>

Finansinis instrumentas aplinkai LIFE +, kurio bendras biudžetas siekė 2,143 mlrd. eurų, buvo  numatytas išskirtinai aplinkosauginėms priemonėms finansuoti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. 

Aplinkos ir klimato politikos programos, apimančios laikotarpį nuo 2014 iki 2020 m.  įgyvendinimo finansinis paketas siekė 3,456 mlrd. eurų.

Šiuo metu pradedama įgyvendinti 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/783, kuriuo nustatoma Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 (toliau – LIFE reglamentas) įsteigta aplinkos ir klimato politikos programa 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiui (toliau - LIFE programa). LIFE programos sritys: aplinka, įskaitant gamtą ir biologinę įvairovę, bei klimato politika, įskaitant perėjimą prie atsinaujinančiosios energijos ir didesnio energijos vartojimo efektyvumo. 2021-2024 m. daugiametę LIFE programą rasite čia.

Laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. LIFE programos veiklos įgyvendinimo finansinis paketas yra 5 432 000 000 EUR einamosiomis kainomis.

LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai. LIFE programos konkretūs tikslai:

  • plėtoti, demonstruoti ir skatinti naujoviškus būdus, metodus ir požiūrius, kad būtų pasiekti tikslai, nustatyti Sąjungos teisės aktuose ir politikoje, ir padėti didinti žinių bazę ir taikyti geriausią praktiką, ypač susijusią su gamta ir biologine įvairove, be kita ko, remiant tinklą „Natura 2000“;
  • padėti plėtoti, įgyvendinti atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir politiką, vykdyti jų stebėseną ir užtikrinti jų vykdymą, be kita ko, gerinant valdymą visais lygmenimis, visų pirma didinant viešųjų ir privačiųjų subjektų pajėgumus ir įtraukiant pilietinę visuomenę;
  • būti varikliu sėkmingų techninių ir su politika susijusių sprendimų, kaip įgyvendinti atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir politiką dideliu mastu, atkartojant rezultatus, integruojant susijusius tikslus į kitų sričių politiką ir viešojo bei privačiojo sektorių praktiką, telkiant investicijas ir gerinant galimybes gauti finansavimą.

LIFE programą koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato politikos generaliniai direktoratai. Projektų administravimą vykdo Europos Komisijos įgaliota Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga CINEA.

Čia rasite trumpai aprašytus LIFE programos prioritetus ir LIFE projektų tipus.

Daugiau informacijos apie programos prioritetus, jos komponentus, finansavimo sąlygas, paraiškų pildymą, projektų vertinimą bei jų administravimą rasite tinklalapyje http://lifeprojektai.lt/ (lietuvių kalba) ir Europos Komisijos įgaliotos Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos CINEA LIFE programos tinklalapyje (anglų kalba).

Atnaujinimo data: 2023-10-03