BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXII. KIETOSIOS GRINDŲ DANGOS

50.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

50.1.1. produkto žaliavoje[188] neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių[189], klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

50.1.2. glazūruotų[190] plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) neturi būti daugiau, negu:

Nr.

Pavadinimas

Ribinė vertė,

% nuo glazūrų svorio

1.

Švinas (Pb)

0,5

2.

Kadmis (Cd)

0,1

3.

Stibis (Sb)

0,25

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.1.1–50.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.3. apdorotų produktų gamybos procese:

50.1.3.1. energijos sąnaudos, reikalingos aglomeruotųjų akmenų ir mozaikinių plytelių gamybos procesui (proceso energijos poreikis – PEP (angl. PER)), neturi būti didesnės, negu:

Nr.

Pavadinimas

Poreikis[191],

MJ/kg

Tyrimo metodas

1.

Aglomeruotieji akmenys

1,6

Techninio[192] priedo A4 skirsnis

2.

Mozaikinės plytelės

1,3

Techninio priedo A4 skirsnis

 

50.1.3.2. energijos sąnaudos, reikalingos keraminių ir molinių plytelių degimo procesui (DEP (angl. ERF)), neturi būti didesnės, negu:

Pavadinimas

Poreikis,

MJ/kg

Tyrimo metodas

Keraminės ir molinės plytelės

3,5

Techninio priedo A4 skirsnis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.3.3. gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas[126] turi būti ne mažesnis, kaip 70 % .

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.4. produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros:

50.1.4.1. grįžtamojo perdirbimo medžiagų panaudojimas kitiems tikslams;

50.1.4.2. pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

50.1.5. turi būti perdirbama ar kitaip panaudojama ne mažiau kaip 90 % gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį, išskyrus fosfogipso atliekas), kaip nustatyta Valstybiname strateginiame atliekų tvarkymo 2014-2020 plane (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 256 p.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.1.4-50.1.5 papunkčiams) LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, arba taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.6. tiekėjas turi pateikti informaciją apie atitinkamos grindų dangos naudojimą ir priežiūrą (rekomenduojami valymo būdai ir priemonės).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo pateikta rašytinė informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.7. [127]galutiniame produkte tam tikra medžiagų dalis[128] turi būti gauta perdirbtų medžiagų pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija (pagal LST EN ISO 14021 ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.8. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

50.2.1. apdorotų produktų gamybos procese gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas[196] turi būti ne mažesnis, kaip 90 %;

50.2.2. aglomeruotų akmenų viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis turi būti ne didesnis, negu:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

300

LST EN 13284-1 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Mažos masės dulkių koncentracijos nustatymas. 1 dalis. Rankinis gravimetrinis metodas“ (toliau – LST EN 13284-1) ar lygiavertis

2.

Azoto oksidai NOX

1200

LST EN 14792 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Azoto oksidų (NOx) masinės koncentracijos nustatymas. Pamatinis metodas. Chemiliuminescencija“ (toliau – LST EN 14792) ar lygiavertis

3.

Sieros dioksidas SO2

850

LST EN 14791 „Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Sieros dioksido masinės koncentracijos nustatymas. Pamatinis metodas“ (toliau – LST EN 14791) ar lygiavertis

4.

Stirenas

2000

 

 

50.2.3. keraminių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis, negu:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė,

mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

200

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Fluoridai (HF)

200

ISO 15713 „Stationary source emissions - Sampling and determination of gaseous fluoride content“ (toliau - ISO 15713) ar lygiavertis

3.

Azoto oksidai NOX

2500

LST EN 14792 ar lygiavertis

4.

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje ≤ 0,25%)

1500

LST EN 14791 ar lygiavertis

5.

Sieros dioksidas SO(sieros kiekis žaliavoje > 0,25%)

5000

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.4. keraminių plytelių presavimo, glazūravimo ir purškiamojo džiovinimo procesų metu („šaltųjų išmetimų“) kietųjų dalelių išmetimo į orą bendras kiekis neturi būti didesnis negu 5g/m2;

50.2.5. molinių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis, negu:

Nr.

