Aplinkos ministerija dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamame projekte Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose, kuriuo siekiama sukurti ir įdiegti veiklos valdymo sistemą (procesai, rodikliai, LEAN metodai), leidžiančią efektyviau organizuoti viešojo sektoriaus institucijų veiklą, nuolat gerinti jų atliekamų funkcijų kokybę ir efektyviau tenkinti visuomenės bei kitų suinteresuotų šalių poreikius.

Numatytos projekto veiklos:

 • LEAN metodų įdiegimas, siekiant skatinti nuolatinį tobulėjimą ir efektyvumą visuose organizacinės struktūros lygmenyse;
 • procesų valdymo sistemos sukūrimas, siekiant skatinti veiklų ir procesų efektyvumo bei kokybės augimą;
 • veiklos rodiklių stebėsenos sistemos sukūrimas, siekiant integruotai stebėti produkto bei žemesnio lygmens rodiklius ir operatyviai reaguoti į nuokrypius.

Laukiami projekto rezultatai:

 • skaidresnis, efektyvesnis, patrauklesnis, kokybišką aptarnavimą teikiantis viešasis sektorius;
 • didesnis darbuotojų veiklos efektyvumas, įsitraukimas ir suinteresuotumas įgyvendinant organizacijos tikslus;
 • greitesnis bendradarbiavimas tarp institucijų ir suinteresuotų šalių;
 • geriau informuojama visuomenė ir efektyviau įgyvendinama politika.

Aplinkos ministerijoje jau diegiama procesų valdymo sistema – pagal parengtus standartus aprašomi organizacijos procesai ir modeliuojamos jų schemos, siekiant, išgryninti gerąją praktiką ir sukurti pamatus tolimesniems veiklos patobulinimams. Aplinkos ministerijoje taip pat diegiamas KAIZEN metodas, skirtas procesų ir veiklos tobulinimui, įtraukiant visus organizacijos darbuotojus. Tolesniuose projekto etapuose numatoma diegti ir kitus LEAN metodus, kurie prisidės prie AM veiklos efektyvinimo.

LEAN nauda darbuotojams:

 • padidėjęs darbuotojų įsitraukimas ir suinteresuotumas įgyvendinant organizacijos tikslus;
 • geresnė komunikacija, kai darbuotojai žino, kaip prisideda prie klientui kuriamos vertės;
 • mažiau atvejų, kai daug užduočių atliekama vienu metu;
 • galimybės tobulinti gebėjimus ir kvalifikaciją, pritaikyti ir ugdyti savo talentus

LEAN nauda visuomenei:

 • aiškesnė atskaitomybė visuomenei;
 • kokybiškesnis ir greitesnis klientų aptarnavimas ir jo stebėsena;
 • operatyviau analizuojami visuomenės poreikiai.

LEAN metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose yra vienas iš 2017 m. balandžio 19 d. LRV protokolu Nr. 15 patvirtintų Vyriausybės 2018-2020 metų prioritetinių darbų. LEAN projektas patenka į 2017 m. rugsėjo 28 d. patvirtintą LRV prioritetų įgyvendinimo strateginių projektų portfelį. LEAN metodologijos diegimas viešajame sektoriuje taip pat įtrauktas į 2016 m. gruodžio 13 d. LRV nutarimu Nr. XIII-82 pavirtintą LRV programą ir 2017 m. kovo 13 d. LRV nutarimu Nr. 167 pavirtintą LRV programos įgyvendinimo planą.

Atnaujinimo data: 2023-10-05