurias privatūs asmenys, zoologijos ir botanikos sodai bei kiti asmenys augina, laiko, veisia ar kitaip naudoja, Europos Komisija šių rūšių savininkams nustatė pereinamuosius laikotarpius, kad jie galėtų įgyvendinti Reglamente nurodytas sąlygas. Asmenimas, kurie nekomerciniais tikslais laiko gyvūnus augintinius ir jie yra įtraukti į ši Sąjungos sąrašą, tuos gyvūnus leidžiama laikyti iki natūralios jų mirties ir vežti į Sąjungą, iš Sąjungos arba per Sąjungos teritoriją, jei gyvūnus turėjo dar prieš įtraukiant juos į Sąjungos sąrašą ir gyvūnai yra laikomi uždaroje valdoje ir imtasi visų priemonių, kad jie nesidaugintų ir neištrūktų į laisvę.

Asmenims, kurie laiko invazines rūšis komerciniais tikslais, ir jas įsigijo prieš tas rūšis įtraukiant į Sąjungos sąrašą: 1. leidžiama ne ilgiau kaip 2 metus nuo konkrečios rūšies įtraukimo į Sąjungos sąrašą laikyti ar vežti tos rūšies gyvus egzempliorius arba galinčias daugintis jų dalis, siekiant juos (jas) parduoti arba perduoti asmenims, kuriems yra išduotas Leidimas naudoti invazines rūšis moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje, jei egzemplioriai laikomi uždaroje valdoje ir vežami uždarame konteineryje, ir jei sudarytos visos sąlygos, kad tie egzemplioriai negalėtų daugintis ar ištrūkti į laisvę, arba tuos egzempliorius sunaikinti nesukeliant kančios siekiant išeikvoti jų išteklius vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka; 2. gyvus egzempliorius parduoti arba perduoti asmenims nekomerciniais tikslais leidžiama 1 metus po jų įtraukimo į Sąjungos sąrašą, jei egzemplioriai laikomi uždaroje valdoje ir vežami uždarame konteineryje ir sudarytos visos sąlygos, kad tie egzemplioriai negalėtų daugintis ar ištrūkti į laisvę. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nuterimu Nr. 475 "Dėl Kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 taikymą, paskyrimo", LR žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotoms institucijoms, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos, Valstybinę augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūrai ir LR aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams pagal kompetenciją paskirtos funkcijos, reikalingos įgyvendinti 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo nuostatas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-18