Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija

Lietuvos Respublikos Seimas 2012-11-06 nutarimu Nr. XI-2375 patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo politikos strategiją.

Strategijos paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato kaitos valdymo politiką, nustatyti trumpalaikius (iki 2020 m.), indikatyvius vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir ilgalaikius (iki 2050 m.) tikslus ir uždavinius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių srityse. Strategiją sudaro klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos dalys.

Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija anglų kalba.

Lankstinukas lietuvių ir anglų kalba „Lietuvos klimato kaitos valdymo politika ir jos įgyvendinimas“

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstituciniai veiklos planai:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2017.01.01)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2016.01.01)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2015.01.01)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (nuo 2014.04.19)

Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (nuo 2013.05.05)

Nacionalinio klimato kaitos komiteto tikslas – koordinuoti klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Svarbiausias Komiteto uždavinys – padėti užtikrinti veiksmingą Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijoje, jos Kioto protokole, Kioto protokolo Dohos pakeitime, Paryžiaus susitarime  ir su jais susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų, uždavinių ir priemonių jiems pasiekti įgyvendinimą.

Komiteto nariai yra ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų, asociacijų, mokslo ir studijų įstaigų atstovai, kompetentingi spręsti strateginius ir kitus svarbius uždavinius, susijusius su klimato kaitos valdymo nacionalinės politikos formavimu ir įgyvendinimu.

LR aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178  "Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo" aktuali redakcija (2018-10-05)

Komiteto posėdžių protokolai

2018 m. lapkričio 29 d. posėdis

 2016 m. vasario 11 d. posėdis

         Skaidrės - 2015 m. ataskaita ir 2016 m. sąmata

         Skaidrės - Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas

   2015 m. sausio 26 d. posėdis

   2014 m. sausio 14 d. posėdis

   2013 m. sausio 30 d. posėdis

   2012 m. vasario 10 d. posėdis

   2011 m. sausio 13 d. posėdis

   2010 m. balandžio 7 d. posėdis

   2009 m. birželio 23 d. posėdis

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-12