Orhuso konvencijos Atitikties mechanizmas

Remiantis Orhuso konvencijos 15 straipsniu, „Konvencijos šalys bendru sutarimu sukuria nekonfrontacinio, neteisminio, konsultacinio pobūdžio neprivalomas priemones patikrinti, kaip laikomasi šios Konvencijos nuostatų“. Šios nuostatos pagrindu 2002 m. pirmasis šalių susitikimas priėmė sprendimą Nr. I/7 dėl atitikties vertinimo, pagal kurį išrinkti Atitikties komiteto nariai.

Atitikties komitetas nagrinėja:

1. Šalių kreipimusis (angl. submission), kuriais prašoma įvertinti kitos šalies teisės aktų, taikomos praktikos atitiktį Orhuso konvencijos nuostatoms;

2. Šalių kreipimusis (angl. submission), kuriais šalis prašo įvertinti jos pačios teisės aktų, taikomos praktikos atitiktį Orhuso konvencijos nuostatoms;

3. Sekretoriato kreipimusis (angl. referral), kuriais Sekretoriatas informuoja Atitikties komitetą apie galbūt netinkamą Orhuso konvencijos nuostatų įgyvendinimą šalyje;

4. Visuomenės kreipimusis (angl. communication), kuriais prašoma įvertinti šalies teisės aktų, taikomos praktikos atitiktį Orhuso konvencijos nuostatoms.

Atitikties komitetas atitikties vertinimą gali atlikti ir savo iniciatyva.

Išnagrinėjęs individualias bylas Atitikties komitetas rengia ir teikia išvadas ir rekomendacijas bylos šaliai, šių išvadų ir rekomendacijų pagrindu šalių susitikimas priima sprendimą. Komitetas taip pat rengia ataskaitas dėl bendrųjų atitikties klausimų, kurių pagrindu šalių susitikimas priima sprendimus.

Atitikties komiteto bylos, kuriose Lietuva buvo/ yra šalimi

 

Byla ACCC/C/2006/16, pareiškėja asociacija Kazokiškių bendruomenė (BAIGTA)

Pareiškėja asociacija Kazokiškių bendruomenė tvirtino, kad Lietuva pažeidė Orhuso konvencijos 6 straipsnį įrengdama Kazokiškių sąvartyną: visuomenė nebuvo informuota apie planuojamą sąvartyną anksčiausiame etape, visuomenė neturėjo galimybės dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su sąvartyno įrengimu, taip pat negalėjo skųsti teismui susijusių sprendimų.

Atitikties komitetas vertino Lietuvos teisės nuostatų, susijusių su sąvartyno įrengimu, atitiktį Orhuso konvencijos reikalavimams.

2008 m. balandžio 2 d. išvadose ir rekomendacijose Atitikties komitetas įvardijo teisinio reguliavimo sritis, kurios aktualios siekiant nustatyti, ar buvo užtikrintas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus, susijusius su Kazokiškių sąvartyno įrengimu: atliekų valdymo plano rengimas, detalusis planavimas, sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV sprendimas) priėmimas, techninio projekto tvirtinimas ir statybos leidimo išdavimas, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (TIPK leidimas) išdavimas.

Atitikties komiteto pateikti reikšmingi išaiškinimai dėl Orhuso konvencijos taikymo Lietuvos teisės sistemoje:

1. Atliekų valdymo planai (byloje aptartas Vilniaus apskrities regioninis atliekų tvarkymo planas) laikytini planais, kurie patenka į Orhuso konvencijos 7 straipsnio taikymo apimtį (išvadų ir rekomendacijų 55 punktas);

2. Nors detalieji planai vadinami „planais“, tačiau pagal sukeliamas teisines pasekmes jie laikytini ne „planais“ Orhuso konvencijos 7 straipsnio prasme, o „sprendimais“ Orhuso konvencijos 6 straipsnio prasme (išvadų ir rekomendacijų 58 punktas);

3. Atitikties komitetas konstatavo, kad tiek pareiškėjas, tiek suinteresuota šalis (Lietuva) techninio projekto patvirtinimą ir statybos leidimo išdavimą vertino kaip nepatenkantį į Orhuso konvencijos 6 straipsnio taikymo apimtį, todėl Atitikties komitetas nevertino šių procedūrinių taisyklių atitikties Orhuso konvencijos nuostatoms (išvadų ir rekomendacijų 59 punktas).

