Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Teisės aktai, reglamentuojantys taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimą, pakeitimą ir galiojimo panaikinimą

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

 

 

Naujausi TIPK taisyklių pakeitimai

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-01-31 įsakymas Nr. D1-75 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Pagrindiniai TIPK taisyklių pakeitimo aspektai:

1. Pagal Europos Komisijos pastabas patikslintas taisyklių I priedo 4 punktas išplečiant „gamybos“ chemijos pramonėje sąvoką pagal Direktyvos 2010/75/ES nuostatas ir patikslintos nuostatos dėl kitos ES valstybės institucijų ir visuomenės informavimo apie gautą paraišką.

2. Detalizuoti reikalavimai dėl informacijos viešinimo (pvz., pavedama AAA skelbti interneto svetainėje paraiškų TIPK leidimams gauti ar pakeisti gavimo, priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo datas ir sprendimus priimti ir (ar) nepriimti paraiškas).

3. Detalizuoti reikalavimai AAA sprendimų priimti paraišką ar nepriimti paraiškos, išduoti ar neišduoti leidimą priėmimui; detalizuojama sprendimo, kuriuo patikslinamos leidimo sąlygos (jei nustatoma, kad nėra pagrindo keisti leidimą), tvarka ir leidimo rekvizitų surašymo tvarka, kai pasikeičia veiklos vykdytojo rekvizitai.

4. Patikslinti reikalavimai sprendimo panaikinti TIPK leidimo galiojimą priėmimui ir ūkio subjekto informavimui apie planuojamą priimti tokio pobūdžio sprendimą (pvz., įtvirtinamas reikalavimas tam tikrais atvejais nustatyti 20 darbo dienų terminą, per kurį ūkio subjektas turi pašalinti nurodytas aplinkybes; jas pašalinus leidimo galiojimas nenaikinamas).

5. Nustatyta prievolė RAAD, nustačius, kad veiklos vykdytojas neįvykdė nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą, informaciją apie neįvykdytą nutarimą per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo įvykdymo termino pabaigos raštu pateikti AAA.

6. Įtvirtintas reikalavimas paraišką TIPK leidimui gauti teikti tik tada, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, jei jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Atlikti pakeitimai, siekiant suderinti TIPK taisyklių nuostatas su naujos redakcijos LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis.

8. Patikslinti terminai, per kiek laiko turi būti informuojami ūkio subjektai apie AAA priimtus sprendimus, atlikti kiti patikslinimai, siekiant išspręsti identifikuotus praktikoje pasitaikančius neaiškumus (pvz. nurodyta, kad komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija ir duomenys, kurie įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinami visuomenei) ir kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai.

Naujausi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – Taršos leidimų taisyklės) pakeitimai

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-01-16 įsakymas Nr. D1-29 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Pagrindiniai Taršos leidimų taisyklių pakeitimo aspektai:

1. Įtvirtintas pavedimas Aplinkos apsaugos agentūrai įgyvendinant LR aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo Nr. XIII-704 9 straipsnio nuostatą iki 2022 metų sausio 1 d. neatlygintinai pakeisti seno pavyzdžio TIPK leidimus Taršos leidimais (jei Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas TIPK leidimas pagal 2002 m. TIPK taisykles) parengti tvarkos aprašą, nustatantį taršos leidimo projekto parengimo tvarką ir TIPK leidimų, išduotų pagal 2002 m. TIPK taisykles, pakeitimo taršos leidimais, veiksmų planą.

2. Detalizuoti reikalavimai dėl informacijos viešinimo (pvz., pavedama AAA skelbti interneto svetainėje paraiškų taršos leidimams gauti ar pakeisti gavimo, priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo datas ir sprendimus priimti ir (ar) nepriimti paraiškas).

3. Detalizuoti reikalavimai AAA sprendimų priimti paraišką ar nepriimti paraiškos, išduoti ar neišduoti leidimą priėmimui; detalizuojama sprendimo, kuriuo patikslinamos leidimo sąlygos (jei nustatoma, kad nėra pagrindo keisti leidimą), tvarka ir leidimo rekvizitų surašymo tvarka, kai pasikeičia veiklos vykdytojo rekvizitai; patikslinama leidimų sąlygų peržiūrėjimo tvarka (pvz., atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją ir nustačius naują teršalą ar pan.).

4. Patikslinti reikalavimai sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimui ir ūkio subjekto informavimui apie planuojamą priimti tokio pobūdžio sprendimą (pvz., įtvirtinamas reikalavimas tam tikrais atvejais nustatyti 20 darbo dienų terminą, per kurį ūkio subjektas turi pašalinti nurodytas aplinkybes; jas pašalinus leidimo galiojimas nenaikinamas).

5. Nustatyta prievolė RAAD, nustačius, kad veiklos vykdytojas neįvykdė nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą, informaciją apie neįvykdytą nutarimą per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo įvykdymo termino pabaigos raštu pateikti AAA.

6. Įtvirtintas reikalavimas paraišką taršos leidimui gauti teikti tik tada, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, jei jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Atlikti pakeitimai, siekiant suderinti Taršos leidimų taisyklių nuostatas su naujos redakcijos LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis.

8. Patikslinti terminai, per kiek laiko turi būti informuojami ūkio subjektai apie AAA priimtus sprendimus, atlikti kiti patikslinimai, siekiant išspręsti identifikuotus praktikoje pasitaikančius neaiškumus (pvz. nurodyta, kad komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija ir duomenys, kurie įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinami visuomenei) ir kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-23