>

Mokesčio objektas - Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje išgaunami tradiciniai ir išsklaidytieji (skalūnų) angliavandeniliai.

Mokesčio mokėtojai - Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji vienetai bei fiziniai asmenys išgaunantys tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius.

Mokesčio bazė - angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinio ketvirčio) vidutinės mokesčio mokėtojo apskaičiuotos išgautos naftos ir dujų išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Vidutinė išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą gavybos vietoje apskaičiuojama pagal svertinį kainų vidurkį, jei ištekliai per mokestinį laikotarpį buvo parduoti skirtingomis kainomis.

Kai naftos ar dujų ištekliai ne parduodami, o naudojami produkcijai gaminti, tuomet mokestis už angliavandenilių išteklius apskaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir paskelbtą išgautų angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių pardavimo kainą už kubinį metrą  gavybos vietoje, kuri skelbiama Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje https://www.osp.stat.gov.lt 

Mokesčio tarifai: Mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis tarifas:

-bazinis mokesčio  tarifas tradiciniams naftos ir dujų ištekliams -12 proc. ir išsklaidytiesiems - 15 proc. nuo išteklių pardavimo kainos taikomas iš visų telkinių išgaunamiems angliavandenilių ištekliams;

- kompensacinis (papildomas) angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas nuo 4,5 iki 9 proc. taikomas angliavandenilių ištekliams išgaunamiems iš telkinių, kuriems surasti ir išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos.

Angliavandenilių ištekliams, kurie surasti ir išžvalgyti vien valstybės lėšomis, kompensacinis tarifas - 9 proc.

Angliavandenilių ištekliams, kurie surasti ir išžvalgyti ne vien valstybės lėšomis, kompensacinis tarifas  mažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai , tačiau ne daugiau kaip iki 4,5 proc. Ši procentinė dalis apskaičiuojama pagal Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašas.

Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas:

Mokestis apskaičiuojamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniam ketvirčiui) iki kito mokestinio laikotarpio antrojo mėnesio 15 d. pateikiant teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai deklaraciją FR0566, kurią reikia atsisiųsti iš VMI tinklalapio ir užpildytą pagal  Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo taisykles .

Mokesčio objektas, bazė, tarifai ir mokėjimo  tvarka nustatyta Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatyme.

Atnaujinimo data: 2023-10-11