Žalieji pirkimai

Žaliasis pirkimas – toks pirkimas, kai pirkimo vykdytojas įrašo į pirkimo dokumentus visus pirkimo objektui tinkančius Aplinkos ministerijos nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, pasirinkdamas prekes, paslaugas ir darbus ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindamas kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos pagerinti aplinkos apsaugą, imasi priemonių, kurios ribotų atliekų susidarymą, skatintų švarias technologijas ir gamybą produktų, kurie gali būti perdirbami ir pakartotinai naudojami.

Atlikus žaliąjį pirkimą, įsigyjamas produktas, kuris, palyginti su kitu tą pačią funkciją atliekančiu produktu, pasižymi tuo, kad:

 • jam pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka;
 • jam pagaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;
 • jis turi mažiau ar visai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;
 • jis tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, neteršia aplinkos ir nepavojingas sveikatai;
 • jis ar jo sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų;
 • virtęs atliekomis yra tinkamas perdirbti.

Perkančiosios organizacijos privalo atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, privačios verslo įmonės tai gali daryti savanoriškai.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ NUSTATYMAS PIRKIMO DOKUMENTUOSE

Perkančioji organizacija ir perkantieji subjektai aplinkos apsaugos kriterijus gali suformuluoti:

 • apibūdindami pirkimo objektą (techninėse specifikacijose);
 • nustatydami minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus;
 • nustatydami tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus (išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį arba produkto gyvavimo ciklo sąnaudas);
 • nustatydami pirkimo sutarties sąlygas.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO BŪDAI

Perkančioji organizacija ir perkantieji subjektai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal:

 • kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus;
 • sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, aprašytą Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnyje ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 65 straipsnyje;
 • kainą.

Teisės aktai, reglamentuojantys žaliuosius viešuosius pirkimus

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠAS.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO APRAŠAS.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme išskiriamos pagrindinės nuostatos, susijusios su žaliųjų pirkimų vykdymu.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme išskiriamos šios pagrindinės nuostatos, susijusios su žaliųjų pirkimų vykdymu.

Data

Rūšis

Numeris

Pavadinimas

2017-08-22

Aplinkos ministro įsakymas

D1-672

Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas, aplinkos apsaugos kriterijas ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas.

2017-10-11

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

828

Nacionalinė žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programa.

2018-02-06

Aplinkos ministro įsakymas

D1-85

Žaliųjų pirkimų mokymo programa

2020-03-25

Aplinkos ministro įsakymas

D1-168

Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016−2020 metų priemonės

NAUDINGA INFORMACIJA

VYKDYTŲ ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS: 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m.

Europos Komisijos žaliųjų pirkimų svetainė

Pirmenybė žaliajam pirkimui! Žaliojo viešojo pirkimo vadovas

Viešųjų pirkimų tarnyba

Aplinkos apsaugos agentūra

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Žalieji pirkimai. Atmintinė verslui

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21