Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

PRADEDAMAS RENGTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-31 nutarimas Nr. 389 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo“ 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-12 įsakymas Nr. D1 - 840

Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos ir jos išskirtinės ekonominės zonos teritorija.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – valstybės.

Planavimo tikslai:
1) sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2) nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3) sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4) numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5) kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – bus atliekamas.

Planavimo organizatorė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,
tel. 8 5 266 36 61, faks. 8 5 2663663, interneto puslapis www.am.lt .

Atsakingi asmenys, planavimo organizatorės atstovai: Marius Narmontas, el. paštas [email protected]; Algimantė Treinienė, el. paštas [email protected]; Rasa Griškevičienė, el. paštas [email protected]

Planavimo terminai – 2017–2020 metai.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymus dėl bendrojo plano teikti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų nustatyta tvarka planavimo organizatorei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai adresu A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius ir (ar) el. p. [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), taip pat rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo viešo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Apie baigiamąjį viešą susirinkimą-konferenciją, viešas ekspozicijas, susirinkimų vietas ir laiką bus paskelbta atskiru skelbimu.
Plano sprendiniai bus skelbiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt/teritorijuplanavimas.
Informacija apie projektą ir jo rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapiuose http://www.am.lt; http://www.tpdris.lt

PARENGTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO (toliau – LRBP) ERDVINIO VYSTYMO KRYPČIŲ IR TERITORIJOS NAUDOJIMO FUNKCINIŲ PRIORITETŲ SPRENDINIAI (toliau – LRBP koncepcija)  IR  LRBP STRATEGINIO PASEKMIŲ APLNIKAI VERTINIMO ATASKAITA (toliau- SPAV) 

Visuomenė kviečiama viešajai konsultacijai susipažinti su LRBP koncepcijos medžiaga ir SPAV ataskaita, kuri vyks nuo 2019-09-05 iki 2019-10-05. 

Pasiūlymus teikti: planavimo organizatorei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, adresu A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius ir (ar) el. p. [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), taip pat rengėjui:     
LRBP koncepcijos rengėjas - MB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, el. p. [email protected];
LRBP SPAV rengėjai – UAB „CIVITTA“ Gedimino prs. 27, Vilnius, el.p. [email protected]

LRBP koncepcijos alternatyvoms ir SPAV ataskaitai viešai pristatyti numatomi renginiai šių metų:
rugsėjo 11 d. Klaipėdoje, „Light House Coworking“ (Liepų g. 83); 
rugsėjo 18 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19);
spalio 4 d. Vilniuje, Nacionalinės atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5).


Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. D1-756 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ (įsakymas;programa)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-12 įsakymas Nr. D1-840 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. D1-756 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“

2017 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 389 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo“

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos (valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų) I ir II alternatyvų dokumentai

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

2020 m. sausio 13 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-17 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptims ir teritorijos naudojimo funkciniams prioritetams“

2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“

Supažindinimo su parengtu Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, konsultavimosi ir pasiūlymų teikimo informacija (skelbimas)

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano konkretizuoti sprendiniai

Atnaujinimo data: 2023-10-03