Parametras

Išmetamų teršalų srautas, mg/m2cm

Ribinė vertė,[197]

mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

250

1000

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Fluoridai (HF)

200

800

ISO 15713 ar lygiavertis

3.

Azoto oksidai NOX

3000

12000

LST EN 14792 ar lygiavertis

4.

Sieros dioksidas SO2

2000

8000

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.6. mozaikinių plytelių ir betoninių grindinio trinkelių viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis, negu:

Nr.

Parametras

 

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

300

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Azoto oksidai NOX

2000

LST EN 14792 ar lygiavertis

3.

Sieros dioksidas SO2

1500

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.7. apdorotų produktų gamybos procese po nuotekų valymo (įmonėje ar už jos ribų) teršalų išmetimas į vandenį neturi viršyti šių reikšmių:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė,

mg/l

Tyrimo metodas

1.

Kietųjų medžiagų išmetimo į vandenį kiekis

40

ISO 5667-17 „Water quality -- Sampling - Part 17: Guidance on sampling of bulk suspended solids“ (toliau - ISO 5667-17) ar lygiavertis

2.

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

0,015

LST ISO 8288 „Vandens kokybė. Kobalto, nikelio, vario, cinko, kadmio ir švino nustatymas. Liepsnos atominės absorbcijos spektrometriniai metodai“ (toliau – LST ISO 8288)“ ar lygiavertis

3.

Chromo (Cr (VI)) išleidimas į vandenį

0,15

LST ISO 11083 „Vandens kokybė. Chromo (VI) nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 1,5-difenilkarbazidą“ (toliau - LST ISO 11083) ar lygiavertis

4.

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį[198]

1,5

LST ISO 6332 „Vandens kokybė. Geležies nustatymas. Spektrometrinis metodas naudojant 1,10-fenantroliną“ (toliau - LST ISO 6332) ar lygiavertis

5.

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

0,15

LST ISO 8288 ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.2.1–50.2.7 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2.8. produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros – grįžtamojo perdirbimo medžiagų išskyrimas iš nuotekų srauto ir panaudojimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2.9. su produktais, kurių gamyboje naudojamas cementas, turi būti pateikta informacija, kad cemento:

50.2.9.1. gamybai naudota žaliava atitinka gavybos veiklai taikomus reikalavimus (leidimas vykdyti gavybos veiklą; žemėlapis, kuriame nurodyta karjero vieta);

50.2.9.2. gamybos energijos sąnaudos, reikalingos apdorojimo procese, yra ne didesnės nei 3800 MJ/t;

50.2.9.3. gamybos metu susidariusių teršalų išmetimas neturi viršyti ribinių verčių:

Nr.

 

Parametras

Ribinė vertė, g/t

 

Tyrimo metodas

1.

Dulkės

65

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Azoto oksidai NOX

900

LST EN 14792 ar lygiavertis

3.

Sieros dioksidas SO2

350

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.10. naudojimo metu produktas (taikoma tik glazūruotoms plytelėms) neturi išskirti pavojingų medžiagų daugiau, negu:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Švinas (Pb)

80

LST ISO 10545-15 „Keraminės plytelės. 15 dalis. Švino ir kadmio plovimosi iš glazūruotų plytelių nustatymas“ (toliau – LST ISO 10545-15) ar lygiavertis

2.

Kadmis (Cd)

7

LST ISO 10545-15

ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.2.9–50.2.10 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2.11. žaliavų gavyba turi atitikti šiuos reikalavimus:

50.2.11.1. gamtinių produktų gavybos karjere:

50.2.11.1.1. neturi būti įsiterpusio giluminio požeminio vandens telkinio;

50.2.11.1.2. neturi būti įsiterpusių paviršinių vandens telkinių;

50.2.11.1.3. turi būti naudojama uždara nuotekų antrinio panaudojimo sistema;

50.2.11.2. pakartotinio vandens naudojimo koeficientas (%) turi būti ne mažesnis kaip 65;

50.2.11.3. karjero poveikio koeficientas (naudojamas plotas (m2) (karjero kraštas + naudojama uolienų sąvartos vieta)/ kasybos teisėto vykdymo zona (m2)) (%) turi būti ne didesnis kaip 50;

