BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XIX. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS, STATYBOS DARBAI, STATYBINĖS MEDŽIAGOS

45.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.1.1. teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, atlikdamas supaprastintus pirkimus ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

45.1.2. statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (46 produktas „Statybinės medžiagos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

45.2.1. statomi nauji ypatingieji ir neypatingieji pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis statytojo (užsakovo) pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal statytojo (užsakovo) pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as) (schemą (-as)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: teikėjo darbuotojo, tiesiogiai dalyvausiančio atliekant statinio projektavimo ir (ar) statybos darbus, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai, gauti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytus reikalavimus, išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursus pastatų tvarumo srityje pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

46.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

46.1.1. statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6);

46.1.2. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.

Produkto aprašymas

LOJ ribinė vertė g/l (įskaitant vandenį)

1.

Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys, esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

10

2.

Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys, esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

40

3.

Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos

25

4.

Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir plakiravimo dažai medienai

bei metalui

80

5.

Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus

65

6.

Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus

75

7.

Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai

50

8.

Gruntai ir rišamieji gruntai

15

9.

Rišamieji gruntai

15

10.

Vienkomponentinės dangos dengimo medžiagos[163]

80

11.

Dvikomponentės reaktyviosios dangos[164], skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)

80

12.

Dekoratyvinės dangos

80

13.

Antikoroziniai dažai

80

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo ar gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymo, atlikto pagal LST EN ISO 11890-2 „Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas. 2 dalis. Dujų chromatografijos metodas“ arba LST EN ISO 17895 „Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio emulsiniuose dažuose su mažu LOJ kiekiu (indo LOJ) nustatymas“ standartuose ar jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytus metodus, ataskaita, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.1.3. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.1.4. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.1.5. pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

46.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

46.2.1. vidaus ir išorės apdailos dažų ir lakų sudėtyje:

46.2.1.1. produkte arba jame naudojamose sudedamosiose dalyse sunkiųjų metalų arba jų junginių: kadmio, švino, chromo (VI), gyvsidabrio, arseno, bario, seleno, kobalto ir stibio neturi būti daugiau kaip 0,01 % produkto masės;

46.2.1.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai (APEOs);

46.2.1.3. neturi būti didesnė kaip 0,05 % produkto masės (masė/masė) izotiazolinono junginių koncentracija (išskyrus lauko medienos dažus ir lakus, kuriuose ji turi neviršyti 0,20 % produkto masės)[165];

46.2.1.4. laisvo formaldehido kiekis neturi būti didesnis kaip 0,001 % produkto masės;

46.2.1.5. ant produkto pakuotės arba kartu su produktu turi būti pateikta:

46.2.1.5.1. informacija, kaip, siekiant mažinti dažų atliekas, apskaičiuoti dažų poreikį; nurodyti orientacinį rekomenduojamą kiekį (pavyzdžiui, 1 m2 sienos nudažyti reikia x litrų dažų) ir ką daryti su nesunaudotais dažais; jei taikoma, pateikti internetinę nuorodą arba kontaktinę informaciją, kuria naudodamasis vartotojas galės gauti išsamesnę informaciją;

46.2.1.5.2. patarimai ir rekomendacijos: pateikiamos pagrindinės rekomendacijos dėl naudotinų asmeninių apsaugos priemonių; nurodytos papildomos priemonės, taikytinos naudojant purškimo įrangą: valymo įrangos naudojimas ir tinkamas atliekų tvarkymas (siekiant mažinti vandens ir dirvožemio taršą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.2.2. visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.2.3. [166]numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų (pavyzdžiui, langų, durų, dažų, grindų dangos, izoliacinių medžiagų ir panašiai) tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta laikantis I tipo[167] ekologinio ženklo standartų (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą);

46.2.4. [168]numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta atsinaujinančių išteklių pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (46.2.3–46.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27