Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas

ES projektas „Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas“ 

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-646 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0020, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“ vykdomas projektas „Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas“ (toliau – projektas) Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0020 Europos Sąjungos sanglaudos fondų lėšomis.

 

Projekto tikslas

Sukurti vieningą informacijos apie biologinę įvairovę rinkimo, tvarkymo, analizės bei pateikimo visuomenei informacinę platformą, užtikrinančią biologinės įvairovės išsaugojimą, atkūrimą ir objektyviais rodikliais paremtų aplinkosauginių sprendimų priėmimą.

 Projekto uždaviniai

1. Sukurti Biologinės įvairovės informacinę sistemą (toliau – BĮIP), būtiną duomenų apie biologinę įvairovę rinkimui, tvarkymui, analizei bei pateikimui visuomenei;

2. Modernizuoti Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą  (toliau – UETK), siekiant užtikrinti UETK duomenų panaudojimą.

Projekto veiklų santrauka 

Numatoma įdiegti naujas arba modernizuoti esamas skaitmenines paslaugas. Naudojantis platforma, bus tvarkomi duomenys apie saugomas rūšis, jų augavieties ir radavietes, invazines ir svetimžemes rūšis, žuvų įveisimą ir sugavimą, teikiami pranešimai apie vilkų sumedžiojimą ir visų didžiųjų plėšrūnų buvimo vietą, medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenys ir sumedžiojimo ataskaitos, gyvūnų laikymo nelaisvėje ataskaitos, mokslinių tyrimų ataskaitų duomenys, skiriami sumedžiojimo limitai.

Taip pat bus skaitmeninami su gamtotvarkos planų rengimu ir įgyvendinimu, visuomenei skirtos statistinės ir erdvinės informacijos viešinimu, konsultacijomis su visuomene dėl genetiškai modifikuotų organizmų susiję procesai, modernizuojamas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras.

Projekto rezultatas

sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma ir modernizuotas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras.

 

Projekto vykdytojas

Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020 m. lapkričio 25 d. – 2023 m. liepos 25 d.

 

Atnaujinimo data: 2023-11-14