Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimas

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos įgyvendinimas 2019 metais

2018 metais bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti panaudota 9,544 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Kaip ir ankstesniaisiais metais, didžiausia lėšų suma 3,64 mln. Eur panaudota bendrosioms miškų valdymo reikmėms finansuoti (miškų kadastrui tvarkyti, jų apskaitai ir kontrolei vykdyti, urėdijų veiklai koordinuoti ir pan.). Šiam tikslui iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos ankstesniaisiais metais kasmet buvo skiriami dar didesni valstybės biudžeto asignavimai. 2017 m. tam panaudota 4,27 mln. Eur , 2016 m. – 4,5 mln. Eur, o 2015 m. – 4,4 mln. Eur. Sumažėjimą 2018 metais iš esmės lėmė tai, kad nuo 2018 m. sausio 8 d. pradėjus veikti konsoliduotai valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (apjungus 42 atskiras valstybės įmones miškų urėdijas į vieną), nuo 2018 m. gegužės 31 d. buvo likviduota Generalinė miškų urėdija.

Nedaug mažesnė lėšų suma (3,13 mln. Eur) 2018 metais panaudota bendrai (nepriklausomai nuo nuosavybės formos) miško kelių priežiūrai ir taisymui (remontui). Panaudojus šiai reikmei skirtas lėšas, suremontuota 717 km miško kelių su žvyro danga arba apie 10 procentų visų tokių miško kelių. Palyginimui, 2017 metais panaudojus 3,2 mln. Eur suremontuota 690,32 km, 2016 m. panaudojus 4,13 mln. Eur suremontuota 1102,4 km miško kelių.

Tenkintos ir kitos svarbios bendrosios miškų ūkio reikmės – vykdyti miškų inventorizavimo ir kiti miškotvarkos darbai, priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos priemonės, taip pat taikomieji miškų mokslo darbai, miško savininkų konsultavimas ir informavimas, didesnis dėmesys nei ankstesniaisiais metais skirtas miestų miškų priežiūros finansavimui. Taip pat panaudojant šios programos lėšas 2018 metais įveista 505 ha naujų miškų valstybinėje žemėje (481,4 ha 2017 metais), užbaigtas modernaus valstybinio miško medelyno su uždara šaknų sistema įrengimo finansavimas.

Skiriant ir naudojant šios programos lėšas 2018 metais buvo atsižvelgiama į 2018-2020 metams nustatytas prioritetines Bendrųjų miškų ūkio reikmių kryptis:

 • Miško kelių gerinimas ir jų tinklo optimizavimas
 • Gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas
 • Valstybinės miškų kontrolės stiprinimas
 • Inovacijų miškų ūkyje plėtojimas
 • Miestų miškų tvarkymas

Dėl atsargaus planavimo ir nuolatinio rezervo kaupimo ypatingiems stichinių nelaimių miškuose atvejams, kasmet lėšų planuojama panaudoti ir realiai panaudojama mažiau nei surenkama, o likutis akumuliuojamas ir perkeliamas į kitus metus. 2018 metais faktinės įplaukos į Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą buvo 13 591,48 tūkst. Eur. Didžiąją dalį įplaukų sudarė valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos sumokėti privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą medieną (8 415,28 tūkst. Eur). Reikšmingai išaugo ir privačių miškų savininkų sumokamų privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą medieną suma – nuo 1 998,87 tūkst. Eur 2015 metais iki 4 487,3 tūkst. Eur 2018 metais.

Kvietimas teikti paraiškas ir pasiūlymus 2021-2023 m. planuojamoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti

Finansuojamos priemonės

Paraiškos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ patvirtinto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų planavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) numatytoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti. Finansuojamų priemonių sąrašas išdėstytas Tvarkos aprašo IV skyriuje.

Galimi pareiškėjai

1. Aplinkos ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie Aplinkos ministerijos, siekiančios gauti finansavimą bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti;
2. Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, patikėjimo teise valdanti Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę, kuri siekia gauti finansavimą Tvarkos aprašo IX skyriuje nurodytoms reikmėms finansuoti ir/ar reikmių tenkinimo išlaidoms kompensuoti;
3. Savivaldybės, patikėjimo teise valdančios miestų miškus ir/ar įgyvendinančios jų prižiūrimų miestų miškų vidinės miškotvarkos projektus, kurios siekia gauti specialias tikslines dotacijas miestų miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymo darbams vykdyti ir viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtų valstybinės miško žemės sklypų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti;
4. Privačių miškų savininkų organizacinės struktūros, kurios siekia gauti finansavimą privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis.

