PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. D1-435 redakcija)

 

 

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

 

I Skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.

2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje ir privačiuose dirbtiniuose vandens telkiniuose.

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kai siekiama pagerinti vandens telkinių ekologinę būklę, įgyvendinant Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, Taisyklės žvejybai taikomos tiek, kiek tai nurodyta Taisyklių 7 priede. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja teisės aktai, nurodyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme.

 

II Skyrius

sąvokos

 

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm, ne platesnė kaip 50 cm ir ne aukštesnė kaip 50 cm gaudyklė;

4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

4.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme ir kituose mėgėjų žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III Skyrius

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

 

5. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius, iš jų ne daugiau kaip 2 įrankius (Kuršių mariose – 3 įrankius), kuriais žvejojama masalui naudojant žuvelę ar jos gabalėlį. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų ir seliavų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys, išskyrus plekšnes, nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

6. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, sterkų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų siauražnyplių vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.

7. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Uodo trūklio lervas leidžiama gaudyti ir kitokiu įrankiu, į kurį negali pakliūti žuvys ar vėžiai. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“, įrašytas žuvis. Mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose, kurie naudojami kaip žvejybos plotai, uodo trūklio lervas leidžiama gaudyti tik sutikus žvejybos ploto naudotojui, turint jo išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, kuriame nurodyta teisė gaudyti uodo trūklio lervas.

8. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 6 punkte nurodytų apribojimų (jei po varžybų kiekvienas žvejys atgal į tą patį vandens telkinį paleidžia žuvis, viršijančias vienos žvejybos metu leidžiamą sugauti žuvų kiekį) gavus suderinimą raštu iš:

8.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

8.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su AAD;

8.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

9. Draudžiama veikla:

9.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių, naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš vandens telkinių, nesilaikant 9.3 papunkčio reikalavimų, vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, įrankiais ar masalais, kuriais tuo metu toje vietoje žvejoti draudžiama ar nustatyta tvarka neįgijus teisės žvejoti tokiais įrankiais ir masalais, pažeidžiant Taisyklių 11.1, 11.2 ir 11.4 papunkčių reikalavimus, žvejoti kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais, bučiukais ar samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių žuvis nei siauražnypliai, žymėtieji ir rainuotieji vėžiai (toliau – draudžiami žvejybos būdai);

9.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;

9.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl Plombos aprašymo patvirtinimo bei Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, privalo pranešti apie tai AAD telefonu 8(5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;

9.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą, ir Taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose išvardintas žuvis;

9.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius;

9.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje ar nemokamos žvejybos teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;

9.7. prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;

9.8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

10. Draudžiama žvejoti:

10.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

10.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

10.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;

10.4. siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti. Šiais įrankiais sugautos visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;

10.5. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;

10.6. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;

10.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų), išskyrus vėžių, įrašytų į Invazinių rūšių sąrašą, gaudymą;

10.8. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;

10.9. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;

10.10. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

10.11. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

10.12. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose;

10.13. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse;

10.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

10.15. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose;

10.16. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose;

10.17. nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;

10.18. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 25 d. Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę;

10.19. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu);

10.20. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d. Šventosios upėje nuo Dagios žiočių iki Kavarsko užtvankos naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę;

10.21. tvenkiniuose jų vandens išleidimo metu, kai numatyta visiškai išleisti vandenį;

10.22. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos natūralios kilmės masalais ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį kabliuką;

10.23. Neryje nuo saulės laidos iki patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) nuo kovo 20 d. iki balandžio 20 d.

11. Draudžiama gaudyti:

11.1. šių rūšių žuvis:

11.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

11.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

11.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

11.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);

11.1.5. nėgių vingilius;

11.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

11.1.7. sterles (Acipencer ruthenus);

11.1.8. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų gyvūnų sąrašas), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;

11.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis ir vėžius:

11.2.1. lašišas (Salmo salar);

11.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

11.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

11.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

11.2.5. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus);

11.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

11.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

11.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

11.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

11.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

11.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

11.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

11.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

11.3.8. lydekas (Esox lucius) 50 cm;

11.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

11.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

11.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

11.3.12. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

11.3.13. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

11.3.14. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

11.3.15. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

11.3.16. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

11.3.17. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

11.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

11.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

11.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

11.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

11.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

11.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

11.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

11.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

11.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

11.4.9. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

11.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose);

11.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

12. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 11 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

13. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius.

