>

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) taikymu, sukūrimas

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) taikymu, sukūrimas“

Projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projekto partneriu valstybės įmone Registrų centru  Projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“.

Projekto tikslas – pagerinti su SŽNS taikymu ir viešinimu susijusių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę.

Projekto uždavinys – sukurti vieningą teritorijų su SŽNS registravimo ir jų duomenų tvarkymo sistemą.

Projekto aprašymas  – Pagrindinės esamos situacijos problemos, kurioms spręsti numatomas įgyvendinti projektas, yra šios:

1) ilgai užtrunka teritorijoje taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (toliau – SŽNS) nustatymas, kuris lemia ilgą projektu gerinamų su SŽNS taikymu susijusių administracinių ir viešųjų paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo trukmę;

2) teikiant su SŽNS susijusias paslaugas, naudojami ir teikiami nepatikimi duomenys.
Projekto veiklos:

1) Esamos SŽNS taikymo situacijos analizė, SŽNS tvarkymo ir susijusių paslaugų teikimo metodinių rekomendacijų ir rekomendacijų dėl susijusių teisės aktų pakeitimų parengimas.
2) Įrankių (programinių komponentų), skirtų vieningam SŽNS duomenų tvarkymui ir registravimui, sukūrimas.
3) Su SŽNS susijusias paslaugas teikiančių viešojo valdymo institucijų specialistų kompetencijų gerinimas.

Siekiami projekto rezultatai:
1) Padidintas informacijos ir duomenų apie SŽNS, reikalingų teikti su SŽNS susijusias paslaugas, prieinamumas ir patikimumas, užtikrinant galimybę registruoti visų tipų teritorijas su SŽNS vienoje vietoje.
2) Padidinta paslaugų kokybė, efektyvumas ir sutrumpinta jų teikimo trukmė sukuriant įrankius centralizuotam teritorijų su SŽNS registravimui ir kaupimui vienoje vietoje.
3) Apmokyti su SŽNS paslaugų ir asmenų aptarnavimo funkcijų optimizavimo ir automatizavimo sistema susiję viešojo valdymo institucijų darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2019 kovo 5 d. –  2023 kovo 31 d.

Kontaktinė informacija – Aušra Balsytė, tel. (8 6) 96 86148,  el.p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-10-03