Informuojame, kad aplinkos ministras 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. D1-105 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo” priėmė sprendimą pradėti Akmenės, Biržų, Ignalinos, Kelmės, Kupiškio, Mažeikių, Pakruojo, Pasvalio, Šiaulių, Tauragės rajonų, Birštono ir Kauno miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūrą. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos rengimo organizatorius - Aplinkos ministerija (A. Jakšto g. 9, Vilnius), o rengėjas - Valstybinė miškų tarnyba (Pramonės pr. 11a, Kaunas).

Sprendime Valstybinei miškų tarnybai pavesta iki 2019 m. gegužės 2 d. parengti patikslintus Ignalinos, Tauragės rajonų, Birštono ir Kauno miesto savivaldybių, iki 2019 m. liepos 1 d. Akmenės, Biržų, Kelmės, Kupiškio rajonų savivaldybių, iki 2019 m. spalio 11 d.  Mažeikių, Pakruojo, Pasvalio, Šiaulių rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus.

Su sprendimu galima susipažinti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje www.am.lt arba Valstybinės miškų tarnybos puslapyje http://www.amvmt.lt

 

Aplinkos ministerija planuoja organizuoti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą siekiant pakeisti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius, nes siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Galiojančios Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius dėl miškų priskyrimo miškų grupėms irgi reikia keisti, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstyti Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvai.

Prašome susipažinti su teikiamu sprendimo ir planavimo tikslų dokumentu:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS KEITIMO

 

2019 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi, Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 12, 13 ir 26 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu ir įgyvendindamas Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinį planą 2016–2023 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-925 „Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2016–2023 metams patvirtinimo“:

  1.  Nusprendžiu keisti Šiaulių apskrities (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų savivaldybių ir Šiaulių miesto savivaldybės) miškų tvarkymo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Šiaulių apskrities (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų savivaldybių ir Šiaulių miesto savivaldybės) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo“.
  2.  Nustatau, kad planavimo tikslas – pakeisti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius ir schemą išdėstyti nauja redakcija.
  3.  Pavedu Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupei kontroliuoti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą, dalyvauti jos keitimo procese ir procedūrose.
  4. Įgalioju VĮ Valstybinių miškų urėdiją informuoti fizinius asmenis, juridinius asmenis ar jų padalinius, kitas organizacijas ar jų padalinius, kuriems dėl visuomenės (viešojo) intereso numatoma nustatyti papildomus žemės naudojimo ar ūkinės veiklos apribojimus, apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą – Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemą – registruotais laiškais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu.

 

Aplinkos ministras“

 

Prašome teikti pasiūlymus dėl planuojamos keisti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. p. info@am.lt) iki 2019 m. kovo 22 d.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PANEVĖŽIO APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS PLANAVIMO TIKSLŲ

Aplinkos ministerija planuoja organizuoti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą siekiant pakeisti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius, nes siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Galiojančios Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius dėl miškų priskyrimo miškų grupėms irgi reikia keisti, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstyti Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvai.

Prašome susipažinti su teikiamu sprendimo ir planavimo tikslų dokumentu:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PANEVĖŽIO APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS KEITIMO

2019 m.                                 d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi, Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 12, 13 ir 26 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, 3 ir 8 punktais ir įgyvendindamas Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinį planą 2016–2023 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-925 „Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2016–2023 metams patvirtinimo“:

  1.  Nusprendžiu keisti Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo“.
  2.  Nustatau, kad planavimo tikslas – pakeisti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius ir schemą išdėstyti nauja redakcija.
  3. Pavedu Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupei kontroliuoti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą, dalyvauti jos keitimo procese ir procedūrose.

Aplinkos ministras“

Prašome teikti pasiūlymus dėl planuojamos keisti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. p. info@am.lt) iki 2019 m. gegužės 10 d.

 

Informuojame, kad aplinkos ministras 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. D1-433,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo” priėmė sprendimą pradėti Vilniaus rajono ir Druskininkų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūrą. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos rengimo organizatorius - Aplinkos ministerija (A. Jakšto g. 9, Vilnius), o rengėjas - Valstybinė miškų tarnyba (Pramonės pr. 11a, Kaunas).

Sprendime Valstybinei miškų tarnybai pavesta iki 2019 m. gruodžio 2 d. parengti patikslintus Vilniaus rajono ir Druskininkų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus.

Su sprendimu galima susipažinti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje www.am.lt arba Valstybinės miškų tarnybos puslapyje http://www.amvmt.lt

 

            Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2019 m. spalio 28 d. iki 2020 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose ir savivaldybėse:

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijoje, adresu: L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė (Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriuje, 302 kab.).

2. Joniškio rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Livonijos g. 4, Joniškis (II aukšte, prie Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus).

3. Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė (skelbimų lentoje, II aukšte).

4. Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis (skelbimų lentoje, I aukšte).

5. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Aušros a. 10, Radviliškis (Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacinėje lentoje, prie 207 kab.).

6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (skelbimų lentoje, I aukšte).

7. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (II aukšte, skelbimų lentoje).

            Konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene vyks:

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 6 d. 11.00 val., adresu: Aušros a. 10, Radviliškis (Didžiojoje salėje)

2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 6 d. 14.00 val., adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis (Didžiojoje salėje).

3. Joniškio rajono savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 7 d. 10.00 val., adresu: Livonijos g. 4, Joniškis (Didžiojoje salėje).

4. Akmenės rajono savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 7 d. 14.00 val., adresu:          L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė (Mažojoje posėdžių salėje, 301 kab.).

5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 8 d. 9.00 val., adresu:      Vilniaus g. 263, Šiauliai (Didžiojoje salėje).

6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 8 d. 11.00 val., adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (Tarybos posėdžių salėje, I a.).

7. Kelmės rajono savivaldybės administracijoje – 2020 m. sausio 8 d. 15.00 val., adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė ( II aukšte, salėje).

 

            Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks 2020 m. sausio 24 d. 11.00 val. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (Didžiojoje salėje).

            Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui – Aplinkos ministerijai (Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas info@am.lt, http://www.am.lt) arba schemos rengėjui – VĮ Valstybinių miškų urėdijai (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 222, faks. (8-37) 490 233. el. paštas info@vivmu.lt, http://www.vivmu.lt).

            Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos viešame svarstyme.

          Informuojame, kad aplinkos ministras 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo” priėmė sprendimą pradėti Kaišiadorių, Prienų, Trakų rajonų, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūrą. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos rengimo organizatorius - Aplinkos ministerija (A. Jakšto g. 9, Vilnius), o rengėjas - Valstybinė miškų tarnyba (Pramonės pr. 11a, Kaunas).

         Sprendime Valstybinei miškų tarnybai pavesta iki 2020 m. kovo 1 d. parengti patikslintus Kaišiadorių, Prienų, Trakų rajonų, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus.

 

                Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-865 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

                Su projektu galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11, Klaipėda). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. vasario 7 d. 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės II a. pasitarimų kambaryje (Liepų g. 11, Klaipėda).

                 Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. vmt@amvmt.lt ; www.amvmt.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-26