131. Šešupės upėje tarp užtvankų Marijampolės m. Marių g. ir Užtvankos g. privaloma paleisti visus sugautus vaivorykštinius upėtakius.

14. Visi 10 ir 11 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Asveja

Molėtų

Švenčionių

982,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

4.

Drūkšiai

Ignalinos

Zarasų

4622,2

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

 

6.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

 

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

 

IV Skyrius

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

 

17. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių rūšių sąraše esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

18. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

20.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

20.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

20.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

20.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

20.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti AAD arba Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).

21. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

 

_________________

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

1 priedas

 

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

1.

Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos

2.

Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

3.

Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos

4.

Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis

5.

Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka

6.

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba

7.

Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai

 

_________________

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

2 priedas

 

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Baseinas

1.

Avirė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

2.

Bilsinyčia

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

3.

Dievogala

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

4.

Gauja

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

5.

Karklė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

6.

Kerupė

Dievogala

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

7.

Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

8.

Mara

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

9.

Medukštėlė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

10.

Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

11.

Ova

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

12.

Ratnyčia

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

13.

Rėvuona

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

14.

Samė

Verknė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

15.

Skirpstauja

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

16.

Strūzda

Verknė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

17.

Šustis

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

18.

Šyša (aukščiau Katyčių)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

19.

Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

20.

Viešvilė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

21.

Žvirgždė

Karklė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

22.

Beržūna

Šalčia

Merkio

23.

Beržupis

Merkys

Merkio

24.

Cirvija

Merkys

Merkio

25.

Derežna

Merkys

Merkio

26.

Derežnytė

Merkys

Merkio

27.

Duobupis D

Merkys

Merkio

28.

Geluža

Merkys

Merkio

29.

Graužupis

Merkys

Merkio

30.

Grūda

Merkys

Merkio

31.

Lukna

Merkys

Merkio

32.

Maltupis

Šalčia

Merkio

33.

Mažoji Kena

Merkys

Merkio

34.

Nedzingė

Merkys

Merkio

35.

Pasgrinda

Verseka

Merkio

36.

Skroblus

Merkys

Merkio

37.

Spengla

Merkys

Merkio

38.

Taurupis

Verseka

Merkio

39.

Turė

Merkys

Merkio

40.

Ūla

Merkys

Merkio

41.

Uosupis

Ūla

Merkio

42.

Vardauka

Merkys

Merkio

43.

Verseka

Merkys

Merkio

44.

Bezdonė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

45.

Bražuolė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

46.

Dūkšta

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

47.

Juodė

Vokė

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

48.

Kamaja

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

49.

Kena

Vilnia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

50.

Laukysta

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

51.

Lokys

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

52.

Lomena

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

53.

Manierka

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

54.

Mozūriškanka

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

55.

Musė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

56.

Nemenčia

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

57.

Riešė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

58.

Rudamina

Vokė

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

59.

Saidė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

60.

Strūna

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

61.

Strūna

Strečia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

62.

Šešuva

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

63.

Taurija

Vilnia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

64.

Veršupis

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

65.

Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

66.

Žalesa

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

67.

Žiežmara

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

68.

Jusinė

Žeimena

Žeimenos

69.

Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)

Žeimena

Žeimenos

70.

Luknelė

Žeimena

Žeimenos

71.

Mera

Žeimena

Žeimenos

72.

Peršokšna

Lakaja

Žeimenos

73.

Petruškė

Žeimena

Žeimenos

74.

Saria

Žeimena

Žeimenos

75.

Skerdiksna

Žeimena

Žeimenos

76.

Skirda

Žeimena

Žeimenos

77.

Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)

Šventoji

Šventosios

78.

Grabuosta

Siesartis

Šventosios

79.

Nevėža

Virinta

Šventosios

80.

Pelyša

Šventoji

Šventosios

81.

Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)

Šventoji

Šventosios

82.

Storė

Šventoji

Šventosios

83.

Taurožė

Šventoji

Šventosios

84.

Virinta (Klabinių užtvanka- žiotys)

Šventoji

Šventosios

85.

Želva

Siesartis

Šventosios

86.

Dratvinys

Dubysa

Dubysos

87.

Gynėvė

Dubysa

Dubysos

88.

Kirkšnovė

Dubysa

Dubysos

881.

Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys)

Dubysa

Dubysos

89.

Lapišė

Dubysa

Dubysos

90.

Luknė

Dubysa

Dubysos

91.

Mūkė

Dubysa

Dubysos

92.

Šventupis

Dubysa

Dubysos

93.

Agluona

Šešuvis

Jūros

94.

Aitra

Jūra

Jūros

95.

Akmena

Jūra

Jūros

96.

Ančia

Šešuvis

Jūros

97.

Apusinas

Šešuvis

Jūros

98.

Balčia

Šešuvis

Jūros

99.

Bebirva

Šaltuona

Jūros

100.

Bremena

Akmena

Jūros

101.

Egluona

Agluona

Jūros

102.

Ežeruona

Jūra

Jūros

103.

Giluvė

Jūra

Jūros

104.

Irtuona

Ežeruona

Jūros

105.

Ižnė

Akmena

Jūros

106.

Lokysta

Jūra

Jūros

107.

Šaltuona

Šešuvis

Jūros

108.

Šešuvis

Jūra

Jūros

109.

Šunija

Jūra

Jūros

110.

Trišiūkštė

Šešuvis

Jūros

111.

Upyna

Šešuvis

Jūros

112.

Upynikė

Trišiūkštė

Jūros

113.

Vėžus

Jūra

Jūros

114.

Agluona

Minija

Minijos

115.

Aisė

Veiviržas

Minijos

116.

Alantas

Minija

Minijos

117.

Ašva

Veiviržas

Minijos

118.

Babrungas

Minija

Minijos

119.

Blendžiava

Salantas

Minijos

120.

Didžioji Sruoja

Minija

Minijos

121.

Dirsteika

Veiviržas

Minijos

122.

Gerdaujė

Minija

Minijos

123.

Graumena

Šalpė

Minijos

124.

Judrė

Graumena

Minijos

125.

Kapupis

Sausdravas

Minijos

126.

Karkluoja

Alantas

Minijos

127.

Lukna

Minija

Minijos

128.

Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)

Nemunas

Nemuno

129.

Mišupė

Minija

Minijos

130.

Pala

Minija

Minijos

131.

Salantas

Minija

Minijos

132.

Šalpė

Veiviržas

Minijos

133.

Sausdravas

Minija

Minijos

134.

Šilupis

Sausdravas

Minijos

135.

Skinija

Minija

Minijos

136.

Šlužmė

Veiviržas

Minijos

137.

Šviekšnelė

Ašva

Minijos

138.

Trumpė

Želsva

Minijos

139.

Upita

Šlužmė

Minijos

140.

Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)

Minija

Minijos

141.

Vieštovė

Minija

Minijos

142.

Žvelesys

Ašva

Minijos

143.

Žvelsa

Minija

Minijos

144.

Apšė

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

145.

Babrūnė

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

146.

Bonalė

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

147.

Darba

Žyba

Lietuvos pajūrio upių

148.

Degalas

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

149.

Juodupis

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

150.

Kaltis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių

151.

Kulšė

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

152.

Luknė

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

153.

Luoba

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

154.

Ringelis

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

155.

Sartis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių

156.

Šata

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

157.

Smeltalė

Kuršių marios

Lietuvos pajūrio upių

158.

Žyba

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

159.

Lūšė

Venta

Ventos

160.

Šerkšnė

Venta

Ventos

161.

Višetė

Venta

Ventos

 

_________________

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

3 priedas

 

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

 

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

1.

Neris

nuo Jonavos J. Ralio g. tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

4.

Šventoji

nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

 

___________________

 

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

4 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 25 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Vieta

1.

Neris

Nemunas

nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje

nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

2.

