BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


header image

Kraštovaizdis

BENDRA INFORMACIJA

         Kraštovaizdis apima visą šalies teritoriją ir erdvę – miestus ir miestelius, kaimų vietoves, miškus ir vandenis, stipriai įtakoja visuomenės gyvenimą ir veiklą, jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdžio savasties ir sampratos, kaip dinamiškai besivystančio reiškinio, suvokimas, jo apsauga, tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas iš prioritetinių valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje ir kituose šalies plėtros dokumentuose.

        KRAŠTOVAIZDIS - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antrapogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys.

         Vienas svarbiausių kraštovaizdžio bruožų, lemiančių jo identitetą, yra gamtinių procesų ir žmogaus ūkinės veiklos sąveikoje atsirandanti unikali kraštovaizdžio tipų teritorinė erdvinė mozaika. Todėl valstybės ir visuomenės priedermė yra išplėtoti kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo, formavimo ir planavimo būdų įvairovę siekiant, kad visų tipų kraštovaizdis būtų formuojamas pagal darnaus (subalansuoto) vystymo principus, taptų kokybišku žmogaus ir gamtinės aplinkos sambūvio rezultatu, tenkinančiu gyvenamosios, darbo bei poilsio aplinkos kokybės reikalavimus. Sėkmingam visų šių tikslų realizavimui yra būtina pažinti patį kraštovaizdį, jo formavimosi ir vidinės struktūros ypatumus, išsiaiškinti visą egzistuojančią jo įvairovę. Pažymėtina, kad kraštovaizdis nėra paprastas homogeniškas reiškinys ar objektas, o neabejotinai pats sudėtingiausias iš žmogaus bandomų pažinti žemiškųjų darinių, kurio esmei ir sampratai reikia daugelio įvairių mokslinių ir net meninių disciplinų patirties bei metodų.
      Visuomenės poreikiams tenkinti aktualiausia yra architektūrinė - kraštovaizdžio architektūros, miškininkystės, urbanistikos bei kitose srityse besiformuojanti kraštovaizdžio tipizavimo bei kraštotvarkinė – teritorijų planavimo ir ūkinėje praktikoje nustatomų kraštovaizdžio teritorinių erdvinių bei tikslinio tvarkymo arealų metodologija, kurios pagrindu yra skiriami mūsų šalies kraštovaizdžio tipai bei jų struktūrinė įvairovė. Yra išskiriami šie kraštovaizdžio tipai:

  • gamtinis (natūralus arba subnatūralus) kraštovaizdis – gamtinių procesų įtakoje atsiradęs ir tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai);

  • kaimiškasis (antropogenizuotas, agrarinis) kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų ir žmonių veiklos sąveikos susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojęs kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, ekstensyviai užstatyti kaimai);

  • miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraštovaizdis (miestovaizdis) – žmogaus labai pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai, kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos);

  • kultūrinis kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiškasis) – žmogaus veiklos sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis;

  • funkcinis kraštovaizdis -  tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam atitinkančią morfostruktūrą turintis kraštovaizdžio tipas; 

         Kraštovaizdžio monitoringas

Lietuvoje kraštovaizdžio būklės stebėjimai yra vienas iš aplinkos monitoringo objektų. Aplinkos monitoringo turinį, struktūrą, įgyvendinimą, monitoringo procese dalyvaujančių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę nustato Aplinkos monitoringo įstatymas. Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, kuri rengiama 3–6 metams. Lietuvoje kraštovaizdžio monitoringas vykdomas keliais skirtingais lygmenimis:

1) nacionalinio ir regioninio lygio kraštovaizdžio būklės stebėsena vykdoma fiksuojant ir analizuojant kraštovaizdžio struktūros pokyčius per žemės dangos klasių teritorinio pasiskirstymo kaitą. Šio sluoksnio duomenys gaunami vykdant CORINE LandCover projektą, kuris yra sudedamoji europinio projekto, koordinuojamo Europos Aplinkos Agentūros, dalis;

2) vietinio lygio kraštovaizdžio būklės stebėsena vykdoma fiksuojant ir stebint žemės žemės dangos klasių, žemės naudmenų, kraštovaizdžio poliarizacijos ir antrpogenizacijos kaitą 100 atrinktų kraštovaizdžio etalonų. Pokyčiai vertinami analizuojant skirtingo tipo duomenis: topografinius žemėlapius, skaitmeninius (ortofotovaizdai, LIDAR erdvinio skenavimo duomenys, GIS duomenų bazės) duomenis, mokslinių duomenų šaltinių literatūrą, taip pat CORINE LandCover projekto duomenis. Nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens kraštovaizdžio monitoringo duomenis rasite čia. 2018 m. Lietuvos CORINE projekto duomenys čia;

3) specifiniai kraštovaizdžio stebėjimai vykdomi:

  • pajūrio juostoje (vertinama vandenų ir grunto pernaša priekrantėje, paplūdimių būklė ir apsauginio paplūdimio kopagūbrio ir kranto pokyčiai, antropogeniniai ir hidrometeorologiniai veiksniai, skatinantys krantų ardą). Daugiau informacijos rasite čia;
  • karstiniame regione. Daugiau informacijos rasite čia;
  • valstybiniuose parkuose. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Ataskaita apie Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimą 2020 m.

Ataskaita apie Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemones 2005-2020 m.

Europos kraštovaizdžio konvencija

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas

Kraštovaizdžio formavimo metodika

Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija I dalis

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija II dalis

Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai

Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai

Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopai

Lietuvos kraštovaizdžio geocheminės toposistemos

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra

Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27