BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai

2021-01-04

Fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo LR aplinkos apsaugos įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas), taršos leidimą ar kitą leidimą.

TIPK leidimą turi gauti ūkio subjektas, norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodyta veikla.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 2013 liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-528, nustato:

- įrenginių, kurių eksploatavimui privaloma turėti TIPK leidimą, sąrašą;

- paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti (toliau – TIPK paraiška) rengimo ir pateikimo aplinkos ministro įgaliotos institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai – reikalavimus;

- Aplinkos apsaugos agentūros atliekamo gautos TIPK paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo tvarką;

- visuomenės dalyvavimo leidimų išdavimo procese tvarką;

- TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo reikalavimus;

- TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo, tikslinimo, TIPK leidimo pakeitimo tvarką;

- ūkio subjektų pareigas eksploatuojant įrenginį (apima ir GPGB taikymą), įvykus incidentui ar avarijai, galutinai nutraukiant veiklą;

- TIPK leidimo galiojimo panaikinimo tvarką;

- informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK leidimą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką,

 

Naujausias TIPK taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2023-02-21

Taisyklės papildytos metodika, kuri TIPK leidimus turintiems kiaulių augintojams ir Aplinkos apsaugos agentūrai padės įvertinti, ar reikia leidimą keisti arba tikslinti, ir kada galima keisti kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį, nekeičiant ir netikslinant leidimo.

Pagal šią metodiką taip pat parengta skaičiuoklė, kurią galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės rubrikos porubrikėje Skaičiuoklės.

Šiuo pakeitimu siekiama atsisakyti perteklinių leidimo keitimo procedūrų, kada keičiama kokybinė ir kiekybinė auginamų kiaulių sudėtis, tačiau nesikeičia jų santykinis dydis ir nedidėja į aplinką išmetamų teršalų kiekis.

Kiaulininkystės ūkiai, atsižvelgdami į rinkos poreikius, galės lanksčiau organizuoti savo veiklą, o aplinkosauginės institucijos – ir  išduodančios leidimą, ir  kontroliuojančios, turės patogų įrankį pasitikrinti, ar planuojamam veiklos pakeitimui privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir keisti leidimą. 

Taip pat atsisakyta perteklinio reikalavimo TIPK leidimo sąlygose nurodyti informaciją apie tolesnį atliekų apdorojimą.

Taisyklėse atsirado reikalavimas, kad išdavus ar pakeitus leidimą ūkinei veiklai, kuriai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, apie tai bus informuojami visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai, dalyvavę priimant PAV sprendimą. Jei atliktas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas – bus informuojama ir Aplinkos ministerija. Šis pakeitimas leidžia tinkamai įgyvendinti Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos nuostatas.

Patikslintos ir kitos paraiškų rengimo, teikimo, derinimo, leidimų galiojimo panaikinimo nuostatos.

Taisyklių pakeitimai išplečia paraiškų TIPK leidimams gauti ar pakeisti teikimo Aplinkos apsaugos agentūrai galimybes, pagerina informacijos sklaidą tarp institucijų, dalyvaujančių priimant poveikio aplinkai vertinimo sprendimus.

TIPK leidimą turi gauti fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma TIPK taisyklių 1 priede nurodyta veikla. Eksploatuoti TIPK taisyklėse nurodytą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, galima tik turint galiojantį TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis.

TIPK leidimas turi būti pakeistas, jei atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 arba 12 dalyje nurodytas leidimo keitimo sąlygas.

 

Pavyzdinė kiaulių rūšių perskaičiavimo skaičiuoklė (pagal TIPK taisyklių 8 priedą)

Pildomi pilkai pažymėti langeliai.

Lentelėje "Leidimo sąlygos" įrašomi kiaulių rūšių kiekio, leistinos taršos duomenys ir maksimalus leisto suvartoti vandens kiekis iš TIPK leidimo.

Lentelėje "Planuojama veikla" įrašomas pageidaujamas auginti kiaulių rūšių kiekis, ir planuojamas maksimalus vandens suvartojimas.

Užpildoma sąlygų lentelė, pasirenkant "Taip" arba "Ne".

Skaičiuoklė įvertina planuojamus pokyčius ir automatiškai pateikia išvadą, ar dėl jų reikia keisti arba tikslinti leidimą

Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai (toliau – PAV sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar PAV sprendime nurodyta ūkinė veikla, ir turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą PAV sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.

TIPK leidimui gauti ar pakeisti turi būti pateikta paraiška, atitinkanti TIPK taisyklėse nustatytus reikalavimus, per ALIS arba Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. TIPK leidimus išduoda ir keičia Aplinkos apsaugos agentūra.

Už TIPK leidimo išdavimą ir pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11  dalyje ir 12 dalies 1, 4, 5, 6, 7 punktuose nurodytais pagrindais imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.1411 punkte.

Paraišką teikti gali fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), norintis eksploatuoti (arba pakeisti) įrenginį, kuriame bus vykdoma TIPK taisyklių 1 priede nurodyta veikla arba jo atstovas. Atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipdamasis asmens atstovas turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Veiklos vykdytojas, teikdamas paraišką, gali nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip neteikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Tokia informacija ir informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti pateikta atskirai. Ši informacija saugoma ir naudojama Aplinkos apsaugos agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo.

Su pateikta paraiška visuomenė gali susipažinti ALIS arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Pranešimas apie gautą paraišką TIPK taisyklėse nustatytais atvejais skelbiamas per spaudą (atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje). Visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę teikti nuo pranešimo apie gautą paraišką paskelbimo dienos.

Suinteresuotosios visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefono numerį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22