Žeimena

Neris

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

Neris

nuo žiočių iki Kenos žiočių

4.

Šventoji

Neris

nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį

5.

Siesartis

Šventoji

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

Šventoji

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

Nemunas

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Neteko galios nuo 2020-04-16

9.

Jūra

Nemunas

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

10.

Minija

Nemunas

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

11.

Veiviržas

Minija

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

12.

Šventoji (pajūrio)

Baltijos jūra

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki Luknės žiočių

13.

Akmena–Danė

Kuršių marios

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

 

_________________

 

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

5 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Neris

Nuo Žirmūnų tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto

Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn

Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių

Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Nuo geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių

2.

Šventoji

Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn

Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn

3.

Jūra

Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn

Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn

4.

Minija

Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn

Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn

Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn

5.

Žeimena

Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn  

Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

 

___________________

 

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

6 priedas

 

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO  liepos 1 D. IKI  GRUODŽIO 1 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Nemunas

Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą

150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių

Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių

Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą

nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių

 

_________________

 

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

7 priedas

 

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

 

Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Kodas

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alovė

Alytaus

10030540

73,7

 

2.

Biržulis

Telšių

30040060

114,2

Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos.

3.

Ilgės

Elektrėnų

Kaišiadorių

10040880

154,2

Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos.

4.

Ilmėdas

Molėtų

12131528

79,0

 

5.

Kalvių

Kaišiadorių

10030841

180,8

 

6.

Kiementas

Molėtų

12232129

98,6

 

7.

Lūkstas

Telšių

30030063

1000,9

 

8.

Mosėdžio I tv.

Skuodo

20050100

75,5

 

9.

Neveiglas

Alytaus

11040132

61,0

 

10.

Paršežeris

Šilalės

30030062

193,4

 

11.

Riešė

Vilniaus

12030111

85,2

Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.

12.

Širvys

Vilniaus

12040470

85,1

 

13.

Švenčius

Kaišiadorių

10031139

51,0

 

14.

Šventas

Švenčionių

12140419

61,0

Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.

15.

Veisiejis

Lazdijų

10040071

765,2

Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.

 

___________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato subjektus, organizuojančius limituotą žvejybą, reglamentuoja jos organizavimo ir vykdymo tvarką, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarką, nustato limituotos žvejybos objektus, duomenų apie limituotos žvejybos metu sugautas žuvis teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai galioja visuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės vidaus vandenyse.

3. Saugomose teritorijose limituotą žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.2. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje kuriame vykdoma limituota žvejyba.

5. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Limituota žvejyba gali būti organizuojama žvejoti:

6.1. mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais:

6.1.1. saugomų ir globojamų rūšių žuvų žvejybai;

6.1.2. intensyviai veisiamas žuvis, įveistas vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai;

6.1.3. vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama;

6.2. nestandartiniais įrankiais ir būdais.

7. Limituota žvejyba neorganizuojama valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) nustatyta tvarka vykdoma verslinė žvejyba.

8. Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą. Žuvų išteklių tyrimai atliekami vadovaujantis Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

III SKYRIUS

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMAS, SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

9. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, ar privačiuose vandens telkiniuose limituotą žvejybą norintys organizuoti žvejybos plotų naudotojai ar vandens telkinių savininkai (toliau – žvejybos ploto naudotojai) pateikia Aplinkos ministerijai:

9.1. atliktų ne anksčiau kaip prieš 5 metus žuvų išteklių tyrimų duomenis, kuriuose turi būti trumpa vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, matmeninės (amžinės) ir rūšinės struktūros, metinės produkcijos duomenys, šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijos dėl limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, kuriose nurodoma:

9.1.1. žuvų, kurių žvejybą siūloma limituoti, leidžiamas sugauti kiekis ir minimalus ar maksimalus dydis;

9.1.2. maksimalus žvejybos leidimų limituotai žvejybai kiekis per metus;

9.1.3. leidžiamas per vieną žvejybą arba per parą sugauti žuvų kiekis;

9.1.4. leidžiami naudoti masalai;

9.1.5. limituotos žvejybos laikas ir vietos;

9.1.6. rekomenduojamų įveisti žuvų rūšys, amžius ir kiekis, įveisimo periodiškumas leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimo laikotarpiu;

9.1.7. kitos limituotos žvejybos sąlygos;

9.2. prašymą organizuoti limituotą žvejybą.

