Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklas (ESPON)

 Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklas

ESPON yra Europos Bendrijos iniciatyvos INTERREG III programa, inicijuota ir koordinuojama Europos teritorijų planavimo komiteto. Programa skirta šalių narių bendradarbiavimui Europos teritorijų planavimo srityje.

ESPON geografinė aprėptis yra plati: 28 ES šalys bei Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

Savo veikla (atliekamais moksliniais tyrimais, kaupiamais analitiniais duomenimis bei kuriamomis teritorijų analizei ir stebėsenai skirtomis priemonėmis) ESPON siekia formuoti tyrimais ir faktais pagrįstą teritorijų vystymo politiką Europoje bei koordinuoti teritorijų planavimą ir bendradarbiavimą teritorijų planavimo srityje su kitomis šalimis.

ESPON suburtas 1999 m., kuomet buvo priimtas Europos erdvės plėtros perspektyvos dokumentas ir vietoje gausių diskusijų teritorinės sanglaudos klausimais, kurios dažniausiai vyko už teritorijų planavimą atsakingų ministrų lygmenyje, imtasi svarbių iniciatyvų (INTERREG tarptautinio bendradarbiavimo programa). Tinklo subūrimą paskatino žinių ir supratimo apie erdvinę teritorinę plėtrą poreikis, kylantis iš besiplečiančios ES teritorijos. ES augant, turėjo būti įvertintos pasekmės Regioninei politikai ir susijusios iniciatyvos valstybėse narėse ir narystės siekiančiose valstybėse.

ESPON veikla vykdoma atskirais programos etapais ir lygmenimis: 

ESPON 2006 (2002-2006)

Sukurta ESPON institucinė sistema, ESPON turinys, siektina kuriamoji praktinė ir pridėtinė vertė. Tai duomenų metaanalizės lygmuo, kuriame daugiausia dėmesio skirta nacionalinių, regioninių ir vietos lygmens žinių (duomenų) rinkimui, siekiant nustatyti pagrindines teritorijų vystymosi ES mastu tendencijas, teritorinį potencialą ir trūkumus. Sudaryti Europos žemėlapiai, nusakantys susiklosčiusias teritorines struktūras ir regionų įvairovę aktualiomis plėtros temomis (miestų, kaimų ir regioninė plėtra, transportas, demografija, transportas, aplinkosauga ir kt.). Sukurti rodikliai, regionų tipologijos, integruotos erdvinės analizės ir planavimo priemonės, kurie padeda vykdyti teritorijų vystymosi stebėseną ir nustatyti teritorijų vystymo prioritetus subalansuotai ir policentriškai išsiplėtusioje Europos teritorijoje.

ESPON 2013 (2009-2013)

Toliau remiama Europos politika, orientuota į teritorinę sanglaudą ir harmoningą plėtrą. ESPON teikia palyginamąją informaciją, atliekami tyrimai, analizės, kuriami teritorijų vystymosi scenarijai. Siekta atskleisti tuometinį teritorinį fondą ir įžvelgti galimybes regionų plėtrai, didesnės teritorijos skatinamos prisidėti prie Europos konkurencingumo, teritorinio bendradarbiavimo, kuriant darnią ir nuoseklią plėtrą. ESPON siekia tyrimų sinergijos, kooperacijos ES mastu. ESPON teikia paramą tarptautinėms projektų grupėms. Toliau kaupiami duomenys, tobulinami sukurti rodikliai, integruotos teritorijų analizės ir planavimo priemonės.

ESPON 2020 (2016-2020)

Naujausios programos tikslas yra stiprinti ES Sanglaudos politikos ir kitų sektorių politikos, Europos struktūrinių fondų investicijų programų bei nacionalinės ir regioninės teritorinės plėtros politikos veiksmingumą kaupiant, skleidžiant ir skatinant vertinti teritorinius duomenis. Šioje programoje išskiriamos dvi prioritetinės veiklų kryptys. Pirmoji siejama su teritoriniais duomenimis (perdavimas, stebėjimas, priemonės, informavimas). Ši veikla pavesta naujai įsteigtam ESPON padaliniui, kuris pagal ESPON vadovaujančiosios institucijos užsakymą atliktų tyrimus aktualiomis temomis. Antroji veiklos kryptis apima techninę paramą, skirtą efektyvesniam veiksmingesniam programos įgyvendinimui. Pagrindinį dėmesį programa skiria „Institucijų pajėgumų stiprinimui“.

