BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XIV. MAISTAS IR VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGOS

23.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

23.1.1. produktai turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

23.1.1.1. produktai turi atitikti 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 su visais pakeitimais (nuo 2022 m. sausio 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas) (toliau – ekologinės gamybos reglamentas) reikalavimus ir (arba);

23.1.1.2. produktai turi atitikti 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų ir (arba) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D–10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ reikalavimus ir jiems yra suteikta Saugoma geografinė nuoroda, ir (arba) Saugoma kilmės vietos nuoroda, ir (arba) Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda (toliau – saugomos nuorodos) ir (arba);

23.1.1.3. produktai turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D–524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ (toliau – NKP) reikalavimus ar Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 16 straipsnio 1 punkto b dalyje nurodytų lygiaverčių kitų valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų (toliau – lygiavertės kitų valstybių narių pripažintos maisto produktų kokybės sistemos) reikalavimus.

Pagal 23.1.1.1–23.1.1.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų visų perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (23.1.1.1–23.1.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos patvirtinamieji dokumentai, sertifikatai produktams ir (arba) perdirbimo veiklai, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, kurie skelbiami VšĮ „Ekoagros svetainėje adresu www.ekoagros.lt (produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

23.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

23.2.1. pakuotės tūris ir masė turi būti kuo mažesni, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų;

23.2.2. produktai:

23.2.2.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 procentų perdirbtų medžiagų;

23.2.2.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

23.2.2.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (23.2.1–23.2.2 papunkčiams) ekologinis ženklas, pakuotės aprašymas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

24.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

24.1.1. patiekalams ruošti produktai turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

24.1.1.1 patiekalams ruošti produktai turi atitikti ekologinės gamybos reglamento reikalavimus ir (arba);

24.1.1.2. patiekalams ruošti produktai turi atitikti saugomų nuorodų reikalavimus ir (arba);

24.1.1.3. patiekalams ruošti produktai turi atitikti NKP ar lygiaverčių kitų ES valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų reikalavimus.

Pagal 24.1.1.1–24.1.1.3. papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas patiekalams ruošti produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso perkamų patiekalams ruošti maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.1.1.1–24.1.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos patvirtinamieji dokumentai, sertifikatai produktams ir (arba) perdirbimo veiklai, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, kurie skelbiami VšĮ „Ekoagros“ svetainėje adresu www.ekoagros.lt (produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

24.1.2. maistas ir gėrimai turi būti pateikiami naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis;

24.1.3. susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

24.1.4. biologiškai skaidžios atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos šias atliekas kompostuojančioms ar kitaip naudojančioms įmonėms;

24.1.5. turi būti laikomasi atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas);

24.1.6. teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės turi atitikti M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus kriterijus (XVII skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.1.2–24.1.6 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

24.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

24.2.1. sudarant meniu, vaisiai, daržovės ir jūros produktai, kurių naudojama daugiausiai teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami atsižvelgiant į sezoną.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: meniu pasiūlymas arba kiti dokumentai;

24.2.2. teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai (virtuviniai rankšluosčiai, popierinės servetėlės ir kt.) turi atitikti plonajam popieriui taikomus kriterijus (III skyrius „Plonasis popierius“);

24.2.3. turi būti vykdomas viešojo maitinimo darbuotojų apmokymas (pavyzdžiui, pagal temas: atliekų tvarkymas ir rinkimas; atliekų mažinimas; vandens ir energijos taupymo praktika; cheminių produktų naudojimas; produktų kilmė; kokybė, aplinkosauginė ir socialinė atsakomybė ir kt.);

24.2.4. paslaugos turi būti teikiamos taip, kad maistas būtų pagaminamas kiek įmanoma mažiau kenkiant aplinkai, taikant šiose srityse dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras:

24.2.4.1. teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio aplinkai vertinimas;

24.2.4.2. maisto produktų atranka, apdorojimas ir laikymas;

24.2.4.3. atliekų mažinimas;

24.2.4.4. ruošiant ir vežant maistą naudojamos energijos ir vandens mažinimas.

24.2.5. pakuotės tūris ir masė turi būti kuo mažesnis, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų;

24.2.6. produktai:

24.2.6.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 procentai perdirbtų medžiagų;

24.2.6.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

24.2.6.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose);

24.2.7. naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose neturi būti ozono sluoksnį ardančių medžiagų: hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC) ir hidrofluorangliavandenilių (HFC);

24.2.8. naudojama aukščiausio energinio efektyvumo klasės įranga;

24.2.9. valymo produktai turi atitikti nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus (XV skyrius „Valymo priemonės ir paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.2.2–24.2.9 papunkčiams) ekologinis ženklas, pakuotės aprašymas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27