91. Jeigu žuvų išteklių tyrimai atlikti nesilaikant Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo reikalavimų, nepateiktos visos Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytos rekomendacijos arba mokslinių tyrimų išvados prieštarauja aplinkos apsaugos teisės aktams, į tokių tyrimų rekomendacijas neatsižvelgiama ir apie tai raštu informuojamas žvejybos ploto naudotojas.

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar vandens telkinio valdytojo ir žvejybos ploto naudotojo pasirašytame atitinkamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plane (toliau – tvarkymo planas) žuvų įveisimo kiekis atitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytas žuvų įveisimo normas. Jei tvarkymo plane nurodytas žuvų įveisimo kiekis atitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytą žuvų įveisimo kiekį, per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau – Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti. Jeigu tvarkymo plane pageidaujamos įveisti žuvų rūšys ir kiekis neatitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytų žuvų įveisimo normų, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją siūlydama patvirtinti naują tvarkymo planą. Patvirtintą tvarkymo planą limituotai žvejybai galima keisti tik raštu suderinus su Aplinkos ministerija.

101. Jeigu vandens telkinio, kuriame norima organizuoti limituotą žvejybą, tvarkymo plane nurodyta vandens telkinį žuvinti lydekomis ar sterkais, limituota žvejyba tokiame vandens telkinyje galima tik įžuvinus jį paaugintomis ir didesnėmis lydekomis ar sterkais.

11. Aplinkos ministerija turi teisę siūlyti kitokias, nei žuvų išteklių tyrimus atlikusio asmens rekomenduojamos, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, taip pat nustatyti reikalavimus žvejybos ploto naudotojui.

12. Žvejybos ploto naudotojas, pasirašęs Žvejybos sąlygų projekte, kad sutinka su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais, grąžina jį Aplinkos ministerijai arba pateikia argumentuotą raštą, kodėl nesutinka su pateiktomis limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais.

13. Su žvejybos ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos patvirtinamos aplinkos viceministro parašu ir paskelbiamos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

131. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, įsigalioja po 6 mėnesių nuo tvarkymo plano patvirtinimo. Įsigaliojimo data įrašoma Limituotos žvejybos reguliavimo priemonėse ir sąlygose. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimas neatidedamas, jei į vandens telkinį laikantis limituotai žvejybai nustatytos žuvų įveisimo normos įveisiamos didesnės, nei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytas mažiausias leidžiamas gaudyti dydis, žuvys.

Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS) pažymi, kad tame vandens telkinyje vykdoma limituota žvejyba, ir užpildo ALIS žvejo mėgėjo kortelių išdavimui reikalingą formą, suvesdama limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, esant poreikiui jas atnaujina.

132. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos gali būti atšaukiamos:

13.2.1. žvejybos ploto naudotojui pateikus atitinkamą prašymą Aplinkos ministerijai ir gavus jos pritarimą;

13.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus leidimą naudoti žvejybos plotą vandens telkinyje, kuriame organizuojama limituota žvejyba;

13.2.3. Aplinkos ministerijos sprendimu, gavus informaciją apie tai, kad vandens telkinio žvejybos ploto naudotojas yra nubaustas už leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų arba limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nevykdymą.

133.Aplinkos ministerija 132 punkte numatytais atvejais informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą apie tai, kad limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos panaikintos. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi tokią informaciją, pašalina iš ALIS to vandens telkinio limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.

14. Neteko galios nuo 2019-09-16

15. Jei žvejybos plotų naudotojai, kurie organizuoja limituotą žvejybą, pažeidžia aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos per 15 kalendorinių dienų nuo administracinės nuobaudos įsigaliojimo raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

16. Limituota žvejyba valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus, organizuojama Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiems vandens telkiniams nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas. Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas ALIS suveda Aplinkos apsaugos agentūra, užpildydama žvejo mėgėjo kortelių išdavimui reikalingą formą, esant poreikiui jas atnaujina.

