>

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga Aplinkos ministerijoje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė UAB „JURIDICON“, juridinio asmens kodas 121125428, adresas Totorių g. 5-7, LT-01121 Vilnius. Informacija kontaktams: tel. 8 5 26 91100, 8 616 02000, el. p. [email protected].

Ministerijos valdomų registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkytojai ir kitos pavaldžios ar susijusios įstaigos turi savo paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus, kurių kontaktai yra skelbiami šių įstaigų interneto svetainėse.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)

Dėl teisės aktų projektuose numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimo

Tuo atveju, jeigu teisės akto projektu siekiama įtvirtinti prievolę tam tikriems subjektams tvarkyti asmens duomenis arba siekiama įtvirtinti, kad tam tikri subjektai turi asmens duomenis tvarkyti pavestoms viešosios valdžios funkcijoms vykdyti (įtvirtinamos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR 6 straipsnio 1 dalies c arba e punktuose) turi būti atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Minėtas vertinimas gali būti kaip dalis bendro poveikio vertinimo, t. y. neprivalo būti atskiras dokumentas. Teisės akto projekto rengėjui šios pareigos neatlikus, tokią prievolę turėtų tie duomenų valdytojai, kuriems numatoma pareiga tvarkyti asmens duomenis, o tai būtų nepageidautina administracinė našta.

Kitos rekomendacijos dėl asmens duomenų apsaugos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)

Rekomendacijos, gairės ir kt. - toliau pateiktos atrinktos rekomendacijas išdėstytos nuo naujausios iki seniausios:

 • Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairės duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, VDAI, 2019-12-19, skelbimas, ^PDF
 • Ar gali daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos nariai susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) bei gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais? VDAI, 2019-09-20, ^PDF
 • Rekomendacija dėl duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) skyrimo viešajame sektoriuje ir jų veiklos reglamentavimo ypatumų, VDAI, 2019-06-13, ^skelbimas, ^PDF
 • Atmintinė dėl vaizdo stebėjimo reikalavimų, VDAI, 2019-05-10.
 • Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose, VDAI, 2019-04-25.
 • Rekomendacija dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, VDAI, 2018-07-02, ^PDF
 • Informacija valstybės institucijoms dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymo teisėkūros procese, VDAI, 2017-04-25, ^PDF

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV | EDPB)

Article 29 Working Party (Art. 29 WP)

 • Opinions and recommendations, Art. 29 WP. The material (opinions, working documents, letters etc.) issued by the Article 29 Working Party (Art. 29 WP), available on this website reflects the views only of the Art. 29 WP which has an advisory status and acts independently. They do not reflect the position of the European Commission.

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai

 • 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ^HTML, ^PDF. Taikomas nuo 2018-05-25.
 • 2018-10-23 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, ^HTML, ^PDF.
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (I-1374). Nustato asmens duomenų tvarkymo Lietuvos ypatumus ir priežiūros institucijų: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimus ir užduotis.

 

Privatumo pranešimai

LR aplinkos ministerijos privatumo pranešimas Darnaus vystymosi tinklo dalyviams

Atnaujinimo data: 2023-11-30