BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


I. RAŠYMUI, SPAUSDINIMUI, KOPIJAVIMUI NAUDOJAMAS POPIERIUS, KITI RAŠTINĖS REIKMENYS IŠ POPIERIAUS IR KARTONO

 

 

1.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel) arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan), arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

1.2.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio;

1.2.2. neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu;

1.2.3. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), XVII priedą (OL 2006 L 396, p. 1));

1.2.4. popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA);

1.2.5. popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1.2.1–1.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.2.6. popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.2.7. prekė turi būti pakuojama didesniais kiekiais (pavyzdžiui, ne mažiau kaip 500 lapų pakuotėje);

1.2.8. pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

1.2.9. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1.2.7–1.2.9 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

2.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC)) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis − iš tinkamai išaugintų miškų[1] ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel) arba ekologinis ženklas Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

2.2.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.2. popieriaus gamyboje:

2.2.2.1. išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,20 kg/oru džiovintos medžiagos tonai;

2.2.2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai;

2.2.2.3. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal REACH reglamento XVII priedą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.3. popieriaus gamyboje neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti švino, chromo, nikelio ar aliuminio pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.4. popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.5. prekė turi būti pakuojama didesniais kiekiais (pavyzdžiui, ne mažiau kaip 500 lapų pakuotėje);

2.2.6. pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

2.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (2.2.5–2.2.7 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

3.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš:

3.1.1.1. ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

3.1.1.2. ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

3.2.1. gaminys turi būti pagamintas iš:

3.2.1.1. ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

3.2.1.2. ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.2. popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio;

3.2.3. neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu;

3.2.4. popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA);

3.2.5. popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis;

3.2.6. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal REACH reglamento XVII priedą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (3.2.2–3.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.7. popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba the Blue Angel, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.8. popieriaus gamyboje:

3.2.8.1. turi būti ne didesnis kaip 0,20 kg/oru džiovintos medžiagos tonai išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis;

3.2.8.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.9. pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

3.2.10. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (3.2.9–3.2.10 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
 

* Šie kriterijai taikomi sąsiuviniams, dokumentų segtuvams, archyviniams aplankams, archyvinėms dėžėms, vokams, skirtukams, lipniems lapeliams, lapeliams užrašams ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27