Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 22)

2015 m. rugsėjo 14 d.

Pocaičių tvenkinys; kodas 16050213; 1,1 ha; Jurbarko r.

Eva Kasparavičienė

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas), laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.  

2. Vietos gyventojams, gyvenantiems iki 1 km atstumu nuo Pocaičių tvenkinio leidžiama žvejoti turint žvejybos ploto naudotojo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą.

3. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 3 lydekas (didesnes kaip 60 cm), 2 lynus (didesnius kaip 30 cm) ir 1 karpį (didesnį kaip 50 cm). Sugautas mažesnes nei leidžiama paimti žuvis ir visus baltuosius amūrus bei plačiakakčius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį. Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

4. Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.

5. Draudžiama masalui naudoti gyvą žuvelę, žvejoti skrituliais.

6. Išduodamų Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų maksimalus skaičius neribojamas.

7. Be Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų žvejoti turi teisę nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys ir vietos gyventojai, žvejojantys be Leidimo, visas sugautas lydekas, lynus, karpius, amūrus ir plačiakakčius privalo nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

8. Žvejojantys asmenys (įskaitant vietos gyventojus ir asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti jam duomenis apie sugautas žuvis.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Aplinkos ministerijai kasmet iki sausio 15 d. teikti informaciją apie išduotų žvejybos leidimų skaičių, jų kainą ir sugautų žuvų kiekį.  

2. Išduoti Leidimus, o vietos gyventojams, gyvenantiems iki 1 km atstumu nuo Pocaičių tvenkinio – mėgėjų žvejybos leidimus (mėgėjų žvejybos leidimų kaina negali būti didesnė už leidimų žvejoti vandens telkiniuose į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba kainą).

3. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir žvejybos leidimų kainas. 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 

Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28