Atsižvelgdamas į surinktą informaciją ir jos pagrindu padarytas išvadas (kelios iš jų įvardytos 1-3 punktuose aukščiau), įvertinęs, kad šioje byloje aktualus detalusis planas patvirtintas tuo metu, kai Orhuso konvencija Lietuvoje dar nebuvo taikoma, Atitikties komitetas iš esmės vertino PAV sprendimo priėmimo ir TIPK leidimo išdavimo procedūrų atitiktį Orhuso konvencijos 6 straipsnio reikalavimams.

Atitikties komitetas konstatavo:

1. Lietuva pažeidė Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2, 3 dalis, nes neužtikrino tinkamo, savalaikio ir efektyvaus visuomenės informavimo, įtraukimo į PAV sprendimo priėmimo procesą (išvadų ir rekomendacijų 89 punktas);

2. Orhuso konvencijos reikalavimų (6 straipsnio 2, 3, 6, 7 dalių) neatitinka teisės nuostatos, kuriose įtvirtinta:

2.1. nėra įtvirtintų aiškių reikalavimų, kad visuomenė turi būti informuojama tinkamai, savalaikiai ir efektyviai;

2.2. per trumpas terminas (10 darbo dienų) visuomenei susipažinti su informacija ir pateikti pastabas;

2.3. tvarka, pagal kurią visuomenės dalyvavimą organizuoja, visuomenei informaciją teikia ir pastabas vertina ne kompetentinga institucija, o projekto vystytojas (dokumentų rengėjas);

2.4. reikalavimas visuomenei teikti „motyvuotas“ pastabas, apribojimas teikti pastabas tik „suinteresuotai visuomenei“.

Atitikties komitetas pateikė rekomendacijas, kaip ištaisyti nustatytus pažeidimus, nurodė parengti veiksmų planą, pagal kurį bus įgyvendintos šios išvados ir rekomendacijos. Trečiasis Orhuso konvencijos šalių susitikimas (2008 m.) patvirtino išvadas ir rekomendacijas sprendimu Nr. III/6d dėl Lietuvos įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją vykdymo.

Lietuva parengė ir pateikė Atitikties komitetui veiksmų planą dėl trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo sprendimo Nr. III/6d įgyvendinimo, 2010 m. pateikė sprendimo Nr. III/6d vykdymo ataskaitą. Atitikties komitetas įvertino Lietuvos atliktus teisės aktų pakeitimus ir 31 susitikimo, vykusio 2011 m. vasario mėn., ataskaitoje konstatavo, kad byloje identifikuoti teisinio reguliavimo trūkumai ištaisyti, t. y., byloje nagrinėtos Lietuvos teisės nuostatos atitinka Orhuso konvencijos nuostatas. Ketvirtasis Orhuso konvencijos šalių susitikimas (2011 m.). pasveikino Lietuvą ištaisius pažeidimus (sprendimas Nr. IV/9 dėl bendrųjų atitikties klausimų).

Daugiau informacijos apie bylos nagrinėjimą ČIA

Daugiau informacijos apie trečiojo Orhuso konvencijos šalių susitikimo sprendimo Nr. III/6d dėl Lietuvos įsipareigojimų pagal Orhuso konvenciją vykdymą ČIA

 

Byla ACCC/C/2013/98, pareiškėja asociacija Rudaminos bendruomenė (BAIGTA)

Pareiškėja asociacija Rudaminos bendruomenė tvirtino, kad įgyvendinant 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos-Lenkijos Respublikų valstybinės sienos statybos ir eksploatacijos projektą buvo pažeisti Orhuso konvencijos 6, 9 straipsniai, nes nebuvo užtikrintas tinkamas visuomenės dalyvavimas susijusių sprendimų priėmime, neužtikrinta visuomenės teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais.

