Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Teisės aktai, reglamentuojantys taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimą, pakeitimą ir galiojimo panaikinimą

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

 

 

2021-01-04

 

Fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo LR aplinkos apsaugos įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas), taršos leidimą ar kitą leidimą.

 

TIPK leidimą turi gauti ūkio subjektas, norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodyta veikla.

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 2013 liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-528, nustato:

- įrenginių, kurių eksploatavimui privaloma turėti TIPK leidimą, sąrašą;

- paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti (toliau – TIPK paraiška) rengimo ir pateikimo aplinkos ministro įgaliotos institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai – reikalavimus;

- Aplinkos apsaugos agentūros atliekamo gautos TIPK paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo tvarką;

- visuomenės dalyvavimo leidimų išdavimo procese tvarką;

- TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo reikalavimus;

- TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo, tikslinimo, TIPK leidimo pakeitimo tvarką;

- ūkio subjektų pareigas eksploatuojant įrenginį (apima ir GPGB taikymą), įvykus incidentui ar avarijai, galutinai nutraukiant veiklą;

- TIPK leidimo galiojimo panaikinimo tvarką;

- informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidimą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką,

 

Naujausias TIPK taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2020-07-17 (2020 liepos 16 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-424).

Pagrindiniai šio pakeitimo aspektai:

1. Atsižvelgiant į pakeistas LR aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas dėl TIPK leidimų pakeitimo ir panaikinimo, patikslintos TIPK taisyklių nuostatos, reglamentuojančios TIPK leidimų peržiūrėjimo, tikslinimo ir keitimo, taip pat ūkio subjekto informavimo apie planuojamą panaikinti TIPK leidimą ir leidimo panaikinimo procedūros.

2. Atsižvelgiant į pakeistas į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas, patikslinti reikalavimai paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti turiniui ir TIPK leidimo sąlygoms, nustatyta, kad išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti Sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV sprendimas) nustatytas sąlygas, PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje dėl PAV nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir kt.

3. Patikslinta, kokia TIPK leidime nurodyta informacija ir (ar) duomenys laikomi leidimo sąlygomis.

4. Nustatytas reikalavimas paraiškas teikti ir leidimus išduoti skaitmeniniame formate.

2021-01-04

 

Fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo LR aplinkos apsaugos įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą leidimą.

 

Taršos leidimą turi gauti ūkio subjektas, norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkanti veikla.

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 2014 kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259, nustato:

- kriterijų, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui privaloma turėti taršos leidimą, sąrašą;

- paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti (toliau – paraiška) rengimo ir pateikimo aplinkos ministro įgaliotos institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai – reikalavimus;

- Aplinkos apsaugos agentūros atliekamo gautos paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo tvarką;

- visuomenės dalyvavimo leidimų išdavimo procese tvarką;

- taršos leidimo projekto rengimo, taršos leidimo išdavimo reikalavimus;

- taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo, tikslinimo, taršos leidimo pakeitimo tvarką;

- ūkio subjektų pareigas eksploatuojant įrenginį;

- taršos leidimo galiojimo panaikinimo tvarką.

 

Naujausias Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2020-07-17 (2020 liepos 16 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-425).

Pagrindiniai šio pakeitimo aspektai:

1. Atsižvelgiant į pakeistas LR aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas dėl taršos leidimų pakeitimo ir panaikinimo, patikslintos taisyklių nuostatos, reglamentuojančios taršos leidimų peržiūrėjimo, tikslinimo ir keitimo, taip pat ūkio subjekto informavimo apie planuojamą panaikinti taršos leidimą ir leidimo panaikinimo procedūros.

2. Atsižvelgiant į pakeistas į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas, patikslinti reikalavimai paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti turiniui ir taršos leidimo sąlygoms, nustatyta, kad išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV sprendimas) nustatytas sąlygas, PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje dėl PAV nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir kt.

3. Įtvirtinta nauja specialioji taršos leidimo dalis „Kvapų valdymas“, nustatytas sąrašas veiklos rūšių, kurių vykdymui privaloma gauti specialiąją leidimo dalį „Kvapų valdymas“, nustatyta paraiškos teikimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka, paraiškos derinimo ir sąlygų kvapų valdymui nustatymo reikalavimai.

4. Patikslinta, kokia taršos leidime nurodyta informacija ir (ar) duomenys laikomi leidimo sąlygomis.

5. Nustatytas reikalavimas paraiškas teikti ir leidimus išduoti skaitmeniniame formate.

6. Patikslinti paraiškos derinimo su Aplinkos apsaugos departamentu reikalavimai ir terminai.

 

Dėmesio: Reikalavimas turėti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“ įrenginiams, atitinkantiems Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytus kriterijus, įsigaliojo 2021-01-01

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-23