Įgyvendinus programą tikimasi geresnio teritorinių duomenų kaupimo. Vykdant taikomuosius tyrimus ir studijas tikimasi geresnio sukauptų žinių perdavimo ir analitinės pagalbos naudotojui teikimo, efektyvesnio teritorijų stebėjimo ir veiksmingesnių teritorinių tyrumų priemonių, išsamesnio informavimo veiklos vykdymo.

ESPON Lietuvoje

ESPON programoje Lietuva pradėjo dalyvauti kaip kviestinė narė, vėliau, nuo 2004 m. kaip ES narė. Lietuva turi atstovus ESPON 2020 programos įgyvendinimo stebėsenos komitete.

ESPON programos rezultatų sklaidos bei informacijos apie ESPON programą teikimo šalies ir tarpvalstybiniame lygmenyse funkcijas vykdo ESPON kontaktinių asmenų tinklas.

ESPON 2013 programos kontaktinio asmens funkcijas vykdė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo institutas. Programos metu, bendradarbiaujant su kitų šalių kontaktiniais asmenimis buvo įgyvendinti trys projektai:

1. Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis (ESPON TRAIN), 2010-2013 m. 

2. ESPON raiška Šiaurės Europos šalių kontekste (ENECON), 2012-2014 m.

3. Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklo rezultatų taikymas (ESPONontheRoad), 2013-2015 m.  

Vadovaujantis 2016-03-14 aplinkos ministro pasirašytu Liuksemburgo ir ES valstybių narių bei valstybių partnerių susitarimu dėl Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklo ESPON 2020 bendradarbiavimo programos įgyvendinimo, stebėsenos ir kontrolės sistemos, Lietuva tęsia veiklą Europos teritorinio planavimo tinklo programoje. 

Naudingi ESPON rezultatai politikams, praktikams bei akademinei bendruomenei:

Duomenų bazės portalas

Baltijos jūros regiono stebėsenos sistema

Miestų palyginamoji analizė

Europos teritorijų stebėsenos sistema

Dokumentų paieškos sistema

Funkcinių indikatorių (transportas, teritorijų plėtra) priemonė

Hiper atlasas

Žemėlapių vadovas

Tiesioginė žemėlapių paieška

Tiesioginis kartografavimo įrankis

Regionų tipologijos

Teritorinio poveikio vertinimo priemonė

ESPON publikacijos

Kaip naudotis šiomis ESPON priemonėmis galite perskaityti trumpuose instrukciniuose leidiniuose 

*Stebėsena ir priemonės – ESPON TIA priemonės atnaujinimas

ESPON Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupė (ESPON EGTC) vykdydama ESPON 2020 bendradarbiavimo programos trečiąjį tikslą „Patobulinta teritorijų stebėsena ir teritorijų analizei skirtos priemonės “, toliau plėtoja internetines priemones, skirtas teritorijų analizei ir žemėlapiams kurti. Tikimasi, kad šios priemonės taps patogiais paramos mechanizmais vartotojams (politikams, politikos formuotojams, praktikams), teikiančiais greičiau prieinamus duomenis. ESPON EGTC stebi Europos teritorijų pokyčius tam, kad galėtų laiku informuoti ir paremti svarbius politikos plėtros procesus.

ESPON TIA priemonės atnaujinimas – TIA (Teritorinio poveikio vertinimo) priemonė sukurta ankstesniame ESPON programos etape. Ši priemonė padeda praktikams ir politikams identifikuoti, vykdyti ex-ante kontrolę ir nustatyti naujų ES teisės aktų, politikos ir direktyvų potencialų poveikį teritorijoms. ESPON TIA priemonės atnaujinimo projektas kurs vartotojams draugišką ESPON TIA interneto programą, leisiančią atlikti poveikio urbanistinei, tarpvalstybinei, konkrečių regionų aplinkai vertinimą. Be to, programoje bus taikomos naujos ir inovatyvios funkcijos, atnaujinti ir papildyti esami duomenų rinkiniai, tipologijos.  

Suinteresuotos šalys (ES Komisija, Europos regionų komitetas ir kitos šalys, kurioms reikia ir kurios nori naudoti TIA priemonę) organizuos TIA kūrybines dirbtuves, kurių metu sukaupta informacija padės tinkamai pasirengti projektui, jį vykdyti ir rengti atitinkamus dokumentus.

Daugiau informacijos apie ESPON TIA priemonę ESPON svetainėje

Daugiau informacijos rasite ESPON tinklalapyje adresu: www.espon.eu

ESPON

Atnaujinimo data: 2024-02-03