50.2.11.4. gamtinių išteklių įvertinimo koeficientas (tinkamos naudoti medžiagos (m3)/iškastos medžiagos ( m3) ) (%) turi būti ne mažesnis kaip 25;

50.2.11.5. metinė ribinė kietųjų dalelių[132] KD10 vertė, išmatuota išilgai karjero teritorijos ribos (tyrimo metodas apibūdintas pagal LST EN 12341 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti“ (toliau –LST EN 12341) arba lygiavertį standartą), turi būti ne didesnė kaip 150 µg/Nm3;

50.2.11.6. iš karjero į paviršiaus vandenis išleidžiamų kietųjų medžiagų kiekis, išmatuotas pagal ISO 5667-17 pateiktą tyrimo metodą arba lygiavertį, turi būti ne didesnis kaip 40 mg/l;

50.2.11.7. triukšmo dydis, išmatuotas išilgai karjero teritorijos ribos pagal LST ISO 1996-1 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ pateiktą tyrimo metodą, turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, arba taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

50.2.12. gamtinių produktų apdailos darbų procese susidarančių teršalų išmetimai neturi viršyti ribinių verčių:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė

 

Tyrimo metodas

1.

Kietųjų dalelių išmetimas į orą

KD10<150µg/Nm3

LST EN 12341 ar lygiavertis

2.

Stireno išmetimas į orą

<210 mg/Nm3

 

3.

Pakartotinio vandens naudojimo koeficientas

≥ 90%

Techninis priedas A3 skirsnis[200]

4.

Kietųjų medžiagų išleidimas į vandenį

< 40 mg/l

ISO 5667-17 ar lygiavertis

5.

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

< 0,015 mg/l

LST ISO 8288

 ar lygiavertis

6.

Chromo (Cr) (VI) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

LST ISO 11083 ar lygiavertis

7.

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį

< 1,5 mg/l

LST ISO 6332 ar lygiavertis

8.

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

LST ISO 8288 ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

*Kietųjų grindų kriterijai apima gamtinius produktus bei apdorotus produktus (aglomeruotuosius akmenis, betonines grindinio plyteles, mozaikines, keramikines ir molines plyteles), kur:

- gamtiniai produktai – gamtiniai akmenys, apibrėžiami kaip gamtinių uolienų gabalai, t.y. marmuras, granitas ir kiti gamtiniai akmenys;

- apdoroti produktai skirstomi į sukietintus ir degtus produktus. Sukietinti produktai – tai aglomeruotieji akmenys, betoninės grindinio trinkelės ir mozaikinės plytelės. Degti produktai – tai keramikinės ir molinės plytelės;

- aglomeruotieji akmenys - tai pramonės gaminiai, pagaminti iš užpildų mišinio, daugiausia iš gamtinio akmens skaldos (marmuro ar granito), ir rišiklio (hidraulinis cementas arba nesočioji poliesterinė derva). Šiai grupei priskiriami taip pat dirbtiniai akmenys ir sutankintasis marmuras;

- betoninės grindinio trinkelės – tai produktai, skirti lauko grindinio dangoms, kurios gaminamos maišant smėlį, žvyrą, cementą, neorganinius pigmentus ir priedus vibrokompresijos būdu. Šiai grupei priskiriamos taip pat betoninės plokštės ir betoninės plytelės;

mozaikinės plytelės yra tinkamai sutankintos, vienodos formos ir storio dangos dalys, atitinkančios konkrečius geometrinius reikalavimus. Plytelės būna viensluoksnės (pagamintos iš atitinkamo užpildo granulių ar skaldelės ir įterptų į pilką ar baltą cementą su vandeniu) arba dvisluoksnės (sudarytos iš pirmojo arba dilimo sluoksnio (viensluoksnės struktūros) ir antrojo sluoksnio, vadinamo apsauginio arba pagrindo betoniniu sluoksniu, kurio paviršiaus neveikia jokia apkrova, jeigu naudojama įprastu būdu, ir kurį galima iš dalies pašalinti).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27