Tarpvyriausybinė platforma dėl biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų (IPBES)

Tarpvyriausybinė platforma dėl biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų (IPBES)

Kas yra IPBES?

2012 m. įsteigtos IPBES pagrindinis tikslas – stiprinti naujausiomis mokslo žiniomis paremtą politikos formavimą biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų srityje, siekiant išsaugoti ir darniai naudoti biologinę įvairovę, kurti ilgalaikę žmonijos gerovę ir prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Įgyvendindama nustatytą tikslą, IPBES vykdo susijusias funkcijas ir nustato mokslinės informacijos, padedančios formuoti politiką, rinkimo prioritetus, atlieka moksliškai patikimus ir nepriklausomus žinių apie biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas vertinimus pasauliniu ir regioniniu lygiu. Lietuva prie IPBES prisijungė 2013 m.

Kas yra IPBES pasaulinis vertinimas? Kokie yra jo pagrindiniai momentai?

IPBES 7-ojoje plenarinėje sesijoje (2019 m. balandžio 29 d. – gegužės 4 d., Paryžiuje) pristatytas ir patvirtintas biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų pasaulinis vertinimas (toliau – IPBES pasaulinis vertinimas).

IPBES pasauliniame vertinime įvertinta biologinės įvairovės ir ekosistemų žmonijai teikiamų paslaugų būklė, jos pokyčių priežastys, biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų praradimų pasekmės žmonijai ir galimi scenarijai ateinantiems trim dešimtmečiams, tiek išliekant šių dienų tendencijoms, tiek įgyvendinant rekomenduojamas politikos alternatyvas.

IPBES pasauliniame vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, jog, remiantis moksliniais tyrimais, dešimtys tūkstančių augalų, gyvūnų ir kitų organizmų rūšių yra ant išnykimo ribos, pasaulio šalys naudoja gamtinius išteklius intensyviau nei šie gali atsinaujinti, o gamtos galimybės tiekti maistą ir geriamąjį vandenį augančiai žmonių populiacijai yra ženkliai sumažėjusios visuose pasaulio regionuose. Pabrėžiama, jog gamtos teikiamos „nemokamos“ ekosisteminės paslaugos – švarus vanduo, oras, pagrindinių žemės ūkio kultūrų apdulkinimas atliekamas bičių ir kitų vabzdžių ir kt. – yra pasaulio ekonomikos pagrindas.

IPBES pasauliniu vertinimu bus remiamasi artimiausią dešimtmetį formuojant pasaulinę ir regioninę biologinės įvairovės politiką, rengiant naują Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą po 2020 m. ir tariantis dėl konkrečių veiksmų biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų išsaugojimui, palaikymui ir atkūrimui.

IPBES pasaulinio vertinimo turinys

 • Trejus metus dokumentą rengė 150 ekspertų iš 50 pasaulio šalių, daugiau nei 250 kitų specialistų prisidėjo savo ekspertinėmis žiniomis. Tai antrasis toks išsamus vertinimas po 2005 m. atlikto Tūkstantmečio ekosistemų vertinimo (angl. Millennium Ecosystem Assessment) ir pirmasis biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų tarpvyriausybinis vertinimas;
 • IPBES pasaulinis vertinimas apžvelgia visas sausumos ekosistemas (išskyrus Antarktidą), vidaus vandenis ir vandenynus;
 • Įvertina ekosistemų pokyčius per paskutinius 50 metų, šių pokyčių priežastis ir poveikį mūsų ekonomikai, pragyvenimo šaltiniams, maisto prieinamumui ir gyvenimo kokybei;
 • Analizuoja prekybos ir kitų pasaulinių procesų, įvertina klimato kaitos, invazinių rūšių, taršos, jūrų ir sausumos panaudos pokyčių ir kitų aplinkos problemų poveikį biologinei įvairovei ir ekosisteminėms paslaugoms;
 • Siūlo šešis galimus scenarijus biologinės įvairovės ateičiai: Economic Optimism; Regional Competition; Global Sustainability; Business as Usual; Regional Sustainability ir Reformed Markets, didžiausią dėmesį skiriant scenarijams, kurie užtikrintų darnią ir tvarią ateitį;
 • Išskiria iššūkius ir galimybes visų lygių sprendimų priėmėjams ir įvairiuose kontekstuose, siūlo praktines skubių ir konkrečių veiksmų alternatyvas. Siekiant išvengti dar spartesnio biologinės įvairovės nykimo, siūloma dar labiau sustiprinti jau egzistuojančių gamtosauginių teisės aktų įgyvendinimą bei priimti naujus, pvz. dėl miškų ir kitų ekosistemų atkūrimo, apdulkintojų apsaugos, griežtesnės invazinių rūšių kontrolės ir kt.

IPBES pasaulinio vertinimo poveikis

 • Pateikia pasaulio vyriausybių sutartą, įrodymais pagrįstą žinių bazę, skirtą remtis priimant sprendimus ateinantį dešimtmetį dėl biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų išsaugojimo;
 • Papildo analizę, kokį poveikį biologinės įvairovės praradimas turi pagrindinių pasaulinių tikslų – Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, Paryžiaus klimato kaitos susitarimas, Aiči biologinės įvairovės tikslai – įgyvendinimui;
 • Įvairiais aspektais įvertina bendrą pasaulinį gamtinį kapitalą ir pateikia pasiūlymus, kaip jį išsaugoti;
 • Pabrėžia kiekvienos suinteresuotos šalies vaidmenį ir pastangų suderinimo svarbą gerinant biologinės įvairovės ir ekosistemų būklę;
 • Didina informuotumą apie daugiasektorinių politikos krypčių ir valdymo struktūrų svarbą, įskaitant politikos ir kitų netiesioginių poveikio veiksnių poveikį pasauliniu mastu ir galimybes gerinti tarpregioninę politiką.

Atnaujinimo data: 2023-11-14