2023-02-10

Naujas „LIFE“ projektas – nykstančių pievų paukščių apsaugai

Lietuvos ornitologų draugija kartu su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija bei Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija pradėjo projektą, skirtą griežlės ir nykstančių pievose perinčių tilvikų – paprastojo griciuko, raudonkojo tuliko, stulgio ir gaiduko – apsaugai.

Trijose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose  – Vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje, Kretuono ežere ir Svylos upės slėnyje suplanuoti gamtotvarkos darbai – krūmų ir senos žolės išpjovimas, hidrologinio režimo sureguliavimo priemonės.

Atkūrus atviras pievų buveines laukia iššūkis užtikrinti jų gerą būklę. Jose numatoma inicijuoti ir palaikyti ekstensyvų, bet tausojantį ir tvarų ūkininkavimą. Ekstensyvūs gyvulininkystės ūkiai leistų išsaugoti ir pievų mozaikiškumą.

Vienas iš projekto tikslų yra sukauptos patirties perdavimas šiuo ūkininkavimo būdu besidominantiems kaimo žmonėms. Ypač didelis dėmesys bus skiriamas smulkiems ūkininkams.

Savo patirtį vystant ekstensyvius gyvulininkystės ūkius jiems perduos ne tik projekto metu įsteigti demonstraciniai ūkiai, bet ir projekto partneriai.

Žinios apie tokias galimybes bus perduodamos institucijoms, kurios formuoja žemės ūkio politiką. Bus organizuojami informaciniai seminarai, mokymai, projekto specialistai dalyvaus ūkininkams skirtuose renginiuose. Be to, ūkininkams bus parengtos specialios rekomendacijos bei  įrankiai, padedantys tinkamai planuoti naujų gyvulininkystės ūkių kūrimą.

Taip pat projekto vykdytojai planuoja aktyviai dalyvauti teisėkūros procesuose, teikiant aktualius pasiūlymus, susijusius su tvaraus ūkininkavimo gamtinėse teritorijose skatinimu, akcentuojant tokio ūkininkavimo svarbą saugant ypač sparčiai nykstančius pievų paukščius.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą šešiose paukščių apsauga svarbiose teritorijose  – Kretuone, Vakarinėje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje, Svylos upės slėnyje, Sartų regioniniame parke, Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo šlapžemėse ir Nemuno deltoje, tikslinių paukščių rūšių gausa padidės 100 proc.

Projekto teritorijose perėtų reikšminga šalyje aptinkamų tikslinių paukščių rūšių populiacijų dalis – mažiausiai 3 proc. visų Lietuvoje aptinkamų griežlių, 25 proc. griciukų, 6 proc. raudonkojų tulikų, 10 proc. gaidukų ir 25 proc. stulgių.

Šių rezultatų tikimasi sulaukti įgyvendinus būtinas gamtotvarkos priemones, vėliau diegiant tvarias, gamtiniu ir klimatiniu požiūriu palankias ūkininkavimo praktikas. Į projekto veiklas įtraukiant įvairias interesų grupes bus siekiama, kad jo metu sukurtos gerosios ūkininkavimo praktikos būtų atkartojamos visoje šalies teritorijoje ir taikomos bent 40-yje šalies ūkių.

Taip pat bus dedamos pastangos, kad nykstančių pievų paukščių rūšių apsauga būtų tinkamai reglamentuota nacionaliniuose teisės aktuose bei atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose – gamtotvarkos, tikslinių rūšių apsaugos planuose.

Projekto socialiniai partneriai – už gamtos apsaugą ir žemės ūkio politikos formavimą bei įgyvendinimą atsakingos institucijos – Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio konsultacinė tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos. Taip pat gyvulių ūkius turintys ar planuojantys ūkininkai, pievų savininkai, vietos kaimų žmonės, gamtinės nevyriausybinės organizacijos, gamtos mokslo institucijos bei gamtos išsaugojimu besirūpinantys žmonės.

Apie projekto eigą ir rezultatus informuosime svetainėje http://www.birdlife.lt/lifefarms-for-birds

2022 m. pabaigoje pradėtas penkerių metų trukmės projektas „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“ finansuojamas ES aplinkos ir klimato kaitos programos „LIFE“, Aplinkos ministerijos ir projekto partnerių  lėšomis.