17. Teisė limituotai žvejybai įgyjama:

17.1. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus žvejo mėgėjo kortelę arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys, turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, patvirtinimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už mėgėjų žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už mėgėjų žvejybos leidimą sumokėtą sumą, jei likęs mėgėjų žvejybos leidimo galiojimo laikas ilgesnis kaip 20 dienų.

Asmenys, turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, atšaukimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos.

17.3. privačiame vandens telkinyje, kuriuose organizuota limituota žvejyba – įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

18. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be žvejo mėgėjo kortelės ar mėgėjų žvejybos leidimo limituotai žvejybai, gali būti nustatytos kitokios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2014-06-05

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Vykdant limituotą žvejybą, iki sugaunamas limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų rūšių normą, išskyrus limituotą žvejybą Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

20. Žvejo mėgėjo kortelė ar mėgėjų žvejybos leidimas limituotai žvejybai galioja tik joje/jame nurodytam asmeniui ir joje/jame nurodytoje žvejybos vietoje. Žvejoti lašišas ir šlakius leidžiama tik turint tame vandens telkinyje galiojančią žvejo mėgėjo kortelę, skirtą lašišų ir šlakių žvejybai.

21. Gabenant limituotos žvejybos metu sugautas lašišas ir šlakius, gabenimo metu privaloma turėti jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

22. Draudžiama prekiauti limituotos žvejybos metu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais.

23. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

I. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA SAUGOMŲ IR GLOBOJAMŲ ŽUVŲ RŪŠIŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų). Nuo gruodžio 26 d. iki balandžio 30 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) lašišas ir šlakius žvejoti draudžiama. Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) žvejoti 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose draudžiama. Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. žvejoti leidžiama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu info@am.lt, faksu (8-5) 266 2707 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) arba per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą nurodant žvejybos datą, upės ruožą, kuriame sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies rūšį, kiekį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis. Ataskaitą galima pateikti ir SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) nurodant rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA), kiekį ir žvejo mėgėjo kortelės numerį, pvz., ALIS_leidimo numeris_žuvies kodas ir kiekis (ALIS 1999987 LAS1).

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės, gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės, išskyrus Nemuną ir Nerį žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto, kur asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Limituota lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo gruodžio 26 d. iki balandžio 30 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki Vilkijos perkėlos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

12.

Venta

nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

13.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

14.

Širvinta (Šventosios intakas)

visa upė

100

15.

Musė (Neries intakas)

visa upė

100

16.

Virinta

visa upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Neris

nuo žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto ir

nuo Žirmūnų tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

neribojamas

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

150

4.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

neribojamas

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

300

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

13.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodytose upių vietose. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos draudžiama žvejoti natūralios kilmės masalais ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį kabliuką.

 

2. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota sykų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama natūralios kilmės ar dirbtiniais masalais (bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 12 vienetų). Žvejybos laikas – nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 sykus.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

mėnesiui

1.

Platelių ež.

Plungės r.

1181,5

100

50

30

2.

Galvės ež.

Trakų r.

361,1

70

30

20

3.

Vištyčio ež.

Vilkaviškio r.

39,8

100

50

30

 

3. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota upinių nėgių žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis iki 10 mm. Žvejybos laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Draudžiama žvejoti arčiau kaip 50 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų) ir šliuzų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei (7 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 10 vnt. upinių nėgių.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių

10

10

2.

Šventoji (pajūrio)

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki kelio A13

15

5

3.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Lankupių kaimo ribose

50

30

4.

Akmena–Danė

nuo žiočių iki kelio A13

20

10

5.

Nemunas

nuo Paleičių k. iki Šilininkų k.

20

15

6.

Kuršių marios

nuo Šturmų uosto iki Ventės rago

20

15

 

II. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA NESTANDARTINIAIS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS, SĄRAŠAS IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

4. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota stintų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo.

Žvejybos laikas – nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 15 kg stintų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai arba savaitei (7 d.).

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Tenenio upės žiočių

10

5

2.