 

7-ajame Orhuso konvencijos šalių susitikime, kuris vyko 2021 m. spalio 18-20 dienomis, buvo priimtas sprendimas Nr. VII/8l (Sprendimas VII/8l), kuriame buvo pritarta Atitikties komiteto išvadoms ir konstatuota, kad Lietuva:

a) Teisingai nepranešusi suinteresuotajai visuomenei apie terminus, per kuriuos atitinkami dokumentai bus prieinami ir per kuriuos pastabos gali būti pateikiamos, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunkčio reikalavimų tinkamai informuoti suinteresuotą visuomenę apie numatomą procedūrą, įskaitant galimybes visuomenei dalyvauti;

b) Praktiškai apribodama elektros energijos perdavimo oro linijos sienos kirtimo punkto vietos parinkimo galimus variantus ir šią vietą nustatydama per tarptautines konsultacijas iki visuomenės dalyvavimo procedūros užbaigimo, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 4 dalies;

c) Nesugebėjusi užtikrinti, kad visi galimi variantai dėl elektros energijos perdavimo oro linijos technologijos pasirinkimo būtų ne tik teisiškai atviri, bet ir suinteresuotajai visuomenei aiškiai matomi kaip galimi, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 4 dalies.

d) Sukūrusi sistemą, pagal kurią visuomenės pastabos, atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, pirmiausia turi būti pateiktos subjektui, kuris neprivalo būti nepriklausomas nuo vystytojo, o ne pačiai kompetentingai valstybės institucijai, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 7 dalies;

e) Neužtikrindama, kad kompetentinga valdžios institucija būtų įpareigota deramai atsižvelgti į visuomenės dalyvavimo rezultatus, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 8 dalies;

f) Nei skelbiamame sprendime, nei kartu su juo, nesugebėjusi įrodyti, kad buvo deramai atsižvelgta į visuomenės dalyvavimo rezultatus, priimant sprendimą dėl elektros energijos perdavimo oro linijos nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 9 dalies;

g) Valstybės saugumo departamento veiksmai (skambinimas ir lankymas asmenų, susijusių su asociacija Rudaminos bendruomenė), „siekiant išsiaiškinti su elektros linija susijusius klausimus Rudaminos bendruomenėje“, turint omenyje asociacijos Rudaminos bendruomenė nepritarimą elektros energijos perdavimo oro linijai,  yra baudimas, persekiojimas arba varžymais kitais būdais, nesilaikant, Konvencijos 3 straipsnio 8 dalies (joje numatyta, kad turi būti užtikrinama, kad asmenys, pasinaudoję Konvencijoje numatytomis teisėmis, nebūtų baudžiami už savo veiklą, persekiojami arba kitais būdais varžomi).

 

Sprendimo Nr. VII/8l  2 dalyje Lietuvai buvo rekomenduota imtis būtinų teisinių, reguliavimo ir administracinių priemonių, siekiant užtikrinti, kad:

(a) Apie sprendimus dėl leidimų konkrečiai veiklai pagal Orhuso konvencijos 6 straipsnį:

   (i) Visuomenei yra pranešama apie visus visuomenės dalyvavimo galimybių terminus, įskaitant laikotarpį, per kurį atitinkami dokumentai bus prieinami ir per kurį pastabos gali būti pateikiamos;

   (ii) Bet kokios tarptautinės konsultacijos dėl konkrečios tarpvalstybinės veiklos, surengtos suinteresuotos Šalies valstybės institucijos iki visuomenės dalyvavimo procedūros pagal 6 straipsnį užbaigimo, nei teisiškai, nei faktiškai visuomenės dalyvavimo procedūros metu neturi užkirsti kelio svarstyti įvairius galimus variantus;