Galimi pasiūlymų teikėjai

Pasiūlymus gali teikti visi nesiekiantys gauti finansavimo konkrečiai bendrųjų miškų ūkio reikmei fiziniai ir juridiniai asmenys

Paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminas

Iki 2020 m. lapkričio 1 d. 2021-2023 metais planuojamoms reikmėms tenkinti.
Papildomos paraiškos ir pasiūlymai gali būti teikiami ir einamaisiais kalendoriniais metais planuojamoms reikmėms finansuoti, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.

Informacija apie paraiškos rengimą

Paraiškos turi būti parengtos Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka užpildant Tvarkos aprašo 1 priede pateiktą paraiškos bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti formą ir prie jos pridedant preliminarią reikmės finansavimo išlaidų sąmatą, preliminarią perkamų prekių, paslaugų ar darbų techninę specifikaciją ir kitus su reikmės finansavimu susijusius dokumentus.

Informacija apie pasiūlymo rengimą

Pasiūlymas teikiamas laisva forma, kartu pateikiant preliminarią techninę užduotį, kurioje įvardinama siūloma tenkinti reikmė, jos pagrindimas, tikslas, uždaviniai, nauda, siekiami rezultatai, preliminarus lėšų poreikis.

Paraiškų ir pasiūlymų vertinimas ir svarstymas

Visos gautos paraiškos ir pasiūlymai bus vertinami ir svarstomi Tvarkos aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka

Atsakinga institucija

Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt

Konsultuoja

Aplinkos ministerijos Miškų  politikos grupės vyr. specialistė R. Vižlenskienė, tel. 8 696 97022, el. p. ruta.vizlenskiene@am.lt

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Savivaldybėms, patikėjimo teise valdančioms miestų miškus ir (arba) įgyvendinančioms jų prižiūrimų miestų miškų vidinės miškotvarkos projektus, skiriamos specialios tikslinės dotacijos miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti ir viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtų valstybinės miško žemės sklypų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti.

Specialių tikslinių dotacijų savivaldybės skyrimo ir naudojimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“.

Specialių tikslinių dotacijų dydis konkrečioms savivaldybėms apskaičiuojamas pagal Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-272/D1-317 „Dėl Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Lėšos savivaldybėms pervedamos, naudojamos ir atsiskaitoma už jas vadovaujantis Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų, skirtų savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-10 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų, skirtų savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Specialių tikslinių dotacijų pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas

Aplinkos ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie Aplinkos ministerijos einamųjų metų ketvirčiui pasibaigus per 15 kalendorinių dienų Gamtos apsaugos ir miškų departamentui teikia ketvirtines ir metinę bendrųjų miškų ūkio reikmių tenkinimo ataskaitas, parengtas pagal žemiau pateiktą formą.

Ataskaitos forma

Paraiškos ir (ar) pasiūlymai teikiami bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuotiParaiškų teikimas:

Paraiška teikiama siekiant gauti finansavimą konkrečiai bendrajai miškų ūkio reikmei finansuoti (tenkinti).

 

Paraiška turi būti parengta pagal žemiau pateiktą paraiškos formą, prie jos turi būti pridėta preliminari reikmės finansavimo išlaidų sąmata, preliminari perkamų prekių, paslaugų ar darbų techninė specifikacija ir kiti su reikmės finansavimu susiję dokumentai.
Visi pareiškėjai paraiškas kitais metais planuojamoms Reikmėms finansuoti teikia Aplinkos ministerijai iki einamųjų metų lapkričio 1 d.


Pasiūlymų teikimas:

Pasiūlymus gali teikti visi nesiekiantys gauti finansavimo konkrečiai reikmei tenkinti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Pasiūlymas teikiamas laisva forma, kartu pateikiant preliminarią techninę užduotį, kurioje įvardinama siūloma tenkinti bendroji miškų ūkio reikmė, jos pagrindimas, tikslas, uždaviniai, nauda, siekiami rezultatai, preliminarus lėšų poreikis.
Visi pasiūlymai teikiami Aplinkos ministerijai iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 1 d. kitais kalendoriniais metais planuojamoms reikmėms finansuoti.

Papildomos paraiškos ir (ar) pasiūlymai gali būti teikiami ir einamaisiais kalendoriniais metais planuojamoms reikmėms tenkinti, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.

Paraiškos forma

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų planavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“.