Atmata

nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio

30

20

3.

Aukštumalė

nuo Atmatos iki pirmojo tilto

10

5

4.

Pakalnė

nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje

10

5

5.

Skirvytė

nuo 1, 2 ir 3 gelžbetonių krantinių

100

50

6.

Nemunas

Senvagė ties Galzdonų sala

20

10

 

 

5. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota povandeninė žūklė, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje).

Draudžiama vykdyti povandeninę žūklę:

neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro;

neturint su savimi peilio;

paplūdimiuose ir arčiau, kaip 50 m nuo jų.

Draudžiama naudoti:

ilgesnius kaip 120 cm povandeninės žūklės šautuvus;

strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm;

kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei naudoti dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės dienai, savaitei (7 d.) ar mėnesiui (30 d.), suteikiančios teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose ežeruose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

Žvejybos vietos:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

4.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

 

6.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

 

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VANDENS TELKINIUOSE, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA RIBOJAMA, REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

6. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų. Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį, išskyrus žvejojant polderiuose.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai.

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, ir Kniaupo įlanką.

neribojamas

 

 

7. Limituotos žvejybos Žuvinto biosferos rezervato gamtiniame rezervate reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejyba leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d. kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

Žvejo mėgėjo kortelės išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Telkinio plotas, ha

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Žuvinto ež.

971,2

 

nustatytos Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkoje

neribojamas

 

 

8. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Merkio upėje aukščiau Ožkelaičių tilto.

Žvejoti leidžiama nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų. Žvejo mėgėjo kortelės išduodamos parai.

Žvejyba pradedama ne anksčiau kaip 1 valanda iki saulės patekėjimo ir užbaigiama ne vėliau kaip 1 valanda po saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje).

Žvejoti leidžiama tik dirbtiniais ir augalinės kilmės masalais.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip du marguosius upėtakius (ne mažesnius kaip 30 cm ir ne didesnius kaip 40 cm) ar du kiršlius (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Papildomai leidžiama sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis leidžiamą kitų žuvų kiekį.

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis nustatytas leidžiamas gaudyti lydekų dydžio apribojimas netaikomas. Draudžiama paleisti atgal į upę bet kokio dydžio sužvejotas lydekas ir vaivorykštinius upėtakius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei. Žvejybos vietos ir per parą išduodamų žvejo mėgėjo kortelių limitas:

Vandens telkinys

Žvejybos vieta

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Merkio upė

Nuo Ožkelaičių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

Parai

Savaitei

25

5

 

 

IV. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA INTENSYVIAI VEISIAMŲ ŽUVŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

9. Intensyviai veisiamų karpių limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius. Asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių – turėdami žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamos žvejybos teisę, gali žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie naudojami plėšriųjų žuvų žvejybai.

Viena žvejo mėgėjo kortelė suteikia teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose vandens telkiniuose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

 

Žvejybos vietos:

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

 

Savivaldybė

 

Telkinio plotas, ha

1.

Talokių ež.

Alytaus r.

11,6

2.

Kavalio ež.

Alytaus r.

140,4

3.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

4.

Papilio tv.

Biržų r.

84,2

5.

Volungiškių tv.

Jurbarko r.

79,0

6.

Juodeikių tv.

Mažeikių r.

236,9

7.

Kernų tv.

Skuodo r.

77,8

8.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

9.

Akmenos tv.

Vilniaus  r.

14,6

10.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7

 

Pastaba. Šiuose vandens telkiniuose nuo ledo galima žvejoti be žvejo mėgėjo kortelės – turint žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę.

 

_________________

 

 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų vandens telkinyje, kuriame išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, ar privačiame vandens telkinyje forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR.    )

 

20    m.__________________ d.

(limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo data)

 

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

_________________________________________________________________

Žvejybos ploto naudotojas/ vandens telkinio savininkas (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

 

 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui/ vandens telkinio savininkui:

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais sutinku________________________________________________________

(žvejybos ploto naudotojo/ vandens telkinio savininko parašas, vardas, pavardė)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

Aplinkos viceministras ___________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-27