   (iii) Kiekviename sprendimų priėmimo etape galimų svarstyti variantų įvairovė tinkamai atsispindi visuomenei teikiamoje informacijoje;

   (iv) Nustatytas aiškus reikalavimas, kad visuomenės pateiktos pastabos būtų siunčiamos kompetentingai valstybės institucijai;

   (v) Įpareigojimas deramai atsižvelgti į visuomenės pateiktas pastabas, informaciją, analizę arba nuomonę poveikio aplinkai vertinimo procedūros metu tenka kompetentingai valdžios institucijai;

   (vi) Kompetentinga valdžios institucija pateikia visuomenei įrodymus atitinkame skelbiamame sprendime arba kartu su juo, pagrindžiančius, kad visuomenės dalyvavimo rezultatai deramai atspindėti.

(b) Valstybės saugumo departamentas gauna aiškius nurodymus susilaikyti nuo veiklos, kuri gali būti suvokiama kaip asmenų, siekiančių pasinaudoti savo teisėmis dalyvauti priimant sprendimus ar kreiptis į teismą pagal Orhuso konvenciją, baudimas, persekiojimas ar varžymas kitais būdais.

 

Pagal Sprendimo Nr. VII/8l 3 dalies a punktą  Lietuva iki 2022 m. liepos 1 d. Orhuso konvencijos Atitikties komitetui turėjo pateikti veiksmų planą, įskaitant tvarkaraštį, dėl minimame sprendime pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, Aplinkos ministerija, parengusi veiksmų plano projektą, vykdė viešąją konsultaciją, 2022 m. birželio 28 d. Atitikties komitetui pateikė galutinį veiksmų planą. Pagal tą patį Sprendimą Lietuva iki 2023 m. spalio 1 d. Orhuso konvencijos Atitikties komitetui turėjo pateikti tarpinę veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą, ji, po oficialaus pateikimo suderinti pareiškėjo atstovams, komitetui išsiųsta 2023 m. rugsėjo 29 d.

 

Veiksmų planas buvo svarstomas 2022 ir 2023 m. vykusiuose Atitikties komiteto susitikimuose. Galutinę ataskaitą dėl rekomendacijų įgyvendinimo pagal veiksmų planą Lietuva turės pateikti iki 2024 m. spalio 1 d., o 8-ajame Orhuso konvencijos šalių susitikime, kuris vyks 2025 m. rudenį, bus sprendžiama, ar 7-ajame šalių susitikime Lietuvai pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos.

 

Daugiau informacijos apie bylą ACCC/C/2013/98 ČIA.

Atitikties komiteto sprendimas VII/8l (ENG) ČIA.

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją ČIA.

Daugiau informacijos apie veiksmų plano rengimą ČIA.

Nuoroda į Atitikties komitetui pateiktą veiksmų planą (ENG) ČIA.

Nuoroda į Atitikties komitetui pateiktą tarpinę veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą (ENG) ČIA.

 

Byla ACCC/S/2015/2, pareiškėja Lietuva (BAIGTA)

2015 m. kovo 25 d. Lietuva (Aplinkos ministerija) kreipėsi su skundu į Orhuso konvencijos Atitikties komitetą dėl Baltarusijos veiksmų atitikties įgyvendinant Astravo atominės elektrinės (AE) projektą. Siekdama apginti Lietuvos visuomenės interesus, Lietuva skunde teigė, kad Baltarusija pažeidė Orhuso konvencijos nuostatas planuodama, įgyvendindama Astravo AE projektą, konkrečiai Orhuso konvencijos:

- 3 straipsnio 9 dalį, nes neužtikrino Lietuvos visuomenės informavimo apie priimtus sprendimus, susijusius su Astravo AE projekto vykdymu, neužtikrino dokumentų vertimo į lietuvių kalbą ir vertimo 2010-03-02 renginio Vilniuje metu;

- 6 straipsnio 2 dalį, nes nesuteikė pakankamai laiko susipažinti su PAV ataskaita, tinkamai ir laiku neinformavo apie 2013-08-17 renginį ir ribojo dalyvavimą šiame renginyje;

