2024-04-18

Sudarytos geresnės sąlygos saugiai tvarkyti chemines medžiagas ir jų atsargas

Seimas priėmė Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo pakeitimus, kuriais ūkio subjektai įpareigojami teikti informaciją apie patvariųjų organinių medžiagų, jų turinčių cheminių mišinių ir gaminių (POT medžiagos) atsargas Aplinkos apsaugos agentūrai. Tai sudaro sąlygas saugiai tvarkyti šių medžiagų atsargas, užtikrinti, kad jų neprisikauptų per daug, ir tinkamai įgyvendinti ES Reglamentą dėl patvariųjų organinių teršalų.

Aplinkos apsaugos agentūrai įmonės turės teikti informaciją apie sukauptas  POT medžiagų, kurių naudojimas išimtinais atvejais leidžiamas, atsargas. Pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos  POT medžiagų atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis.

Žemės ūkio srities ūkio subjektams – ūkininkams, įmonėms apie pesticidų (augalų apsaugos produktų, kuriuose yra POT medžiagų) atsargas nereikės pranešti, nes juos tiekti rinkai ir naudoti draudžiama, o jų atsargos turi būti tvarkomos kaip atliekos.

Aplinkos ministerija atkreipia dėmesį, kad šis reikalavimas nėra naujas – prievolė ūkio subjektams teikti atitinkamą informaciją apie POT medžiagų atsargas nacionalinei kompetentingai institucijai nustatyta atitinkamame tiesioginio taikymo ES Reglamente ir galioja nuo 2004 m.

ES Reglamentas dėl patvariųjų organinių teršalų valstybėse narėse taikomas tiesiogiai, tačiau kompetentingoms institucijoms renkant iš ūkio subjektų reikalingus duomenis apie  POT medžiagų atsargas kyla problemų, nes nepakanka nacionalinio teisinio reglamentavimo. Numatyti įstatymo pakeitimai padės išvengti tokių situacijų.

Naujos įstatymo nuostatos sudarys sąlygas cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo priežiūrą atliekančioms institucijoms efektyviau vykdyti  POT medžiagų atsargų, apie kurias pranešta, naudojimo ir tvarkymo stebėseną, užtikrins, kad jos bus tvarkomos laikantis atsargumo priemonių, saugiu būdu. Kartu pramonė bus skatinama ieškoti saugesnių alternatyvų patvariosioms organinėms medžiagoms.

Taip pat, vengiant teisinių ginčų, patikslinta Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo taikymo sritis, jis suderintas su kitais ES ir nacionaliniais teisės aktais, kad būtų išvengta skirtingo nuostatų interpretavimo, atsirastų daugiau teisinio aiškumo, taikant reikalavimus ir  saugiai tvarkant chemines medžiagas.

Patvarieji organiniai teršalai (POT) – tai organinės medžiagos, kurios išlieka aplinkoje, kaupiasi gyvuose organizmuose. Jie gali būti pernešami oru, vandeniu arba migruojančioms paukščių, žuvų rūšims kertant šalių sienas ir taip pasiekti regionus, kuriuose jie niekada nebuvo gaminami ar naudojami.

Šių medžiagų grupę sudaro pesticidai, pramoninės cheminės medžiagos, pavyzdžiui, polichlorinti bifenilai, šalutiniai produktai, kurie gali susidaryti pramonėje vykstant įvairiems technologiniams ar degimo procesams ir patekti į aplinką, tokie kaip pentachlorbenzenas, dioksinai, furanai ir kt.

Dėl gerų techninių charakteristikų šios medžiagos pastarąjį šimtmetį plačiai naudotos. Pesticidai – kaip augalų apsaugos priemonės, polichlorinti bifenilai – kaip transformatorių ir kondensatorių alyvos komponentai, polibromintieji difenileteriai – kaip ugnies slopinimo priemonė gaminiuose ir kt.

Nustatyta, kad patvarieji organiniai junginiai sutrikdo žmonių bei gyvūnų vystymąsi, sukelia vėžinius susirgimus, pažeidžia imuninę, hormoninę, reprodukcinę, nervų sistemas. Jie į organizmą patenka per odą, kvėpavimo takus, su maistu. Susikaupę didesni jų kiekiai gali sukelti kepenų ligas, ūmias alergines reakcijas, vaisingumo sutrikimus, kūdikių išsigimimus.