>

Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis

GAMINIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

NUO 2021 M.

Gaminys

Kodas*

Tarifas, Eur/t

naujos

restauruotos

naudotos

1. Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos

4011 10,

4011 40

4012 11,

ex 4012 19

ex 4012 20

300

2. Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

4011 20,

4011 30,

4011 70,

4011 80,

ex 4011 90

4012 12,

4012 13,

ex 4012 19

ex 4012 20

600

4012 90 20

3. Akumuliatoriai

8507

222

4. Galvaniniai elementai (baterijos)

8506

4 469

5. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai

8421 23, ex 8421 99 90

714

6. Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai

8421 31, ex 8421 99 90

714

7. Autotransporto priemonių amortizatoriai

ex 8708 80

535

*Prekių kodai pateikti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas.

Pastaba. Prie kodo nurodomas raidžių junginys ex reiškia, kad apmokestinami tik tie atitinkamam Kombinuotosios nomenklatūros kodui priskiriami gaminiai, kurie atitinka lentelės pirmoje skiltyje pateiktų atitinkamų gaminių aprašymą.

Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio tarifai 2015 - 2020 m.

Gaminys

Kodas(1)

Tarifas, Eur/t

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:

Naujos

Ex40.11

86

Restauruotos

Ex40.12

86

Naudotos

Ex40.12

104

Akumuliatoriai

85.07

144

Baterijos (galvaniniai elementai)

85.06

2896

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

8421.23

463

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

8421.31

463

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

8708.80

347

¹ Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą.

Atnaujinimo data: 2023-10-11