BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XVII. M IR N KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS IR SU JŲ PRIEŽIŪRA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

33.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 

33.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš nurodytų kriterijų:

33.1.1.1. atliekant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

33.1.1.2. kitais viešųjų pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 33.1.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:

33.1.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti šių dydžių:

Nr.

Transporto priemonės klasė

CO2, g/km

1.

Lengvasis keleivinis automobilis (M1)

99

2.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas dyzelinu

113

3.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas kitu kuru

131

4.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė viršija 1760 kg

153

33.1.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.1.1.1–33.1.1.2. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

33.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

33.2.1. transporto priemonėje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio arba vandenilio kuro elementų;

33.2.2. transporto priemonė turi naudoti alternatyviuosius degalus ar energijos šaltinius (pavyzdžiui, naudoti degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, būti varoma elektros energija, vandenilio dujomis, sintetiniais degalais ar parafininiu kuru, suslėgtomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis, kt.), išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

33.2.3. oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) turi būti ≤150 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį). Jeigu GWP yra didesnis, vieno garintuvo sistemos nuotėkis turi būti ne didesnis kaip 40 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, dviejų garintuvų sistemos – 60 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus;

33.2.4. jei sudaroma transporto priemonės nuomos sutartis, tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotas eksploatacines medžiagas (tepalus, padangas ir kt.) ir sudaręs sutartis su tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.2.1–33.2.4. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

34.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

34.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš nurodytų kriterijų:

34.1.1.1. atliekant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

34.1.1.2. kitais viešųjų pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 34.1.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (34.1.1.1–34.1.1.2. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

34.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

34.2.1. transporto priemonė turi naudoti alternatyviuosius degalus ar energijos šaltinius (pavyzdžiui, naudoti degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, būti varoma elektros energija, vandenilio dujomis, sintetiniais degalais ar parafininiu kuru, suslėgtomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis, kt.), išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

34.2.2. turi būti užtikrintas tinkamas fluorintų šiltnamių efektą sukeliančių dujų surinkimas, kad išmontuojant oro kondicionavimo sistemą būtų išvengta bet kokio jų nuotėkio ir jos nebūtų neišleidžiamos į aplinką.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (34.2.1–34.2.2 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

35.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

35.1.1. paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;
 

35.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

35.2.1. išmontuojant senus automobilius turi būti galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai kenksmingų medžiagų;

35.2.2. turi būti laikomasi atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas);

35.2.3. susidariusios pavojingos atliekos turi būti renkamos ir perduodamos jas tvarkančiai įmonei;

35.2.4. naudojamos alyvos, tepalai, valikliai ir kt. turi būti didelėse talpose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (35.2.1–35.2.4 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27