BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Taršos leidimai (TL)

2021-01-04

Fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo LR aplinkos apsaugos įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose nustatytais atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą leidimą.

Taršos leidimą turi gauti ūkio subjektas, norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkanti veikla.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 2014 kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259, nustato:

- kriterijų, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui privaloma turėti taršos leidimą, sąrašą;

- paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti (toliau – paraiška) rengimo ir pateikimo aplinkos ministro įgaliotos institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai – reikalavimus;

- Aplinkos apsaugos agentūros atliekamo gautos paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo tvarką;

- visuomenės dalyvavimo leidimų išdavimo procese tvarką;

- taršos leidimo projekto rengimo, taršos leidimo išdavimo reikalavimus;

- taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo, tikslinimo, taršos leidimo pakeitimo tvarką;

- ūkio subjektų pareigas eksploatuojant įrenginį;

- taršos leidimo galiojimo panaikinimo tvarką.

 

Naujausias Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2023-04-07 (2023 balandžio 4 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-96).

Taršos leidimą turi gauti fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), norintis eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma veikla, atitinkanti TL taisyklių 1 priedo 1–6 punktuose nurodytus kriterijus. Taršos leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti, kai išduodamas (arba yra išduotas esamam įrenginiui iki 2021-01-01) taršos leidimas su bent viena TL taisyklių 1 priedo 1–6 punktuose nurodyta specialiąja dalimi ir jei vykdoma (ar planuojama vykdyti) veikla atitinka TL taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą veiklos rūšį.

Eksploatuoti TL taisyklėse nurodytą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, galima tik turint galiojantį taršos leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis.

Taršos leidimas turi būti pakeistas, jei atitinka bent vieną Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 arba 9 dalyje nurodytas leidimo keitimo sąlygas.

Taršos leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai (toliau – PAV sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar PAV sprendime nurodyta ūkinė veikla, ir turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, išduotą PAV sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.

Taršos leidimui gauti ar pakeisti turi būti pateikta paraiška, atitinkanti TL taisyklėse nustatytus reikalavimus, per ALIS arba Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Taršos leidimus išduoda ir keičia Aplinkos apsaugos agentūra.

Už taršos leidimo išdavimą ir pakeitimą Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalyje ir 9 dalies 1, 4, 5, 6  punktuose nurodytais pagrindais imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.1412 punkte.

Paraišką teikti gali fizinis ar juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys (t. y. ūkio subjektas), norintis eksploatuoti (arba pakeisti) įrenginį, kuriame bus vykdoma veikla, atitinkanti TL taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, arba jo atstovas. Atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipdamasis asmens atstovas turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Veiklos vykdytojas, teikdamas paraišką, gali nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip neteikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Tokia informacija ir informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti pateikta atskirai. Ši informacija saugoma ir naudojama Aplinkos apsaugos agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka taip, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo.

Su pateikta paraiška visuomenė gali susipažinti ALIS arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Visuomenė turi teisę susipažinti su paraiška ir teikti pasiūlymus ar pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo 10 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-31