BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašas

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme apibrėžti perkantieji subjektai (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus ir pirkimus (toliau kartu – pirkimai), tvarką ir rezultatų apskaičiavimą.

2. Tvarkos aprašas yra privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems žaliuosius viešuosius pirkimus ar žaliuosius pirkimus (toliau kartu – žalieji pirkimai).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. aplinkos apsaugos kriterijai – kriterijai, kuriais pirkimo vykdytojas vadovaujasi, nustatydamas aplinkos apsaugos reikalavimus prekėms, paslaugoms ar darbams;

3.2. aplinkos apsaugos vadybos sistema – visuma priemonių, kuriomis užtikrinamas veiksmingas aplinkos apsaugos vadybos planas ar procedūrų įgyvendinimas ir aplinkos apsaugos politikos tikslų ir uždavinių tarpusavio atitiktis;

3.3. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai – pasirinktinai taikomi aukštesnio lygio aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į papildomus prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius;

3.4. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai – privalomai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į pagrindinius prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius;

3.5. I tipo ekologinis ženklas – daugialypiu kriterijumi grindžiamas trečiosios šalies suteikiamas standartinis ženklas, kuriuo patvirtinama, kad tam tikros prekės, paslaugos ar darbai pasižymi aplinkai palankiomis savybėmis visuose jų gyvavimo ciklo etapuose;

3.6. žaliasis pirkimas – pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose;

3.7. kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA IR REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kai rengiant technines specifikacijas ir (ar) nustatant minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus ir (ar) pasiūlymų vertinimo kriterijus ir (ar) pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, yra tenkinamas bent vienas iš žemiau esančių papunkčių:

4.1. perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris yra įtrauktas į Produktų, kurių viešiesiems pirkimas ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (toliau  produktų sąrašas), atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;

4.2. perkamas produktas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Ecolabel, Polish Eco Mark  Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas);

4.3. perkamai paslaugai ar darbui, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;

4.4. perkant produktą, kuris nėra įtrauktas į produktų sąrašą, pirkimo vykdytojas gali savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

5. Pirkimo vykdytojas, vykdydamas žaliąjį pirkimą pagal tvarkos aprašo 4.1 papunktį, į pirkimo dokumentus be minimalių aplinkos apsaugos kriterijų gali įrašyti vieną, kelis ar visus aplinkos ministro įsakymu patvirtintus išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus arba kitus papildomus pirkimo vykdytojo nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus.

6. Pirkimams, kuriuos galima vykdyti neskelbiant skelbimo apie pirkimą, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų naudojimas nėra privalomas, pirkimo vykdytojas gali vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (ais) tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (ais), nepriklausomai nuo to, ar produktas yra įtrauktas į produktų sąrašą.

7. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus:

7.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

7.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

7.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

7.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

7.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

7.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

8. Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiai gali būti taikomi produkto nuomai, naujo ar naudoto produkto įsigijimui.

9. Pirkimo vykdytojas, įvykdytų žaliųjų pirkimų procentą skaičiuoja lyginant įvykdytų žaliųjų pirkimų vertę su bendra visų įvykdytų pirkimų verte:

R – žaliųjų pirkimų reikšmė %,

ŽP – įvykdytų žaliųjų pirkimų vertė,

PB – bendra visų įvykdytų pirkimų vertė.
 

10. Jeigu pirkimo vykdytojas, vykdydamas pirkimą, taiko aplinkos apsaugos kriterijus, I tipo ekologinius ženklus (ar lygiavertį įrodymą) arba aplinkos apsaugos vadybos sistemą (ar lygiavertį įrodymą), pagal tvarkos aprašo 4 punktą, ne visam pirkimo objektui, o tik jo daliai, kurios vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės (jeigu aplinkos ministro įsakymu patvirtintuose aplinkos apsaugos kriterijuose nenustatyta kitaip), toks pirkimas yra priskiriamas prie žaliųjų pirkimų. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas atliko studijos parengimo ir leidybos paslaugų pirkimą. Aplinkos apsaugos kriterijai buvo taikyti tik leidybos paslaugoms ir šių paslaugų vertė sudarė 53 procentų bendros pirkimo vertės. Tokiu atveju visas pirkimas yra priskirtinas prie žaliųjų pirkimų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Duomenis apie pirkimo vykdytojų atliktus žaliuosius pirkimus kaupia Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri kiekvienais metais per II kalendorinių metų ketvirtį stebėsenos duomenis pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27