Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas

Lietuvoje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas nuo 1996 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, reglamentuojančiu PAV procesą ir jo dalyvių tarpusavio santykius. 

Pagal 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naujos redakcijos (TAR, 2017-07-05, Nr. 11562) nuostatas, atrankos dėl PAV procesas nėra PAV procesas, tai du atskiri procesai, kuriuos detalizuoja aplinkos ministro įsakymais patvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl PAV tvarkos aprašas (TAR, 2017-10-17, Nr. 16397) ir Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarkos aprašas (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241). Šiuose aprašuose apjungtos visos nuostatos, reglamentuojančios rengiamų privalomųjų dokumentų turinį ir įforminimo reikalavimus, atrankos dėl PAV ir PAV procedūrų vykdymą ir jų dalyvių tarpusavio santykius.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas savarankiškai vykdo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ 2 punktu suteiktus įgaliojimus, o pagal 1 punktu suteiktus įgaliojimus – tarpvalstybinį PAV procesą koordinuoja Aplinkos ministerija.

Atrankos dėl PAV ir PAV procesuose be planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), PAV dokumentų rengėjo dalyvauja PAV subjektai (valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, savivaldybės vykdomoji institucija) ir visuomenė.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo prieduose yra pateikti du sąrašai: Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas (1 priedas) ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašas (2 priedas).

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai.
Nuoroda į įnformacijos apie pakeitimus sąvadą: PAV įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01 (lentelė)
.