Želdynų įstatymas įsigaliojo nuo 2008  m. sausio 1 d.

Iki Želdynų įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikoje nebuvo įstatymo, reglamentuojančio su želdynų veikla susijusių visuomeninių santykių visumos. Kai kuriuose teisės aktuose galima rasti nuostatų, kurios tik iš dalies susijusios su želdynų apsaugos ir tvarkymo veikla, tačiau jos neužtikrina visapusiško teisinio želdynų reguliavimo.

Želdynų įstatymo pagrindiniai tikslai yra:

1) užtikrinti želdinių, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, apsaugą ir tausoti jų naudojimą, apsaugoti juos nuo niokojimo, nykimo ar visiško išnykimo, išsaugoti juose biologinę įvairovę;

2) užtikrinti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę želdynams dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas;

3) sureguliuoti vietos savivaldos, kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų, ypač privačios žemės savininkų, santykius želdynų apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir kūrimo srityse.

Įgyvendinant įstatymą, želdiniai yra inventorizuojami, rengiami miestų ir miestelių parkų bei skverų žemės sklypų ribų planai, atlikus geodezinius matavimus atskirieji želdynai (parkai, skverai) įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą. Siekiama, kad urbanizuotos teritorijos būtų apželdinamos tik kokybės reikalavimus atitinkančiais sodmenimis. Želdynai vis labiau prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, vieno iš svarbiausių valstybės uždavinių.

Įstatyme įtvirtinta želdynų klasifikacijos pagal jų funkcinę paskirtį sandara ir nustatyti želdynų urbanizuotose teritorijose normavimo principai, turintys didelę įtaką perspektyviniam želdynų formavimui.

Įstatymas padidina atsakomybę už želdynų apsaugą ir tvarkymą.

Želdynų įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai:

 

 

 

Rugsėjo 9 d. 13 val. Aplinkos ministerijoje bus atestuojami želdynų projektų rengimo vadovai – vyks Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijos posėdis.

Asmenys, norintys gauti želdynų projektų rengimo vadovo atestatą, turi pateikti laisvos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, pavardės keitimo, jei pavardė keista, dokumento kopijas, aukštojo mokslo diplomo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą, jei diplomas išrašytas ne valstybine kalba, gyvenimo aprašymą, želdynų projektavimo darbų sąrašą, pažymą apie darbo stažą ir ne mažiau kaip dviejų želdynų, iš kurių vienas yra parko ar skvero, projektus. Želdynų projektų sudėtis turi atitikti Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos apraše nurodytą sudėtį, išskyrus sąmatinius skaičiavimus. Norintieji dirbti mūsų šalyje pagal užsienyje įgytą kvalifikaciją turi pateikti užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje dokumentus.

Dokumentus galima pateikti Aplinkos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui, A. Jakšto g. 4, Vilnius, 101 kab., arba elektroniniu paštu info@am.lt.

Išsamesnės informacijos galima teirautis Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiosios specialistės Lauros Cimbalistaitės tel.  8 616 39514, el. p. laura.cimbalistaite@am.lt.

Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimas vykdomas vadovaujantis Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03