- 6 straipsnio 3 dalį, nes nesuteikė pakankamai laiko susipažinti su PAV dokumentacija, nesuteikė galimybės teikti pastabas valstybinės ekologinės ekspertizės išvadoms;

- 6 straipsnio 4 dalį, nes nesuteikė galimybės Lietuvos visuomenei dalyvauti projekto pradiniame etape ir teikti poziciją dėl alternatyvų pasirinkimo;

- 6 straipsnio 6 dalį, nes neužtikrino Lietuvos visuomenės teisės gauti visą, su projektu susijusią, informaciją;

- 6 straipsnio 8 dalį, nes neužtikrino, kad visuomenės dalyvavimas atsispindėtų priimamuose sprendimuose (pagrindiniai jų – PAV ataskaita ir valstybinės ekologinės ekspertizės išvados).

Atsiliepime į Lietuvos skundą Baltarusija visus kaltinimus neigė, tačiau 2021 m. liepos 23 d. Atitikties komitetas priėjo išvadas, kad Baltarusija:

a) Tinkamai ir veiksmingai neinformuodama Lietuvos visuomenės apie jos galimybes dalyvauti 2009 m. spalio 9 d. viešame svarstyme Astravo mieste ir pateikti rašytines pastabas priimant sprendimą dėl 2010 m. valstybinės ekologinės ekspertizės, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies d punkto ii ir v papunkčių;

b) Neužtikrinusi, kad priemonės, kuriomis buvo pranešta Lietuvos visuomenei apie 2009 m. viešą svarstymą Astravo mieste, būtų veiksmingos (pranešant Lietuvos visuomenei, arba dedant reikiamas pastangas užtikrinti, kad Lietuva pati tai atlikto efektyviai), nesilaikė  Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies;

c) Nepateikdama tinkamo ir veiksmingo pranešimo žiniasklaidoje lietuvių kalba dėl 2013 m. viešo svarstymo Astravo mieste nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies;

d) Suteikiant Lietuvos visuomenei galimybę išnagrinėti PAV ataskaitą net dar vėlesniame etape, nei ji buvo pateikta Baltarusijos visuomenei, kas jau ir taip buvo per vėlu užtikrinti Konvencijos atitiktį, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 6 dalies;

e) Neįrodžiusi, kad buvo tinkamai atsižvelgta į Lietuvos visuomenės pastabas priimant sprendimą dėl 2013 m. valstybinės ekologinės ekspertizės, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 8 dalies;

f) Nepateikdama Lietuvos visuomenei 2010 ir 2013 m. valstybinės ekologinės ekspertizės išvadų teksto, įskaitant motyvus ir svarstymus, kuriais jos buvo grindžiamos, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 9 dalies;

g) Suteikdama mažiau palankias sąlygas Lietuvos visuomenei susipažinti su informacija, svarbia priimant sprendimą dėl 2010 m. valstybinės ekologinės ekspertizės, nesilaikė Konvencijos 6 straipsnio 9 dalies.

 

7-ajame Orhuso konvencijos šalių susitikime, kuris vyko 2021 m. spalio 18-20 dienomis, buvo priimtas sprendimas Nr.VII/8c, kuriame buvo pritarta Atitikties komiteto išvadoms byloje ACCC/S/2015/2 (pareiškėja Lietuva) ir byloje ACCC/C/2014/102 (pareiškėja visuomeninė asociacija iš Baltarusijos „Ecohome“), kurioje Atitikties komitetas priėjo išvadą, kad Baltarusija, areštuodama su asociacija susijusius asmenis, pažeidė Konvencijos 3 straipsnio 8 dalį.

 

Daugiau informacijos apie bylą  ACCC/S/2015/2 ČIA

Daugiau informacijos apie bylą ACCC/C/2014/102ČIA.

Daugiau informacijos apie sprendimą Nr.VII/8c ČIA.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-26