 
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų planavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas nustato:
 • Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos bendruosius lėšų planavimo, skyrimo ir naudojimo principus;
 • Programos lėšų planavimo tvarką;
 • Finansuojamas bendrąsias miškų ūkio reikmes;
 • Paraiškų ir pasiūlymų teikimo, vertinimo ir svarstymo tvarką;
 • Programos lėšų paskirstymo tvarką;
 • Bendrųjų miškų ūkio reikmių tenkinimą ir kontrolę;
 • Lėšų miškų urėdijai skyrimo ir naudojimo tvarką;
 • Specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms skyrimo ir naudojimo tvarką;
 • Lėšų privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis skyrimo ir naudojimo tvarką.

2017 metais bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti panaudota 12,6 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Praėjusiais metais didžiausia lėšų suma panaudota miškų kadastrui tvarkyti, jų apskaitai ir kontrolei vykdyti, urėdijų veiklai koordinuoti (4,27 mln. Eur). Šiam tikslui iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos kasmet skiriami panašaus dydžio valstybės biudžeto asignavimai. 2016 m. tam panaudota 4,5 mln. eurų, o 2015 m. – 4,4 mln. Eur. Kiek mažesnė lėšų suma (3,2 mln. Eur) panaudota visų nuosavybės formų miškuose esančių miško kelių priežiūrai ir taisymui (remontui). Panaudojus šiai reikmei skirtas lėšas, suremontuota 690,32 miško kelių. Tuo tarpu 2016 m. panaudojus 4,13 mln. Eur, suremontuota 1102,4 km miško kelių.

Tenkintos ir kitos bendrosios miškų ūkio reikmės – vykdyti miškų inventorizavimo, apskaitos ir kiti miškotvarkos darbai (panaudota 2,52 mln. Eur), įsigyta 18,1 ha ploto žemės sklypų, skirtų naujiems miškams įveisti, taip pat įveista 481,4ha naujų miškų, įvykdyta medelyno, auginančio sodmenis su uždara šaknų sistema, statyba (panaudota 0,43 mln. Eur) ir kt.

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos įgyvendinimas 2016 m.

Informacija apie 2015-2017 m. įplaukas į valstybės biudžetą Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programai finansuoti

2019 metais bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti panaudota 9,65 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Skiriant ir naudojant šios programos lėšas buvo atsižvelgiama į 2018-2020 metams nustatytas prioritetines Bendrųjų miškų ūkio reikmių kryptis:

 • Miško kelių gerinimas ir jų tinklo optimizavimas
 • Gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas
 • Valstybinės miškų kontrolės stiprinimas
 • Inovacijų miškų ūkyje plėtojimas
 • Miestų miškų tvarkymas

Didžiausia lėšų suma 3,803 mln. Eur panaudota bendrai (nepriklausomai nuo nuosavybės formos) miško kelių priežiūrai ir taisymui (remontui). Panaudojus šiai reikmei skirtas lėšas, suremontuota 861,81 km miško kelių su žvyro danga arba apie 10 procentų visų tokių miško kelių. Palyginimui, 2018 metais panaudojus 3,1 mln. Eur suremontuota 717 km, 2017 m. panaudojus 3,2 mln. Eur suremontuota 690 km miško kelių.

4,2 mln. Eur panaudota bendrosioms miškų valdymo reikmėms finansuoti (miškų kadastrui tvarkyti, jų apskaitai ir kontrolei vykdyti, urėdijų veiklai koordinuoti ir pan.). Šiam tikslui iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2018 m. tam panaudota 3,64 mln. Eur, 2017 m. - 4,27 mln. Eur, 2016 m. – 4,5 mln. Eur.

Kaip ir ankstesniais metais vykdyti miškų inventorizavimo ir kiti miškotvarkos darbai, priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos priemonės, taip pat taikomieji miškų mokslo darbai, miško savininkų konsultavimas bei informavimas.

Naujų miškų valstybinėje žemėje 2019 metais programos lėšomis įveista 493,9  ha. Palyginimui, 2018 metais - 505 ha.

2019 metais faktinės įplaukos į Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą buvo 13 663,59 tūkst. Eur. Didžiąją dalį įplaukų tradiciškai sudarė valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos sumokėti privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą medieną (6 831,12 tūkst. Eur). Reikšmingai išaugo kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, 2019 m. sumokėta suma – 3 019,34 tūkst. Eur. Palyginimui, 2018 m. sumokėta 688,9 Eur.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-28